The essential journalist news source
Y newyddion gennym ni - 31/07/23 Image
Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Ail-agor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Mae'n mynd i fod yn hwyl i bawb yn Niwrnod Chwarae Caerdydd; Dirwy enfawr o £68,000 i landlord yng Nghaerdydd; Datguddio Bethany, Capel y Bedyddwyr Caerdydd...
31 July 23
Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol Image
Mae cyflawniadau grŵp o bobl ifanc ar raglen hyfforddeiaeth y cyngor wedi cael eu dathlu mewn digwyddiad cyflwyno arbennig yr wythnos hon.
28 July 23
Bright Start to positive futures Image
The achievements of a group of young people on a council traineeship programme have been celebrated in a special presentation event this week.
28 July 23
Mae'n mynd i fod yn hwyl i bawb yn Niwrnod Chwarae Caerdydd Image
Mae gwyliau haf hir yr ysgol wedi cyrraedd ac i rieni plant ifanc, mae hyn fel arfer yn golygu gweithio'n galed i sicrhau eu bod yn gallu chwarae'n hapus ac yn ddiogel.
27 July 23
It’s going to be fun for all at Cardiff’s Playday Image
The long school summer holidays are upon us and for parents of young children that usually means working hard to ensure they can play happily and safely.
27 July 23
Cardiff Council Update: 25 July 2023 Image
Here is our latest update, covering: helping to ease pressure on families during school holidays; Virtual School Headteacher; Don't lose your vote; and new street art at Cardiff school.
25 July 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 25 Gorffennaf 2023 Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: cyngor yn helpu i leddfu'r pwysau ar deuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgol; Phennaeth yr Ysgol Rithwir; Peidiwch â cholli'ch pleidlais; a gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd.
25 July 23
Y newyddion gennym ni - 24/07/23 Image
Crochan Ceridwen sy'n byrlymu i gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd; Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Disgyblion Caerdydd yn tanio at ddyfodol disglair; Cyngor Caerdydd yn croesawu adroddiad rhanbarthol allweddol...
24 July 23
News that you might have missed - 24/07/23 Image
Ceridwen's cauldron bubbles over into new street art at Cardiff school; Statue of Rugby Codebreakers unveiled; Pupils in Cardiff blast off to a bright future; Cardiff Council welcomes key regional report...
24 July 23
Cardiff Council Update: 21 July 2023 Image
Here's your Friday update, covering: Summer with a ‘DIFF'erence - Cardiff Youth Service launches 2023 event programme; Statue of Rugby Codebreakers unveiled; Adamsdown Primary School receives outstanding Estyn report; and New Green Flags for green...
21 July 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Gorffennaf 2023 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dyddiau Da o Haf! Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn lansio rhaglen ddigwyddiadau 2023; Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Ysgol Gynradd Adamsdown yn derbyn adroddiad Estyn rhagorol; a Baneri...
21 July 23
Crochan Ceridwen sy’n byrlymu i gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd Image
Mae delweddau o hen fytholeg Cymru wedi cael triniaeth yr 21ain ganrif ac erbyn hyn yn addurno waliau ysgol uwchradd yn y ddinas, o ganlyniad i gydweithrediad rhwng tîm gwaredu graffiti'r Cyngor, disgyblion ac artistiaid lleol.
20 July 23
Ceridwen’s cauldron bubbles over into new street art at Cardiff school Image
Imagery from an old Welsh myth has been given the 21st Century treatment and now adorns the walls of a city high school, thanks to a collaboration between the Council’s graffiti removal team, pupils and local artists.
20 July 23
Mikron Theatre: Two new Shows to visit Warwickshire (Press Release X 2) Image
To celebrate their 51st year of touring, Mikron Theatre is thrilled to announce that they will be performing ‘A Force to be Reckoned With' about the pioneering women in the British Police Force & 'Twitchers', celebrating all things birds and the RSPB.
19 July 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 18 Gorffennaf 2023 Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Bydd Ysgol y Court yn cael ei hailenwi wrth i gynlluniau i ddatblygu'r ysgol gael eu cymeradwyo; Camau olaf at ddyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant; A yw eich sefydliad yn gymwys i gael cyllid o dan y...
18 July 23
Cardiff Council Update: 18 July 2023 Image
Here is our latest update, covering: The Court School is to be renamed as plans to develop the school are given the green light; Final steps towards a sustainable future for St David's Hall; and is your organisation eligible for funding under...
18 July 23