The essential journalist news source
Shane Cuthbert is FEM’s new Southern Regional Sales Manager  Shane Cuthbert is FEM’s new Southern Regional Sales Manager Keen sportsman is looking forward to helping the company continue growing sportsman salesrep
24 July 24
SuperTed – a cherflun nodedig – i ymddangos mewn arddangosfa newydd yng Nghaerdydd Image
SuperTed, yr arwr anwes a grëwyd gan dîm animeiddio yng Nghaerdydd, oedd un o raglenni teledu mwyaf poblogaidd y 1980au ac mae'n parhau i swyno plant heddiw.
22 July 24
SuperTed – and super statue – feature in new Cardiff exhibition Image
SuperTed, the cuddly superhero created by an animation team in Cardiff, was one of the biggest television hits of the 1980s and continues to delight children today.
22 July 24
Grymuso Yfory: Caerdydd sy'n Dda i Blant yn Dathlu Young Changemakers! Image
Yn ddiweddar, dathlodd Caerdydd sy'n Dda i Blant, mewn partneriaeth â Plan UK, gyflawniadau rhyfeddol y bobl ifanc a wnaeth gais llwyddiannus am gyllid o dan gynllun gweithredu cymdeithasol Young Changemakers.
19 July 24
Empowering Tomorrow: Child Friendly Cardiff champions Young Changemakers! Image
Child Friendly Cardiff, in partnership with Plan UK, has recently celebrated the remarkable achievements of the city's young people who successfully applied for funding under the Young Changemakers social action scheme.
19 July 24
Agor Tŷ Bronwen: Pod Lles Newydd yn Ysgol Gynradd Lakeside Image
Agorwyd Tŷ Bronwen yn swyddogol yr wythnos hon yn Ysgol Gynradd Lakeside. Pod lles newydd yw Tŷ Bronwen sydd wedi'i ddarparu gan yr elusen Bronwen's W;Sh.
19 July 24
Grand Opening of Ty Bronwen: A New Wellbeing Pod at Lakeside Primary School Image
Lakeside Primary School has this week officially opened Ty Bronwen, a new wellbeing pod provided by the Bronwen's W;sh charity.
19 July 24
Cyngor Caerdydd yn paratoi i fabwysiadu Siarter Rhianta Corfforaethol cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â p Image
Disgwylir i Gyngor Caerdydd gryfhau ei ymrwymiad i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal drwy fabwysiadu'r Siarter Rhianta Corfforaethol Cenedlaethol sydd newydd ei datblygu.
19 July 24
Cardiff Council to adopt national Corporate Parenting Charter for care-experienced children and young people. Image
Cardiff Council will strengthen its commitment to care-experienced children and young people by adopting the newly developed National Corporate Parenting Charter.
19 July 24
Rhaglen ddigwyddiadau DYDDiau Da o Haf i bobl ifanc Caerdydd Image
Ar ôl i gannoedd o bobl ifanc fwynhau chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau ledled y ddinas y llynedd, mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd unwaith eto yn trefnu 'DYDDiau Da o Haf', rhaglen sydd â'r nod o ddarparu gweithgareddau i bobl ifa
18 July 24
Summer with a ‘DIFF'erence event programme for Cardiff's Young People Image
After hundreds of young people enjoyed six weeks of activities, events and experiences throughout the city last year, the Cardiff Youth Service are once again organising ‘Summer with a DIFF'erence', a programme aimed at delivering activities for young pe
18 July 24
Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn cydweithio ar astudiaeth Teithio Llesol arloesol Image
Mewn cam sylweddol tuag at hyrwyddo teithio cynaliadwy a gwella iechyd y cyhoedd, mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd (CIC) wedi cyhoeddi ei fod yn cydweithio ag academyddion blaenllaw ar raglen ymyrraeth teithio llesol arloesol. Nod y fenter yw annog cerdded
18 July 24
Cardiff Youth Council collaborates on pioneering Active Travel study Image
In a significant step towards promoting sustainable travel and enhancing public health, Cardiff Youth Council (CYC) has announced its collaboration with leading academics on an innovative active travel intervention programme. The initiative aims to encou
18 July 24
TSA announces its starting lineup for Autumn Conference 2024 Image
 TSA announces its starting lineup for Autumn Conference 2024 Two days of discussion and networking aimed at helping the laundry industry work smarter
17 July 24
Crewyr Cynnwys Caerdydd: Rhyddhewch eich ochr greadigol yr haf hwn! Image
Yn galw ar bob crëwr cynnwys ifanc yng Nghaerdydd! Mae tîm digidol Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cyfle unigryw i bobl ifanc 11-17 oed gymryd rhan mewn gwersyll haf digidol am yr ail flwyddyn yn olynol.
17 July 24
Cardiff Content Creators: Unleash Your Creativity This Summer! Image
Calling all young content creators in Cardiff! The Cardiff Youth Service digital team is thrilled to announce a unique opportunity for young people aged 11-17 to participate in a digital summer camp for the second year running.
17 July 24