The essential journalist news source
Why farming is the key to helping young people most at risk reach their potentia Image
 MEDIA RELEASEWhy farming is the key to helping young people most at risk reach their potentialThis Sunday, 18 July BBC Countryfile is featuring Dorset based Future RootsFarming has the potential to b
13 July 21
Press Release: Divorce rate predictions post-pandemic & the 'grey divorce' trend Image
"During 2020, lockdowns and general insecurity made it very difficult for people to go through the legal motions of filing for a divorce. Redundancies and furlough made the expense of a divorce a step too far for many," explains author John D. Bieber
13 July 21
Mojeid yn ei thaflu allan o'r parc! - Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd Image
Dyma Mojeid, mae ei angerdd a'i freuddwydion o fod yn hyfforddwr criced wedi dod yn realiti diolch i'w waith caled, ei benderfyniad a chymorth a chefnogaeth Prosiect Datblygu Ieuenctid Butetown (BYDP).
13 July 21
Mojeid smashes it out of the park! - Inspiring stories from Cardiff's children and young people Image
This is Mojeid, his passion and dreams of becoming a cricket coach have become reality thanks to his hard work, determination and the help and support from the Butetown Youth Development Project (BYDP).
13 July 21
LLWYDDIANT ESTYN I YSGOL GYNRADD GATHOLIG SANT PEDR Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr yn y Rhath wedi'i dileu o fesurau arbennig gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
13 July 21
ESTYN SUCCESS FOR ST PETER'S R.C. PRIMARY SCHOOL Image
St Peter's R.C Primary School in Roath has been removed from special measures by Estyn, the Education Inspectorate for Wales.
13 July 21
CYNIGION I GYNYDDU LLEOEDD MEWN YSGOLION CYNRADD YNG NGOGLEDD-ORLLEWIN CAERDYDD Image
Gellid datblygu cyfle buddsoddi ac ailddatblygu ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch fel rhan o gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth gynradd yng ngogledd-orllewin y ddinas.
09 July 21
PROPOSALS TO INCREASE PRIMARY SCHOOL PLACES FOR NORTH WEST CARDIFF Image
An investment and redevelopment opportunity for Pentyrch Primary School could be developed as part of proposals to increase primary school provision in the North West of the city.
09 July 21
CYNIGION I GYNYDDU DARPARIAETH CAERDYDD I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) Image
Bydd cynigion i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 15 Gorffennaf.
09 July 21
PROPOSALS TO INCREASE CARDIFF'S PROVISION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH ADDITIONAL LEARNING NEEDS (ALN) Image
Proposals to increase provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN) will go to Cardiff Council's Cabinet when it meets on Thursday July 15.
09 July 21
Entrepreneur 18 oed yn sefydlu busnes ochr yn ochr ag astudio: Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd Image
Mae Charlie, entrepreneur ifanc o Gaerdydd, wedi llwyddo i sefydlu ei fusnes gwefru cerbydau ei hun ochr yn ochr â'i astudiaethau Safon Uwch yn Ysgol Uwchradd Llanisien.
09 July 21
18 Year Old Entrepreneur sets up a business alongside studies: Inspiring stories from Cardiff's children and young peopl Image
Charlie, a young entrepreneur from Cardiff has successfully set up his own vehicle valeting business alongside his A-Level studies at Llanishen High School.
09 July 21
CAERDYDD I GYFLWYNO EI RHAGLEN CYFOETHOGI GWYLIAU YSGOLION I FWY NAG ERIOED Image
Bydd rhaglen cyfoethogi gwyliau ysgol (RhCGY) arobryn Caerdydd yn cael ei chyflwyno i'r nifer uchaf erioed o blant ysgol ledled y ddinas yr haf hwn.
08 July 21
CARDIFF TO ROLL OUT ITS SCHOOL HOLIDAY ENRICHMENT PROGRAMME TO RECORD NUMBERS Image
Cardiff's multi-award winning school holiday enrichment programme (SHEP) will be rolled out to a record number of school children across the city this summer.
08 July 21
Cynlluniau ar gyfer felodrom ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ar y trywydd iawn Image
Mae felodrom newydd sbon yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym Mae Caerdydd ar y trywydd iawn at 2022/23.
08 July 21
Plans for velodrome at Cardiff's International Sports Village on track Image
A brand new velodrome at the International Sports Village in Cardiff Bay is on track for delivery in 2022/23
08 July 21