The essential journalist news source
New rules launched to enforce responsible dog ownership Image
The PSPO, under the Anti-Social Behaviour Crime and Policing Act 2014, will allow Cardiff council to take action against dog owners who allow their pets to foul in an area of public land without cleaning up after them.
30 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 28 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd yn agor; twyllwr rheibus yn dwyn arbedion bywyd menyw mewn sgâm rheoli plâu cymhleth; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu..
28 September 21
Cardiff Council Update: 28 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: applications for secondary school places now open; predatory fraudster stole women's life savings in elaborate pest-control scam; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals...
28 September 21
“Rhowch Bump I Ni” - Ceisiadau Am Leoedd Mewn Ysgolion Uwchradd Caerdydd Yn Agor Heddiw Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion uwchradd ym mis Medi 2022 yn agor heddiw (dydd Llun 27, Medi) ac anogir teuluoedd i ‘roi pum’ dewis ysgol i ni, er mwyn cynyddu eu siawns o gael lle mewn ysgol o'u dewis.
27 September 21
“Give Us Five” - Applications For Cardiff Secondary School Places Open Today Image
Applications for September 2022 secondary school places open today (Monday 27, September) and families are encouraged to ‘give us five’ school preferences, to increase their chance of getting a place at a school of their choice.
27 September 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 27/09/21 Image
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep; Dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; App Cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd wedi'i chyflwyno i nifer o ysgolion; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd...
26 September 21
The news from last week that you might have missed 27/09/21 Image
Lydstep Flats recladding agreed; Improvement works to begin at Roath Park Dam; New app for Into Work Cardiff support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme (SHEP)...
26 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 24 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: dechrau'r gwelliannau i Argae Parc y Rhath; app cymorth i Mewn i Waith; WOW! Rhaglen cerdded i'r ysgol Caerdydd; Llwyddiant i Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Caerdydd; nifer achosion...
24 September 21
Cardiff Council Update: 24 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: improvement works to begin at Roath Park Dam; a new app for Into Work support; WOW! Cardiff's walk to school programme rolled out; Success for Cardiff's School Holiday Enrichment Programme...
24 September 21
Cytundeb ar ail-osod cladin i Fflatiau Lydstep Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau ei ymrwymiad i gyflawni gwaith ail-osod gorchudd cladin i dri o flociau fflatiau uchel yr awdurdod, y tynnwyd eu cladin gwreiddiol yn dilyn trychineb Grenfell.
24 September 21
Lydstep Flats recladding agreed Image
Cardiff Council has confirmed its commitment to delivering recladding works to three of the authority’s high rise blocks, which had cladding removed after the Grenfell tragedy.
24 September 21
App Cymorth i Mewn i Waith Image
Mae app newydd i gefnogi pobl sy’n chwilio am waith a'r rhai sydd am newid gyrfa yng Nghaerdydd i gael gafael ar wybodaeth a chyngor amser real am wasanaethau cyflogadwyedd y Cyngor bellach ar gael i'w lawrlwytho.
23 September 21
New app for Into Work Cardiff support Image
A new app to support jobseekers and those looking to change careers in Cardiff to access real-time information and advice about the Council’s employability services is now available to download.
23 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 21 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: lansio ymgyrch i gynyddu'n sylweddol nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth yng Nghaerdydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a annog...
21 September 21
Cardiff Council Update: 21 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: campaign launched to significantly increase number and diversity of foster carers in Cardiff; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and...
21 September 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 20/09/21 Image
Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol; Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows; Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd; Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses...
19 September 21