The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 21 Hydref 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Hawliau newydd i denantiaid wrth i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ddod i rym; Adroddiad yn tynnu sylw at y cynnydd a wnaed yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd; a 'Marchnad Nos Wener' yn y...
21 October 22
Support to be targeted at the most prolific offenders in Portsmouth A new partnership approach is being trialled in Portsmouth with specific support aimed at people identified as the most prolific shoplifters and business crime offenders in the area.
20 October 22
FEA Conference to reveal government’s Energy Technology List update Image
 Stop Press: FEA industry conference to reveal Energy Technology List developments Senior government expert Tom Lock to update industry on ETL plans FEA Industry Conference, 9th & 10th November 2022
20 October 22
IR35 U-Turn - This is a major blow for recruiters and contractors alike. Image
IR35 U-TURN - SMEs are the backbone of the UK’s economy and the IR35 off-payroll reform is an obstacle to economy.
19 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 18 Hydref 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: adroddiad blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud; Holi Caerdydd 2022 ar agor; a Gofalwyr Di-dâl yn dweud eu dweud am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i deimlo eu bod..
18 October 22
Cardiff Council Update: 18 October 2022 Image
Here is our latest update, covering: Cardiff's Local Development Plan annual report shows good progress made; the Ask Cardiff 2022 survey is open; and unpaid Carers have their say on what they need to feel supported.
18 October 22
Adroddiad blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud Image
Mae'r chweched adroddiad blynyddol ar Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) yn dangos bod cynnydd da wedi'i wneud yn yr ystod o ddangosyddion, gyda'r canfyddiadau'n cael eu trafod gan Gabinet Cyngor Caerdydd yn eu cyfarfod ar 20 Hydref.
18 October 22
Cardiff's Local Development Plan annual report shows good progress made Image
The sixth annual report on Cardiff's Adopted Local Development Plan (LDP) shows good progress has made across the range of indicators, with the findings being discussed by Cardiff Council's Cabinet at its meeting on October 20th.
18 October 22
Y newyddion gennym ni - 17/10/22 Image
Ceisio gwelliannau mewn cartrefi rhent preifat yn Cathays; Rhybudd llwm ynghylch cyllideb Cyngor Caerdydd; Gofalwyr Di-dâl yn dweud eu dweud am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi; Adroddiad yn tynnu sylw at y cynnydd...
17 October 22
The news from us that you might have missed - 17/10/22 Image
Seeking improvements in Cathays' private rented homes; Cardiff Council's stark budget warning; Unpaid Carers have their say on what they need to feel supported; Report highlights progress in Cardiff's Social Services; How well is your council working...
17 October 22
Ceisio gwelliannau mewn cartrefi rhent preifat yn Cathays Image
Gallai cynllun trwyddedu tai sy’n ceisio cyflawni safonau da o lety rhent i denantiaid ac arferion rheoli da ymhlith landlordiaid yn Cathays gael ei ailgyflwyno’r flwyddyn nesaf.
14 October 22
Seeking improvements in Cathays’ private rented homes Image
A housing licensing scheme that seeks to achieve decent standards of rented accommodation for tenants and good management practices among landlords in Cathays could be reintroduced next year.
14 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 14 Hydref 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: rhagolwg cyllideb diweddaraf y cyngor; yr adroddiad diweddaraf ar berfformiad Cyngor Caerdydd; hawliau newydd i denantiaid; a chamau i gadw canolfannau hamdden ar agor.
14 October 22
Cardiff Council Update: 14 October 2022 Image
Here's your Friday update, covering: the council's updated budget forecast; the latest Cardiff Council performance report; new rights for tenants; and action to keep leisure centres open.
14 October 22
Rhybudd llwm ynghylch cyllideb Cyngor Caerdydd Image
Mae rhybudd ariannol llwm wedi'i gyhoeddi gan Gyngor Caerdydd sy'n dweud bod chwyddiant cynyddol wedi golygu bod twll o £53m yn ei gyllideb ar gyfer 2023/24.
14 October 22
Cardiff Council's stark budget warning Image
A stark financial warning has been issued by Cardiff Council which says spiralling inflation, increased demand and lower than anticipated income levels, has left it with a £53m hole in its budget for 2023/24.
14 October 22