The essential journalist news source
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 02 Awst 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: Uwchradd Willows yw'r ysgol uwchradd gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn dyfarniad pwysig UNICEF UK; arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd; a grantiau ar gael nawr i fyfyrwyr sydd...
02 August 22
Cardiff Council Update: 02 August 2022 Image
Here is our latest update, covering: Willows High becomes first Cardiff secondary schools to receive prestigious UNICEF UK award; inspection commends Cardiff Youth Justice Service; and grants now available to students interested in a career in social wor
02 August 22
Arolygiad yn cymeradwyo Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd Image
Mae adroddiad swyddogol newydd ar safonau yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) Caerdydd wedi nodi gwelliannau sylweddol mewn sawl maes.
02 August 22
Inspection commends Cardiff Youth Justice Service Image
A new official report into standards at Cardiff’s Youth Justice Service (YJS) has identified significant improvements in many areas.
02 August 22
Y newyddion gennym ni - 01/08/22 Image
Dyfarniad ‘arbennig o gadarnhaol' i ysgol gynradd Gymraeg; Gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; Anrhydeddu'r Cyngor am ymrwymiad i bersonél y Lluoedd...
31 July 22
The news from us that you might have missed - 01/08/22 Image
‘Exceptionally positive' verdict for Welsh-language primary school; Cardiff primary school made ‘impressive progress', says Estyn; Cardiff to benefit from new £750k Safer Streets initiatives; Council honoured for commitment to Armed Forces personnel...
31 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 29 Gorffennaf 2022 Image
Croeso i'n newyddion diweddaraf, yn cynnwys: Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k; gwnaeth ysgol gynradd yng Nghaerdydd 'gynnydd trawiadol', medd Estyn; a allwch chi wneud addewid i helpu i ddenu gwenyn i Gaerdydd?
29 July 22
Cardiff Council Update: 29 July 2022 Image
Welcome to our latest update, covering: Cardiff to benefit from new £750k Safer Streets initiatives; Cardiff primary school made ‘impressive progress', says Estyn; and can you pledge to help get Cardiff buzzing?
29 July 22
Social housing landlord boosts drainage maintenance Image
MEDIA RELEASE: 27 | 07 | 2022Picture/s availableCaption: CCTV drainage surveys will be a key service delivered by Lanes Group for Ongo Homes - one of Lincolnshire's biggest social landlords. Lanes win
27 July 22
Caerdydd i elwa o fentrau Strydoedd Diogelach newydd gwerth £750k Image
Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd wedi cael £750,000 gan y Swyddfa Gartref i ddarparu cyfres o fentrau sydd â’r nod pennaf o gadw menywod yn ddiogel yng nghanol y ddinas ac mewn rhai ardaloedd preswyl yn Cathays.
27 July 22
Cardiff to benefit from new £750k Safer Streets initiatives Image
Cardiff Community Safety Partnership has been awarded £750,000 of Home Office funding to deliver a series of initiatives primarily aimed at keeping women safe in the city centre and some residential areas of Cathays.
27 July 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 26 Gorffennaf 2022 Image
Diweddariad: mwy o Faneri Gwyrdd yng Nghaerdydd nag unrhyw le arall yng Nghymru; anrhydeddu'r cyngor am ymrwymiad i lluoedd arfog; ymgynghoriad ar y gwaith ar Ysgol Willows; plant a phobl ifanc yn rhannu eu barn ar sut mae'r cyfryngau yn eu gweld nhw.
26 July 22
Cardiff Council Update: 26 July 2022 Image
Here is our latest update, covering: Cardiff Green Flag tally the highest in Wales; honoured for our armed forces commitment; consultation on work for a new Willows High; plus, children and young people share their views on how the media sees them.
26 July 22
Anrhydeddu'r Cyngor am ymrwymiad i bersonél y Lluoedd Arfog Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi'i anrhydeddu â gwobr aur fawreddog Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn (ERS) am ei gefnogaeth i'r Lluoedd Arfog.
26 July 22
Council honoured for commitment to Armed Forces personnel Image
Cardiff Council has been honoured with a prestigious Ministry of Defence Employer Recognition Scheme (ERS) gold award for its support for the Armed Forces
26 July 22
Y newyddion gennym ni - 25/07/22 Image
Mwy o blant nag erioed i gael prydau a chwaraeon am ddim yr haf hwn wrth i Gaerdydd ymateb i gostau byw uwch; Ymgyrch Cyflog Byw yn ennill anrhydedd cenedlaethol cynghorau; Ysgol Uwchradd Cathays : "Cymuned ddysgu hynod gynhwysol ac uchelgeisiol...
24 July 22