The essential journalist news source
Fourth Diverse Book Awards Shortlist Announced Press release - Embargoed until 1pm (UK time) on Thursday 21st September 2023  Fourth Diverse Book AwardsShortlist AnnouncedPLUS New Malorie Blackman Impact Award IntroducedIntroducing the latest, mus
21 September 23
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn creu DYDDiau Da o Haf i gannoedd o bobl ifanc Image
Mae rhaglen 'DYDDiau Da o Haf' Caerdydd wedi rhoi chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau i gannoedd o bobl ifanc, gan roi cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.
21 September 23
Cardiff Youth Service makes it a summer with a ‘DIFF'erence for hundreds of young people Image
Cardiff's ‘Summer with a DIFF'erence' programme has provided hundreds of young people with six weeks of activities, events and experiences, giving them the opportunity to make new friends and try new things.
21 September 23
Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
18 September 23
First year of Shared Prosperity Fund sees millions shared between projects Image
Cardiff’s share of the Government’s Shared Prosperity Fund (SPF) – designed to replace funding previously provided by the EU – has been spent benefiting hundreds of people and projects across the city.
18 September 23
Adroddiad Estyn ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul; "lle arbennig gyda llawer o ieithoedd ond rydym i gyd Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, sydd yng nghanol Grangetown, wedi cael ei chydnabod gan Estyn am ei hymrwymiad i addysg gynhwysol a lles myfyrwyr.
14 September 23
Estyn report on St. Paul's C.I.W. Primary School; "a special place with many languages but we are all the same" say pup Image
St. Paul's Church in Wales Primary School, located in the heart of Grangetown, has been recognised by Estyn for its commitment to inclusive education and student well-being.
14 September 23
Ysgol Gynradd Radnor yn cael ei chydnabod gan Estyn am ei haddysg gynhwysol a'i phwyslais ar iechyd Image
Mae Ysgol Gynradd Radnor yn Nhreganna wedi derbyn canmoliaeth am ei hymrwymiad i gynnig amgylchedd addysgol cynhwysol a chefnogol yn ystod arolwg diweddar gan Estyn.
13 September 23
Radnor Primary School is recognised by Estyn for its inclusive education and emphasis on health Image
Radnor Primary School in Canton has received praise for its commitment to providing an inclusive and supportive educational environment during a recent inspection by Estyn.
13 September 23
Y wybodaeth ddiweddaraf am bresenoldeb Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC) yn Ysgolion Caerdydd Image
Erbyn hyn mae Cyngor Caerdydd wedi cwblhau arolwg manwl, gan gynnwys archwiliadau mewn 115 o ysgolion ledled y ddinas ac mae’n hapus nad yw unrhyw ysgolion yn cynnwys Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC).
12 September 23
Update on the presence of Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) in Cardiff Schools Image
Cardiff Council has now completed a detailed review including inspections at 115 schools across the city and is happy that none of the schools contain Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC)
12 September 23
Ysgol Glan Ceubal, cymuned groesawgar a thosturiol sy'n blaenoriaethu lles ei myfyrwyr, meddai Estyn Image
Mae Ysgol Glan Ceubal, ysgol gynradd Gymraeg yng Ngogledd Llandaf, wedi'i disgrifio fel cymuned groesawgar a thosturiol sy'n blaenoriaethu lles ei myfyrwyr.
12 September 23
Ysgol Glan Ceubal, a welcoming and compassionate community that values the well-being of its students above all else, sa Image
Ysgol Glan Ceubal, a Welsh medium primary school in Llandaff North, has been described as a welcoming and compassionate community that values the well-being of its students above all else.
12 September 23
Tymor newydd dechrau newydd - Cyngor Caerdydd yn lansio'r ymgyrch presenoldeb ysgol ddiweddaraf Image
Gadewch i ni roi presenoldeb nôl ar y trywydd iawn yw neges Cyngor Caerdydd wrth i ymgyrch newydd gael ei lansio sy'n ceisio sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfle gorau i gyflawni, drwy wella safonau presenoldeb ysgolion.
12 September 23
New term fresh start - Cardiff Council launches latest school attendance drive Image
Let's get attendance back on track is the message from Cardiff Council, as a new drive is launched which aims to make sure all children and young people have the best chance of achieving, by improving school attendance standards.
12 September 23
Yr ysgol gynradd iaith ddeuol gyntaf yng Nghaerdydd yn agor i ddisgyblion Image
Mae un o ysgolion cynradd mwyaf newydd Caerdydd wedi agor ei drysau am y tro cyntaf yr wythnos hon, wrth i staff a disgyblion gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn yr Ysgol Gynradd Groes-wen newydd sbon ym Mhlasdŵr.
07 September 23