The essential journalist news source
PLASTIC POLLUTION AGAIN IN NEWS                                                        PRESS INFORMATION Rarely does a week pass without another revelation about the dire environmental consequences as a result of the proliferation o
24 July 20
PLASTIC POLLUTION AGAIN IN THE NEWS                                                        PRESS INFORMATION Rarely does a week pass without another revelation about the dire environmental consequences as a result of the proliferation o
24 July 20
Y 10 eitem y chwilir amdanynt fwyaf ar ein tudalennau ailgylchu A-Y - Ydych chi’n gwybod ble i rhoi’ch eitemau? Image
Mae’r eitemau y chwilir amdanynt fwyaf ar ein tudalennau ailgylchu A-Y wedi’u datgelu ac efallai y cewch eich synnu at rai o’r eitemau na ddylech eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd. Dyma’r 10 eitem y chwilir amdanynt fwyaf:
24 July 20
Top 10 most searched items on our Recycling A-Z – Do you know what goes where? Image
The most searched for items on our Recycling A-Z have been revealed and you might be surprised at some of the items that don’t belong in your green recycling bags. Take a look at the Top 10 below:
24 July 20
Cadwch hi’n lân: Cewynnau, paent a duvets wedi’u rhoi gyda gwastraff gardd mewn camgymeriad Image
Diolch enfawr i’n criwiau casglu gwastraff sydd wedi casglu 434 o dunelli hyd yn hyn y mis hwn.
16 July 20
Keep it clean: Nappies, paint and duvets placed in garden waste recycling in error Image
A huge thank you to our waste collection crews who have picked up over 434 tonnes of green garden waste so far this month.
16 July 20
Gochelwch rhag y Cowbois Gwastraff – gwaredwch eich gwastraff yn gyfrifol Image
Gyda chasgliadau gwastraff bob pythefnos yn ail-ddechrau o ddydd Llun 6 Gorffennaf, rydym bron â bod yn cynnal yr un gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ag a gafwyd cyn y pandemig Coronafeirws*.
09 July 20
Beware the Waste Cowboys – please dispose of your waste responsibly Image
With fortnightly green garden waste collections reinstated from today, we’re almost running the waste and recycling service we offered before the Coronavirus pandemic*.
09 July 20
Free guide to measuring leaf transpiration Image
Researchers in the fields of plant breeding, irrigation, soil and climate are often interested in leaf transpiration and want to establish the values for individual leaves
06 July 20
Grace fach yn Stopio Sbwriela! Image
Gofynnwch i blentyn 9 oed beth a hoffai ei gael i’w ben-blwydd neu’r Nadolig ac mae’n debyg o ofyn am degan technolegol neu hwyl (a swnllyd!).
06 July 20
Amazing Grace! Little Superhero vs Lazy Litterers Image
Ask a 9-year-old what they’d like for their birthday or Christmas and their reply is likely to be something tech based or a fun (and inevitably loud!) toy.
06 July 20
Cyflawni cyfradd ailgylchu a chompostio o 93% yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd Image
Mae’r gyfradd ailgylchu a chompostio yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd wedi cynyddu o leiaf 10% ers i’r cyfnod cloi gael ei lacio.
03 July 20
93% recycling and composting rate achieved at Cardiff’s recycling centres Image
The recycling and composting rate at Cardiff’s recycling centres has increased by at least 10% since the lockdown has been eased.
03 July 20
EnviroBuild announces 30% off garden furniture sale Image
 EnviroBuild announces 30% off garden furniture sale  The sustainable outdoor furniture and building materials brand, EnviroBuild, has recently announced that they are having a sale of up to 30% off t
01 July 20
Sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws Image
Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu
25 June 20
How to use our Recycling Centres during the Coronavirus pandemic Image
Please see our top tips for before, during and after your visit to our Recycling Centres:
25 June 20