The essential journalist news source
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.
20 January 24
Public asked for views on new parking plan for Cardiff Image
A six-week public consultation on a new on-street parking scheme for Cardiff has been given the go-ahead and will launch early this year, following Cardiff Council’s Cabinet meeting on Thursday, January 18th.
20 January 24
Q-Park secure place on the NHS Sustainable Transport and Infrastructure Framewor Image
Q-Park secure place on the NHSSustainable Transport and Infrastructure Framework Q-Park are delighted to announce that they have secured a place on the Sustainable Transport and Infrastructure Framewo
19 January 24
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
17 January 24
Pupils inspired by hottest Welsh music acts performing at their school Image
The music scene in Cardiff is vibrant, with the city the location for exciting festivals and scores of venues, recording studios and rehearsal rooms catering to every musical style – from classical to jazz, hip-hop and electronica.
17 January 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 16 Ionawr 2024 Image
Y cynigion diweddaraf ar gyfer darpariaeth ysgolion cynradd yn rhannau o ogledd Caerdydd; Straeon gofalwyr maeth mewn ymgyrch newydd; Rhaglen £1.8m i leihau allyriadau carbon; Strategaeth i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor
16 January 24
Cardiff Council Update: 16 January 2024 Image
Latest proposals for primary school provision in parts of north #Cardiff; Foster carer stories in new campaign; A £1.8m programme to reduce our carbon emissions; Strategy to enhance public engagement with the Council
16 January 24
Caerdydd yn sgorio'n uchel mewn arolwg o ansawdd bywyd mewn dinasoedd yn Ewrop Image
Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi’i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.
16 January 24
Cardiff scores highly in survey of European cities’ quality of life Image
Cardiff has scored highly in a major new EU survey assessing the quality of life in major European cities – and been declared the best of all for families with young children.
16 January 24
Y newyddion gennym ni - 15/01/24 Image
Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth; Adnewyddu a gwella cynlluniau darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd...
15 January 24
News that you might have missed - 15/01/24 Image
Bringing Science to life at Howardian Primary School; Young mechanics a real driving force in transport depot; Primary school provision in Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd Plans to be renewed; and more...
15 January 24
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Ionawr 2024 Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid; Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen'; Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth
12 January 24
Cardiff Council Update: 12 January 2024 Image
Here is your Friday update, covering: Forty projects set to receive funding under the Shared Prosperity Fund; Atlantic Wharf Redevelopment Takes a Step Forward; Six new skateparks proposed for Cardiff; Young mechanics a real driving force in transport
12 January 24
Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth Image
James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.
11 January 24
Young mechanics a real driving force in transport depot Image
James Jelinski, 23, and Megan Colwill, 24, are the latest fresh-faced recruits to the Council’s Central Transport Services department and they are living proof of how the world of motor mechanics is changing.
11 January 24
Strategaeth Cyfranogiad Newydd i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canlyniadau adolygiad cynhwysfawr i sut mae'n ymgysylltu â'r cyhoedd ac yn sicrhau bod eu barn yn cael ei hystyried yn y broses o wneud penderfyniadau.
10 January 24