The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 23 July 2024 Image
Here is your Tuesday update: New SuperTed exhibition at Museum of Cardiff; Child Friendly Cardiff champions Young Changemakers; Top honour for school's Welsh language provision; A new Cardiff Bay sculpture celebrating radio history
23 July 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 23 Gorffennaf 2024 Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Arddangosfa SuperTed newydd yn Amgueddfa Caerdydd; Caerdydd sy'n Dda i Blant yn dathlu Young Changemakers; Anrhydedd mawr i ysgol am ei darpariaeth Gymraeg; Cerflun newydd Bae Caerdydd yn dathlu hanes radio
23 July 24
Miloedd o blant ysgol gynradd yn elwa o Brydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd Image
Mae mwy na 20,900 o ddisgyblion oed cynradd ledled y ddinas bellach yn gallu elwa o brydau ysgol am ddim drwy raglen Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod plant yn bwyta'n dda yn ystod y diwrnod ysgol ac o
23 July 24
Thousands of primary school children benefit from Universal Free School Meals Image
More than 20,900 primary age school pupils city-wide are now able to benefit from free school meals through Welsh Government's Universal Free School Meals programme, ensuring children eat well during the school day whilst providing financial benefit to f
23 July 24
Y newyddion gennym ni - 22/07/24 Image
Grymuso Yfory: Caerdydd sy'n Dda i Blant yn Dathlu Young Changemakers!; Mae cerflun newydd yn tynnu sylw at Ynys Echni wedi'i osod ar Forglawdd Bae Caerdydd; Agor Tŷ Bronwen: Pod Lles Newydd yn Ysgol Gynradd Lakeside; ac fwy
22 July 24
News that you might have missed - 22/07/24 Image
Empowering Tomorrow: Child Friendly Cardiff champions Young Changemakers!; New sculpture highlighting Flat Holm is installed on Cardiff Bay Barrage; Grand Opening of Ty Bronwen: A New Wellbeing Pod at Lakeside Primary School; and more
22 July 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 16 Gorffennaf 2024 Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth, sy’n cynnwys: · Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb · Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach · 85% o ddisgyblion Caerdydd yn mynychu y
16 July 24
Cardiff Council Update: 16 July 2024 Image
Here is your Tuesday update, covering: • Council commits to tackling £49.7m budget shortfall • ‘Little Gigs’ programme showcases tomorrow’s talent at Clwb Ifor Bach • 85% of Cardiff's pupils attend a school committed to embedding children's rights
16 July 24
Llwyddiant Rhaglen Cenhadon Democratiaeth i ysgolion cynradd Caerdydd Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ennill gwobr o £100 yr un am gymryd rhan yn Rhaglen Cenhadon Democratiaeth Cyngor Caerdydd.
16 July 24
Democracy Ambassador Programme success for Cardiff primaries Image
Two Cardiff primary schools have scooped a prize of £100 each for their participation in Cardiff Council’s Democracy Ambassador Programme.
16 July 24
Rhaglen 'Gigs Bach' yn arddangos talent y dyfodol yng Nghlwb Ifor Bach Image
Roedd hi'n hydref pan aeth cyfres o 'Gigs Bach' gan rai o'r perfformwyr mwyaf poblogaidd ar y sîn gerddoriaeth Gymreig ar daith o gwmpas ysgolion uwchradd Caerdydd, gan gychwyn rhaglen Cyngor Caerdydd gyda'r nod o ysbrydoli dysgwyr a sicrhau talent ddawn
12 July 24
‘Little Gigs’ programme showcases tomorrow’s talent at Clwb Ifor Bach Image
It was autumn when a series of ‘Little Gigs’ by some of the hottest acts on the Welsh music scene toured Cardiff’s secondary schools, kickstarting a Cardiff Council programme aimed at inspiring learners and providing a pipeline of talent for Cardiff’s mu
12 July 24
Cyngor yn ymrwymo i fynd i'r afael â diffyg o £49.7m yn y gyllideb Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu ei fod yn wynebu diffyg o bron i £50m yn y gyllideb yn 2025/26.
12 July 24
Council commits to tackling £49.7m budget shortfall Image
Cardiff Council has revealed it is facing a predicted budget shortfall in 2025/26 of almost £50m.
12 July 24
Cynnig ugain o gaeau pêl-droed 3G newydd fel rhan o strategaeth 'Anelu am yr Aur' Image
Mae 20 o gaeau 3G newydd yn cael eu cynnig gan Gyngor Caerdydd fel rhan o strategaeth hirdymor newydd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Sefydliad Pêl-droed Cymru (SPC), a chynghreiriau lleol.
12 July 24
Twenty new 3G football pitches proposed as part of ‘Going for Goal’ strategy Image
Twenty new 3G pitches are being proposed by Cardiff Council as part of a new long-term strategy in partnership with the Football Association Wales (FAW), Cymru Football Foundation (CFF), and local leagues.
12 July 24