The essential journalist news source
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
08 December 23
Unprecedented challenges lead to city’s housing emergency Image
Cardiff is facing an emergency housing situation, with exceptional pressures and unabating demand for homelessness services.
08 December 23
Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd Image
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot. Mae'r hyb yn darparu mynediad i 27 o ddyfeisiau digidol newydd, cysylltiad WiFi Sky am ddim a gweit
08 December 23
Sky partners with Cardiff Council’s Youth Services to open first Sky Up Digital Hub in Wales Image
In partnership with Cardiff Council’s Youth Services, Sky has opened its first digital Hub for Wales, at Eastmoors Youth Centre in Splott. The Hub provides access to 27 new digital devices, free Sky WiFi connection and regular digital skills workshops, r
08 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Rhagfyr 2023 Image
Nextbike - Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024; Adroddiad yn dangos ansawdd aer gwell yng Nghaerdydd - ond mae gwaith i'w wneud o hyd; Adolygiad derbyniadau blynyddol i ysgolion; ac mwy...
08 December 23
Cardiff Council Update: 08 December 2023 Image
Nextbike announcement - bike rental scheme will end in Cardiff & Vale of Glamorgan in January, 2024; Report shows improved air quality in Cardiff - but there is still work to be done; Annual school admissions review; and more....
08 December 23
West Country Women Awards Winners 2023 Announced!      WITH PICTURE NEWS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE5th DECEMBER 2023WITH PICTURE Photo credit: Steve HaywoodWest Country Women Awards announce winners at Grand Ceremony!Winners of the 2023 West Count
06 December 23
Immediate relief for vulnerable patients living in cold homes Image
Charis Winter Warmth bundles provide immediate relief for vulnerable patients living in cold homesFor teams working in the health and care sector, whether for NHS hospital integrated discharge departm
05 December 23
Y newyddion gennym ni - 04/12/23 Image
Academi Atgyweiriadau; Gwelliannau cerdded a beicio; Fareshare Cymru; Gwasanaeth Coffa'r Nadolig; Parc y Gamlas; a Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd
03 December 23
News that you might have missed - 04/12/23 Image
Repairs Academy; Walking and cycling improvements; Fareshare Cymru; Christmas Memorial service; Canal Park; and parks apprentices.
03 December 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 01 Rhagfyr 2023 Image
Treial Fareshare Cymru i gynhyrchu ‘prydau parod' o fwyd dros ben; Gwelliannau cerdded a beicio: Heol y Sanatoriwm, Stryd Lydan, Heol Lansdowne a Grosvenor Street, Treganna; Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor
01 December 23
Cardiff Council Update: 01 December 2023 Image
Fareshare Cymru - trial production of ‘ready meals' from surplus food; Walking and cycling improvements - Sanatorium Road, Broad Street, Lansdowne Road & Grosvenor Street, Canton; Repairs Academy - helping to grow Cardiff Council's skilled workforce
01 December 23
Charis Winter Warmth bundles launched for immediate relief from cold homes Image
Charis Winter Warmth bundles launched for immediate relief from cold homesCharis has launched two Winter Warmth bundles to be distributed through its Charis Shop platform. The bundles contain a range
01 December 23
YHA welcomes Government pledge to boost access to nature for young people in Eng Image
 YHA welcomes Government pledge to boost access to nature for young people in England. A further £2.5million pledged to build on the success of the Generation Green project.
29 November 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 28 Tachwedd 2023 Image
Cynyddu'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd; Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd; Camlas gyflenwi'r dociau Ffordd Churchill, Gofyn i gymuned Butetown 'alw heibio' i rannu ei barn am
28 November 23
Cardiff Council Update: 28 November 2023 Image
Increasing additional learning needs provision in Cardiff; The apprentices who ‘fell in love with the job'; Churchill Way Dock Feeder Canal; Butetown community asked to ‘drop-in' to share views on the future of Canal Park
28 November 23