The essential journalist news source
Cardiff Council Update: 24 March 2023 Image
Here's your Friday update, covering: restaurant owners ordered to pay £10,000 for health and safety breaches; Lord Mayor to receive HMS Cambria for Freedom of Cardiff Ceremony; Children's Literature Festival returns; and designs for Drovers Way play area
24 March 23
Cardiff Council's Cabinet approves report highlighting public sector joint working Image
A major new report outlining how Cardiff is tackling the challenges facing society, revealing greater collaboration and teamwork by public bodies across the city, has been approved at a meeting of the local authority's Cabinet.
23 March 23
Cabinet Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo adroddiad yn tynnu sylw at gydweithio yn y sector cyhoeddus Image
Mae adroddiad newydd mawr yn amlinellu sut mae Caerdydd yn mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cymdeithas, gan ddatgelu mwy o gydweithio a gwaith tîm gan gyrff cyhoeddus ar draws y ddinas, wedi cael ei gymeradwyo mewn cyfarfod o Gabinet yr awdurdod...
23 March 23
Cymeradwyo glasbrint Cyngor Caerdydd ar gyfer gweithlu 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach' Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar Strategaeth y Gweithlu yr awdurdod lleol ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n manylu ar ei ymrwymiad i gyflogi 'y bobl gywir, gyda'r sgiliau cywir, yn y man cywir, ar yr adeg gywir ac ar y gost gywir'.
23 March 23
Approval for Cardiff Council's blueprint for ‘Stronger, Fairer, Greener' workforce Image
Cardiff Council's Cabinet has agreed the local authority's Workforce Strategy for the next five years which details its commitment to employing ‘the right people, with the right skills, in the right place, at the right time and at the right cost'.
23 March 23
Cam tuag at gytuno ar adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau Cyngor Caerdydd Image
Mae adroddiad newydd ar bolisi tâl Cyngor Caerdydd sy'n dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar ei weithlu yn parhau i agosáu wedi cael ei gymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol.
23 March 23
Step towards agreeing Cardiff Council gender pay gap report Image
A new report into the pay policy of Cardiff Council which shows the gender pay gap between men and women on its workforce continues to narrow has been approved by the local authority's Cabinet.
23 March 23
NR14-23 Gentian Dedej prosecution final  For the attention of: News Desks No of pages: 02 Date:  23 March 2023 Ref: NR14-23  Edgware company director prosecuted for breaching the Private Security Industry ActOn 14 March 2023 a Cricklewood compan
23 March 23
Diwrnod hwyl i'r gymuned yn Hyb Lles newydd Image
Cynhelir diwrnod hwyl i'r gymuned i ddathlu agoriad Hyb Lles Rhiwbeina newydd yn ddiweddarach yr wythnos hon.
22 March 23
Community fun day at new Wellbeing Hub Image
A community fun day to celebrate the opening of the new Rhiwbina Wellbeing Hub will be held later this week.
22 March 23
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 21 Mawrth 2023 Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: buddsoddiad mawr mewn cartrefi 'anodd eu gwresogi'; Caerdydd yn rhoi teyrnged i Weithwyr Cymdeithasol y ddinas; cymuned leol yn ennill cae pêl-droed pob tywydd newydd; a trefniadau derbyn ysgolion.
21 March 23
Cardiff Council Update: 21 March 2023 Image
Here is our latest update, covering: major investment in ‘hard to heat' Cardiff homes; paying tribute to city's Social Workers; local community nets new all-weather football pitch; and new school admission arrangements.
21 March 23
Cardiff pays tribute to city's Social Workers: Social Work Week 2023 Image
With the aim of bringing people together to learn, connect, and influence change, Social Work Week 2023 takes place from Monday 20 to Friday 24 March 2023 and to coincide with the occasion, members from Cardiff Council's Cabinet have paid tribute to...
20 March 23
Caerdydd yn rhoi teyrnged i Weithwyr Cymdeithasol y ddinas: Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2023 Image
Gyda'r nod o ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu, cysylltu, a dylanwadu ar newid, mae Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2023 yn digwydd o Ddydd Llun 20 i ddydd Gwener 24 Mawrth 2023 ac i gyd-fynd â'r achlysur, mae aelodau Cabinet Cyngor Caerdydd wedi talu...
20 March 23
Y newyddion gennym ni - 20/03/23 Image
Buddsoddiad mawr mewn Cartrefi 'Anodd eu Gwresogi' yng Nghaerdydd; Cynllun £800m ar gyfer mwy o gartrefi cyngor carbon isel o ansawdd uchel; Cais Dinas Groeso EURO 2028 UEFA; Hwb i weithwyr benywaidd yng nghyfarfod adroddiad bwlch cyflog rhwng...
20 March 23
The news from us that you might have missed - 20/03/23 Image
Major Investment In ‘Hard To Heat' Cardiff Homes; £800m plan for more high quality, low-carbon council homes; UEFA EURO 2028 host city bid; Boost for women workers at Cardiff Council in gender pay gap report...
20 March 23