The essential journalist news source
The Motocross track helping young people in Cardiff unlock their potential Image
Life isn’t always easy growing up and for some of Cardiff’s young people, the traditional school environment just doesn’t work
23 January 24
Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi derbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru, gan dderbyn y wobr arian.
18 January 24
Cardiff Youth Service receives prestigious recognition Image
Cardiff Youth Service has been awarded the Quality Mark for Youth Work (QMYW) in Wales, receiving the silver award.
18 January 24
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
17 January 24
Pupils inspired by hottest Welsh music acts performing at their school Image
The music scene in Cardiff is vibrant, with the city the location for exciting festivals and scores of venues, recording studios and rehearsal rooms catering to every musical style – from classical to jazz, hip-hop and electronica.
17 January 24
Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar Image
Mae Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau wedi derbyn asesiad cadarnhaol gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
16 January 24
Trelai Primary School celebrates positive evaluation from Estyn, acknowledging a calm and nurturing learning environment Image
Trelai Primary School in Caerau, has received a positive assessment from Estyn, His Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales.
16 January 24
Caerdydd yn sgorio'n uchel mewn arolwg o ansawdd bywyd mewn dinasoedd yn Ewrop Image
Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi’i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.
16 January 24
Cardiff scores highly in survey of European cities’ quality of life Image
Cardiff has scored highly in a major new EU survey assessing the quality of life in major European cities – and been declared the best of all for families with young children.
16 January 24
Ysgol Gynradd Severn yn derbyn gwerthusiad cadarnhaol gan Estyn Image
Mae Estyn wedi canmol Ysgol Gynradd Severn yn Nhreganna am ei hymrwymiad i greu amgylchedd diogel, cynhwysol sy'n paratoi disgyblion i gyfrannu'n weithredol mewn cymdeithas.
16 January 24
Severn Primary School Receives positive evaluation from Estyn Image
Severn Primary School in Canton has been commended by Estyn for its commitment to creating a safe, inclusive environment that prepares pupils for active participation in society.
16 January 24
TSA’s Sustainability Showcase day highlights latest technology and thinking Image
 TSA’s Sustainability Showcase day will highlight latest technologies and thinking Event will cover exceptionally diverse range of subjects for a more sustainable laundry industry
15 January 24
The Fifth Diverse Book Awards Opens For 2024!  Press release - January 2024 - www.thediversebookawards.co.ukThe Fifth Diverse Book Awards - Open For Nominations NOW!#TheDBAwards London, United Kingdom, January 12th 2024: Celebrating its fifth bir
12 January 24
Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian Image
Fel rhan o'u hastudiaethau wythnos STEM, mae disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Howardian wedi croesawu Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Jas Pal Badyal FRS.
12 January 24
Bringing Science to life at Howardian Primary School Image
As part of their STEM week studies, Year 6 pupils at Howardian Primary School have welcomed the Chief Scientific Advisor for Wales, Professor Jas Pal Badyal FRS.
12 January 24
Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth Image
James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.
11 January 24