The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 2 September 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: WWE event road closures; Welsh language sports in the Summer of Fun; Brewery Park play area opens; Lord Mayor’s charity latest; help for parents with school essentials; new flower displays
02 September 22
Mae'r ffordd y caiff plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol eu cefnogi yn newid: Gwybodaeth bwysig i deuluoedd Image
Mae Llywodraeth Cymru yn newid y ffordd y bydd plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) yn cael cymorth. Bydd y term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn disodli'r term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).
01 September 22
How children with Additional Learning Needs are supported is changing: Important information for families Image
The Welsh Government is changing the way that children and young people with Special Educational Needs (SEN) will be supported. The term Additional Learning Needs (ALN) will replace the term Special Educational Needs (SEN).
01 September 22
Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol. Image
O fis Medi, bydd dysgwyr cymwys yng Nghaerdydd yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol gan gynllun Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru (Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad) sy'n helpu gyda chost gwisg ysgol, offer chwaraeon, deunydd ysgrifennu, a dyfeisiau.
01 September 22
New School Term brings financial help for school essentials. Image
From September, eligible learners in Cardiff will receive additional financial support from the Welsh Government School Essentials scheme (Pupil Development Grant Access) which helps with the cost of uniform, sports equipment, stationery, and devices. Th
01 September 22
Rational Trend Talk 9 looks at how to generate new business ideas Image
 Discover how to create unique food experiences at Rational’s Trend Talk Ninth edition of Rational’s webinar series looks at how to generate new business ideas.
31 August 22
Hyfforddwyr yr Urdd yn cyflwyno pobl ifanc i amrywiaeth eang o chwaraeon Image
Mae Haf o Hwyl Caerdydd yn parhau i ddifyrru ac addysgu miloedd o blant a'u teuluoedd, a’u cadw’n actif, a daeth tua 150 o bobl ifanc i roi cynnig ar ystod eang o gampau mewn cyfres o wersylloedd yn Ysgol Glantaf yng ngogledd Caerdydd.
30 August 22
Urdd coaches introduce young people to wide range of sports Image
Cardiff’s Summer of Fun continues to keep thousands of children and their families amused, educated and active and a series of camps at Ysgol Glantaf in north Cardiff saw around 150 young people try their hand at a wide range of sports.
30 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 26 Awst 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
26 August 22
Cardiff Council Update: 26 August 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: GCSE results better than 2019; college stages inclusive Summer of Fun event; Cardiff Young Influencers have their say on future of education; road closure for stadium wrestling event; and award-winning Food and Fun pr
26 August 22
Partneriaid ledled y ddinas yn cynnig darpariaeth iechyd a lles i fwy na 1500 o blant yn ystod gwyliau haf yr ysgol Image
Mae mwy na 30 o bartneriaid ar draws dinas Caerdydd yn rhoi cyfleoedd i blant ysgol gymryd rhan mewn chwaraeon, dysgu sgiliau newydd a chymdeithasu fel rhan o raglen Bwyd a Hwyl Caerdydd sydd wedi ennill sawl gwobr.
26 August 22
City-wide partners deliver health and wellbeing provision to more than 1500 children during school summer holidays Image
City-wide partners deliver health and wellbeing provision to more than 1500 children during school summer holidays
26 August 22
Dylanwadwyr yn cael dweud eu dweud ar addysg yng Nghaerdydd Image
Mae grŵp o bobl ifanc wedi cael cipolwg ar ddyfodol addysg yng Nghaerdydd - a chael cyfle i roi eu stamp eu hunain ar sut y gallai hwnnw edrych.
25 August 22
Influencers have their say on education in Cardiff Image
A group of young people have been given a glimpse of the future of education in Cardiff – and a chance to put their own stamp on how it could look.
25 August 22
Darlun cadarnhaol dros y ddinas o ran canlyniadau TGAU Caerdydd 2022 Image
Mae disgyblion ar draws Caerdydd wedi cael eu canlyniadau TGAU heddiw. Eleni yw'r tro cyntaf ers 2019 i ddysgwyr sefyll arholiadau haf sydd wedi eu marcio a'u graddio gan fyrddau arholi, ar ôl i ddwy flynedd o raddau gael eu pennu gan ysgolion a cholega
25 August 22
Positive picture across the city for Cardiff's GCSE results 2022 Image
Pupils across Cardiff have today received their GCSE results. This year is the first time that learners have taken summer exams since 2019, after two years of grades being determined by schools and colleges. Overall outcomes are higher than 2019, when ex
25 August 22