The essential journalist news source
Seeking improvements in Cathays’ private rented homes Image
A housing licensing scheme that seeks to achieve decent standards of rented accommodation for tenants and good management practices among landlords in Cathays could be reintroduced next year.
14 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 14 Hydref 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: rhagolwg cyllideb diweddaraf y cyngor; yr adroddiad diweddaraf ar berfformiad Cyngor Caerdydd; hawliau newydd i denantiaid; a chamau i gadw canolfannau hamdden ar agor.
14 October 22
Cardiff Council Update: 14 October 2022 Image
Here's your Friday update, covering: the council's updated budget forecast; the latest Cardiff Council performance report; new rights for tenants; and action to keep leisure centres open.
14 October 22
Rhybudd llwm ynghylch cyllideb Cyngor Caerdydd Image
Mae rhybudd ariannol llwm wedi'i gyhoeddi gan Gyngor Caerdydd sy'n dweud bod chwyddiant cynyddol wedi golygu bod twll o £53m yn ei gyllideb ar gyfer 2023/24.
14 October 22
Cardiff Council's stark budget warning Image
A stark financial warning has been issued by Cardiff Council which says spiralling inflation, increased demand and lower than anticipated income levels, has left it with a £53m hole in its budget for 2023/24.
14 October 22
Adroddiad yn tynnu sylw at y cynnydd a wnaed yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd Image
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd wedi gallu gwneud cynnydd sylweddol, er gwaethaf cynnydd parhaus yn nifer y bobl sydd angen cymorth yn y ddinas a chymhlethdod y problemau maen nhw'n eu hwynebu.
14 October 22
Report highlights progress in Cardiff's Social Services Image
Cardiff's Social Services have been able to make significant progress, despite a continuing increase in both the numbers of people needing support in the city and the complexity of the issues that they are facing.
14 October 22
Pa mor dda mae eich cyngor yn gweithio i chi? Adroddiad blynyddol yn gwerthuso perfformiad Image
Caiff rhaglen uchelgeisiol Cyngor Caerdydd i greu prifddinas gryfach, decach a gwyrddach ei gwerthuso mewn adroddiad newydd sy'n sgorio'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan yr awdurdod.
14 October 22
How well is your council working for you? Annual report appraises performance Image
Cardiff Council's ambitious programme to create a stronger, fairer and greener capital city is evaluated in a new report which rates the progress being made by the authority.
14 October 22
Hawliau newydd i denantiaid wrth i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ddod i rym Image
Bydd un o newidiadau mwyaf y sectorau tai rhent cymdeithasol a phreifat yn cael ei gyflwyno ym mis Rhagfyr wrth i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gael ei rhoi ar waith.
13 October 22
New rights for tenants as Renting Homes (Wales) Act 2016 comes into force Image
One of the biggest changes in the social and private rented housing sectors will be introduced in December with the implementation of the Renting Homes (Wales) Act 2016.
13 October 22
Holi Caerdydd 2022 Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto eisiau Holi Caerdydd o ran beth sy'n bwysig i ddinasyddion a chymunedau lleol yn y ddinas.
13 October 22
Ask Cardiff 2022 Image
Cardiff Council once again wants to Ask Cardiff what’s important to citizens and local communities in the city.
13 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 11 Hydref 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: mae Hybiau a Llyfrgelloedd yn darparu mannau croeso cynnes o'r wythnos hon ymlaen; arian ar gael i ddarparu bysus trydan newydd ar gyfer Caerdydd; a cam arall ymlaen i gynlluniau am ffordd gyswllt a phont...
11 October 22
Cardiff Council Update: 11 October 2022 Image
Here is our latest update, covering: our Hubs and Libraries are providing warm welcome spaces; funding to bring more electric buses to Cardiff; and plans for a new link road and bridge over the Rhymney River take another step forwards.
11 October 22
Cae chwaraeon yn rhoi hwb i Sblot Image
Disgwylir i waith ddechrau ar adeiladu cae pêl-droed 3G newydd ym Mharc Sblot.
11 October 22