The essential journalist news source
Consultations on plans to grow Welsh language launch in Cardiff on Diwrnod Shw mae Sutmae Day Image
Two draft strategies that seek to support Cardiff’s vision of growing and nurturing the use of the Welsh language in the city are launching today.
15 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 12 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwahodd trigolion i ddweud eu dweud am greu coedwig drefol Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; Ymgynghoriad cyhoeddus nawr ar...
12 October 21
Cardiff Council Update: 12 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: residents invited to have their say on the creation of Cardiff's urban forest; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; proposals to...
12 October 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/10/21 Image
Cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; Cynlluniau i ehangu ac ad-drefnu darpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY); Datgelu cynlluniau i hybu cyfleoedd addysg Gymraeg ledled Caerdydd; Gweithio Tuag at Ddinas sy'n Dda i Bobl..
10 October 21
The news from last week that you might have missed 11/10/21 Image
Next stage for Cathays High School proposals; Plans to expand and reorganise provision for pupils with Additional Learning Needs (ALN); Plans to boost Welsh Medium education opportunities across Cardiff revealed; Working Towards An Age Friendly City...
10 October 21
Gweithio Tuag at Ddinas sy’n Dda i Bobl Hŷn Image
Gall Caerdydd gymryd cam tuag at fod y ddinas gyntaf sy’n dda i bobl hŷn yng Nghymru yr wythnos nesaf wrth i'r awdurdod ystyried ymuno â rhwydwaith byd-eang o gymunedau sy'n dda i bobl hŷn.
08 October 21
Working Towards An Age Friendly City Image
Cardiff can take a step towards becoming Wales’s first age-friendly city next week as the authority considers joining a global network of age-friendly communities.
08 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 08 Hydref Image
a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cam nesaf cynigion Ysgol Uwchradd Cathays; and Hwb ariannol i Ysgol Farchogaeth Caerdydd diolch i'r Grŵp...
08 October 21
Cardiff Council Update: 08 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; next stage for Cathays High School...
08 October 21
Private security, emergency services come together for safety exercise at London For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  Embargoed:00.0110 October 2021 Ref:NR48-21  Private security, emergency services come together for safety exercise at London's Cuckoo Club On Sunday
08 October 21
Tîm Tai yn Gyntaf Caerdydd yn cyrraedd y brig! Image
Mae tîm Tai yn Gyntaf Cyngor Caerdydd wedi cipio gwobr genedlaethol am ei gyfraniad rhagorol i'r sector tai yng Nghymru.
06 October 21
Cardiff’s Housing First team comes 1st! Image
Cardiff Council’s Housing First team has scooped a national award for its outstanding contribution to the housing sector in Wales.
06 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 05 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: trefniadau i ddod ar gyfer Profion COVID-19 i blant a phobl ifanc a staff sy'n gweithio mewn ysgolion a cholegau arbennig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu...
05 October 21
Cardiff Council Update: 05 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: future arrangements for COVID-19 testing for children and young people, and for staff working in special schools and colleges; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; and vaccination totals...
05 October 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 04/10/21 Image
Rhentu Doeth Cymru yn galw landlord didrwydded i gyfrif; Bydd trigolion Caerdydd yn parhau i gael gwasanaeth casglu gwastraff gardd misol drwy gydol mis Hydref; Adolygu Ffiniau Etholiadol Awdurdodau Lleol; Lansio rheolau newydd i orfodi perchnogion cŵn..
03 October 21
The news from last week that you might have missed 04/10/21 Image
Unlicensed landlord taken to task by Rent Smart Wales; Cardiff residents will continue to receive monthly garden waste collections throughout October; Local Authority Electoral Boundary Review; New rules launched to enforce responsible dog ownership...
03 October 21