The essential journalist news source
A cost-effective way for facilities managers and energy managers to upgrade to ‘ Image
There is an old adage that says you cannot manage what you cannot measure and, Deer Technology's LimpetReaders provide near-real-time data, for water consumption can now be managed properly for the first time.
12 July 22
Y newyddion gennym ni - 11/07/22 Image
Caerdydd i elwa o ehangu'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig; hangu Ysgol Gynradd Pentyrch yn symud gam yn nes; Datblygu gweithlu dwyieithog ar gyfer prifddinas ddwyieithog; Cyflawni Caerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach...
10 July 22
The news from us that you might have missed - 11/07/22 Image
Cardiff set to benefit from expansion of special education needs provision; Expansion of Pentyrch Primary School moves step closer; Developing a bilingual workforce for a bilingual capital; Delivering a Stronger, Fairer and Greener Cardiff...
10 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 08 Gorffennaf 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Gwyrddach, Tecach, Cryfach - Adnewyddu'r Uchelgais i Gaerdydd; chwyddiant yn gwasgu ar gyllideb y Cyngor; symud cam yn nes at ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; a mwy...
08 July 22
Cardiff Council Update: 08 July 2022 Image
It's a bumper edition of our latest update, covering: Stronger Fairer Greener, a renewed ambition for Cardiff; inflation putting a squeeze on the Council's budget; moving a step closer to expanding Pentyrch primary; and more...
08 July 22
Cardiff set to benefit from expansion of special education needs provision Image
Pupils across Cardiff are set to benefit from a wide-ranging expansion of special and additional learning needs education provision, with recommended proposals creating more than 270 additional spaces over the coming years.
08 July 22
Ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch yn symud gam yn nes Image
Mae cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Pentyrch a sefydlu 32 o leoedd mewn uned feithrin newydd ar gyfer plant tair oed wedi symud gam yn nes.
08 July 22
Datblygu gweithlu dwyieithog ar gyfer prifddinas ddwyieithog Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau arwyddocaol i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y brifddinas wrth i nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau Cymraeg barhau i gynyddu.
08 July 22
Developing a bilingual workforce for a bilingual capital Image
Cardiff Council is making significant strides in developing a bilingual workforce in the capital as the number of employees with Welsh language skills continues to rise.
08 July 22
Cyflawni Caerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach Image
Mae arweinydd y ddinas wedi datgelu gweledigaeth o Gaerdydd Gryfach, Decach a Gwyrddach a'r strategaeth i helpu i'w chyflawni dros y pum mlynedd nesaf.
08 July 22
Delivering a Stronger, Fairer and Greener Cardiff Image
A vision of a Stronger, Fairer and Greener Cardiff and the strategy to help deliver it over the next five years has been revealed by the city's leader.
08 July 22
Galw ar Lyfr-bryfed Caerdydd – Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl! Image
Mae Sialens Ddarllen boblogaidd yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd eleni fel rhan o Haf o Hwyl sy'n ceisio ysbrydoli plant yn y ddinas i ddysgu mwy am wyddoniaeth ac arloesedd.
08 July 22
Calling Cardiff bookworms – The Summer Reading Challenge is back! Image
The popular Summer Reading Challenge is back in Cardiff libraries and hubs this year as part of a Summer of Fun seeking to inspire children in the city to learn more about science and innovation.
08 July 22
Scarborough security boss ordered to pay a £164,000 Confiscation Order  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  07 July 2022 Ref: N07-22  Scarborough security boss ordered to pay a £164,000 Confiscation Order from Proceeds of CrimeChristopher Browne of Scarbor
07 July 22
Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei choroni'n bencampwr Cwpan DebateMate 2022! Image
Mae'r ddadl ynghylch pa ysgol o Gaerdydd fyddai’n ennill Cwpan DebateMate eleni ar ben, gydag Ysgol Uwchradd Willows yn cael ei choroni'n bencampwr ar gyfer 2022.
07 July 22
Willows High School crowned DebateMate Cup 2022 champions! Image
The debate to settle which Cardiff school would triumph in this year’s DebateMate Cup is over, with Willows High School crowned champions for 2022.
07 July 22