The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 22 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Winter collections; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; cases reported in Cardiff's schools in the last seven days; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Ask Cardiff...
22 October 21
Nod Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yw grymuso cymunedau Caerdydd i hyrwyddo bwyd lleol, cynaliadwy Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
20 October 21
Good Food Cardiff Autumn Festival aims to empower Cardiff’s communities to champion local, sustainable food Image
This year’s Good Food Cardiff Autumn Festival seeks to inspire individuals and businesses to take action to help improve access to good food across the city.
20 October 21
Holi Caerdydd 2021: Lleisiwch eich barn Image
Mae trigolion Caerdydd a phawb sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn cael eu hannog i rannu eu barn ar eu profiadau o wasanaethau.
20 October 21
Ask Cardiff 2021: Make your views heard Image
Cardiff residents and all those who access public services in the city are being encouraged to share their views about their experiences of services.
20 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 19 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd; mae ymgynghoriad wyth wythnos ar Strategaeth Fysiau newydd Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID..
19 October 21
Cardiff Council Update: 19 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Race Equality Taskforce reveals latest action plan for Cardiff; an eight-week consultation on Cardiff's new Bus Strategy; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff..
19 October 21
New Cemetery for Cardiff North to officially open Image
The new Cardiff Northern Cemetery, on Thornhill Road, will officially open on Wednesday, October 20, providing much needed burial space in the north of the city for the next 15+ years.
19 October 21
Mynwent Newydd i Ogledd Caerdydd i agor yn swyddogol Image
Bydd mynwent newydd Gogledd Caerdydd, ar Heol Draenen Pen-y-graig yn agor yn swyddogol ddydd Mercher, 20 Hydref, gan gynnig lle claddu y mae mawr ei angen yng ngogledd y ddinas am y 15 mlynedd a mwy nesaf.
19 October 21
Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
19 October 21
Race Equality Taskforce reveals latest action plan for Cardiff Image
The Race Equality Taskforce has revealed major new plans in their latest report to help address racial inequality in the city. The latest report details the second round of proposals for Cardiff
19 October 21
Automation expert warns legal sector to shift culture or risk challenge Image
Ian Gosling, founder and CEO of the ‘no code' automation platform, AUTTO, will call on the UK's legal sector to shift its approach to digital transformation or expect to be challenged by clients.
18 October 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 18/10/21 Image
Clwb ceir newydd i Gaerdydd; Lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau i dyfu'r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae/Su'mae; Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf...
17 October 21
The news from last week that you might have missed 18/10/21 Image
New car club for Cardiff; Consultations on plans to grow Welsh language launch in Cardiff on Diwrnod Shw mae Sutmae Day; Council will lead the way in drive to deliver a carbon neutral Cardiff by 2030; Cardiff extends record for most Green Flag standard..
17 October 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 15 Hydref Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf o fannau safon y Faner Werdd yng Nghymru...
15 October 21
Cardiff Council Update: 15 October Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Council will lead the way in drive to deliver a carbon neutral Cardiff by 2030; Cardiff extends record for most Green Flag standard spaces in Wales; Cardiff's COVID-19 case and test numbers...
15 October 21