The essential journalist news source
Rhentu Doeth Cymru yn galw landlord didrwydded i gyfrif Image
Mae landlord o Gymru a oedd wedi cael gwrthod trwydded gan Rhentu Doeth Cymru i gynnal gweithgareddau gosod a rheoli, wedi’i gael yn euog o reoli ei eiddo yn anghyfreithlon.
01 October 21
Unlicensed landlord taken to task by Rent Smart Wales Image
A Welsh landlord refused a Rent Smart Wales licence to carry out letting and management activities has been found guilty of managing his properties illegally.
01 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 01 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; lansio rheolau newydd i orfodi...
01 October 21
Cardiff Council Update: 01 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Cardiff residents will continue to receive monthly garden waste collections throughout October; Local Authority Electoral Boundary Review; new rules launched to enforce responsible dog...
01 October 21
Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol Image
Bydd nifer o newidiadau i drefniadau ffiniau etholiadol yng Nghaerdydd yn digwydd dros y misoedd nesaf, yn dilyn penderfyniad a gyhoeddwyd heddiw gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Gyllid a Llywodraeth Leol.
01 October 21
Local Authority Electoral Boundary Review Image
A number of changes to electoral boundary arrangements in Cardiff will take place over the coming months, following a decision announced today by the Welsh Government Minister for Finance and Local Government.
01 October 21
Lansio rheolau newydd i orfodi perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol Image
Bydd y Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus, o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, yn caniatáu i gyngor Caerdydd gymryd camau yn erbyn perchnogion cŵn sy'n caniatáu i'w hanifeiliaid anwes faeddu mewn ardal o dir cyhoed
30 September 21
New rules launched to enforce responsible dog ownership Image
The PSPO, under the Anti-Social Behaviour Crime and Policing Act 2014, will allow Cardiff council to take action against dog owners who allow their pets to foul in an area of public land without cleaning up after them.
30 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 28 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd yn agor; twyllwr rheibus yn dwyn arbedion bywyd menyw mewn sgâm rheoli plâu cymhleth; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu..
28 September 21
Cardiff Council Update: 28 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: applications for secondary school places now open; predatory fraudster stole women's life savings in elaborate pest-control scam; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals...
28 September 21
“Rhowch Bump I Ni” - Ceisiadau Am Leoedd Mewn Ysgolion Uwchradd Caerdydd Yn Agor Heddiw Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd ym mis Medi 2022 yn agor heddiw (dydd Llun 27, Medi) ac anogir teuluoedd i ‘roi pum’ dewis ysgol i ni, er mwyn cynyddu eu siawns o gael lle mewn ysgol o'u dewis.
27 September 21
“Give Us Five” - Applications For Cardiff Secondary School Places Open Today Image
Applications for September 2022 secondary school places open today (Monday 27, September) and families are encouraged to ‘give us five’ school preferences, to increase their chance of getting a place at a school of their choice.
27 September 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 27/09/21 Image
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep; Dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; App Cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd...
26 September 21
The news from last week that you might have missed 27/09/21 Image
Lydstep Flats recladding agreed; Improvement works to begin at Roath Park Dam; New app for Into Work Cardiff support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme (SHEP)...
26 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 24 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; app cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd; nifer achosion...
24 September 21
Cardiff Council Update: 24 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: improvement works to begin at Roath Park Dam; a new app for Into Work support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme...
24 September 21