The essential journalist news source
Hwb i ailwampio gwefan Hybiau a Llyfrgelloedd Image
Mae gwefan Gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd wedi cael ei hailwampio.
09 March 22
Hubs & Libraries website makeover boost Image
Cardiff Hubs and Libraries Service’s website has had a makeover.
09 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 08 Mawrth 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: adeiladu ar lwyddiannau'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer dyfodol Caerdydd; ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau Caerdydd i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth deallus; Cyngor Caerdydd...
08 March 22
Cardiff Council Update: 08 March 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: building on achievements of the Race Equality Taskforce for Cardiff's future; public consultation on Cardiff's plans to deliver an intelligent transport network; overhaul of allotment provision...
08 March 22
Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd Newydd ar gyfer Llanrhymni Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gymunedol Neuadd Llanrhymni i adeiladu Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd (AChA) newydd ar dir gerllaw Neuadd Llanrhymni.
08 March 22
New Multi Use Games Area for Llanrumney Image
Cardiff Council is working in partnership with Llanrumney Hall Community Trust to provide a new Multi Use Games Area (MUGA) to be sited on land adjacent to Llanrumney Hall.
08 March 22
Gweithredu ar Gydraddoldeb – Cyngor Caerdydd yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i arwyddo’r Cytundeb Swyddi Cymunedo Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi'r Cytundeb Swyddi Cymunedol (CSC) a fydd yn helpu i hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y gymuned ac yn cefnogi pobl leol i ymgeisio.
07 March 22
Action on Equality – Cardiff Council becomes first Local Authority in Wales to sign the Community Jobs Compact Image
Today, Cardiff Council has signed the Community Jobs Compact (CJC) which will help promote job opportunities in the community and support local people to apply.
07 March 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 28/02/22 - 05/03/22 Image
Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24; Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch; Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion...
06 March 22
The news from the last week that you might have missed 28/02/22 - 05/03/22 Image
Public give their views on changes to Cardiff's School Admission Arrangements for 2023/24; 05/03/22 - Public consultation backs expansion of Pentyrch Primary School; Public give feedback on radical review of Additional Learning Needs Provision...
06 March 22
30 o gartrefi cyngor newydd wedi'u cynllunio ar gyfer Cilgant Wyndham Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor i gaffael 30 o fflatiau newydd ar gyfer pobl hŷn yng Nghilgant Wyndham, Glan-yr-afon, fel rhan o'i gynllun uchelgeisiol i greu 4,000 o gartrefi newydd ar draws y ddinas.
04 March 22
30 new council homes planned for Wyndham Crescent Image
Cardiff Council has agreed in principle to acquire 30 new flats for older people in Wyndham Crescent, Riverside, as part of its ambitious plan to create 4,000 new homes across the city.
04 March 22
Cyngor Caerdydd yn datgelu cynllun tai newydd helaeth gwerth £74m Image
Mae cynllun uchelgeisiol i adeiladu mwy na 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel ledled y ddinas a mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion, gan gynnwys diogelwch tân, atgyweiriadau a digartrefedd, wrth galon un o fentrau craidd diweddaraf Cyngor Caerdydd.
04 March 22
Cardiff Council unveils comprehensive new £74m housing plan Image
An ambitious plan to build more than 4,000 high-quality homes across the city and tackle a range of issues, including fire safety, repairs and homelessness, is at the heart of one of Cardiff Council’s latest core initiatives.
04 March 22
Building on achievements of the Race Equality Taskforce for Cardiff’s future Image
A report that highlights the community engagement work, key initiatives and next steps of the Race Equality Taskforce, 20 months after it was set up to help address racial inequalities in Cardiff, has been published today.
04 March 22
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 04 Mawrth 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cadarnhau achos o ffliw adar yng Nghaerdydd wedi i ŵydd gael ei chanfod yn farw; Cau'r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yng Nghyngor Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nif
04 March 22