The essential journalist news source
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 7 Awst Image
Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: mesurau diogelwch newydd wedi eu cyflwyno ym Mae Caerdydd; 21 o ardaloedd chwarae ychwanegol ar fin ailagor; Cyflwyno mesurau diogelwch COVID mewn pedair canolfan siopa ardal; Ffitrwydd..
07 August 20
Cardiff Council Update: 7th August Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: new safety measures introduced in Cardiff Bay; another 21 play areas to reopen; COVID safety measures introduced at four district shopping centres; CF11 Fitness...
07 August 20
Cyngor Caerdydd ar frig siart boddhad preswylwyr Image
Preswylwyr Caerdydd yw'r hapusaf yng Nghymru gyda gwasanaethau eu cyngor, datgelodd arolwg newydd gan Lywodraeth Cymru.
07 August 20
Cardiff Council tops residents' satisfaction chart Image
Cardiff residents are the happiest in Wales with their council's services a new Welsh Government survey has revealed.
07 August 20
Canolfan Ffitrwydd CF11 i ail-agor Image
Bydd Ffitrwydd CF11 , y ganolfan hamdden a weithredir gan y Cyngor yn Nhrem-y-môr, yn ail-agor o ddydd Llun, 10 Awst.
07 August 20
CF11 Fitness centre to re-open Image
CF11 Fitness, the council-operated leisure centre at Channel View, will re-open from Monday, August 10th.
07 August 20
Yr ardal chwarae yn Llyn Parc y Rhath ymysg yr 21 o ardaloedd chwarae yng Nghaerdydd sy'n ailagor Image
Caiff 21 o ardaloedd chwarae plant yng Nghaerdydd, gan gynnwys y cyfleuster poblogaidd yn Llyn Parc y Rhath, eu hailagor y penwythnos hwn. Bydd agor y cyfleusterau hyn yn golygu bod 90 o safleoedd ledled y ddinas ar gael i'w defnyddio.
07 August 20
Play area at Roath Park Lake among 21 more Cardiff play areas re-opening Image
A further 21 children's play areas in Cardiff, including the popular facility at Roath Park Lake, are to be re-opened this weekend. Once these facilities are open it will mean 91 sites across the city are available to use.
07 August 20
Cyflwyno mesurau diogelwch COVID mewn pedair canolfan siopa ardal Image
Bwriedir dechrau ar y gwaith o addasu pedair o ganolfannau siopa ardal Caerdydd i helpu busnesau i fasnachu'n ddiogel drwy'r pandemig COVID a galluogi ymwelwyr i gadw at reoliadau ymbellhau cymdeithasol.
07 August 20
COVID safety measures introduced at four district shopping centres Image
Work on adapting four of Cardiff’s district shopping centres to help businesses trade safely through the COVID pandemic and to enable visitors to adhere to social-distancing regulations is set to begin.
07 August 20
Work starts to build new retirement living homes in Kinver Building work has commenced at The Burgesses in Kinver, paving the way for the construction of 20 new homes for older people.
06 August 20
Psychotherapist & author for interview: mental health tips in the Covid era Image
Good afternoon,We'd like to put forward our wonderful client, Dr Serge, for interview consideration if you're planning anything around managing the uncertainty that comes with life in the 'Covid-Era'.
05 August 20
Lansio Caffi Cwr y Castell yn Llwyddiannus Image
Agorodd profiad ciniawa newydd Caerdydd yn yr awyr agored ar Stryd y Castell i’r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener gyda dechrau anhygoel yn cynhyrchu dros £80,000 i’r economi leol.
04 August 20
Successful launch of the Castle Quarter Café Image
Cardiff’s exciting new dining out experience on Castle Street officially opened to the public on Friday and got off to a phenomenal start generating over £80,000 for the local economy.
04 August 20
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 4 Awst Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: penwythnos cyntaf caffi newydd Cwr y Castell; y diweddaraf am 'Amser am Newid Go Iawn', yr ymgyrch sydd â'r nod o adeiladu ar lwyddiant y gwaith o helpu pobl fregus oddi ar y strydoedd...
04 August 20
Cardiff Council Update: 4th August Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: the first weekend of the new Castle Quarter Café; the latest on ‘Time for Real Change', the campaign aimed at building on the success in helping vulnerable people off the streets; annual canvass..
04 August 20