The essential journalist news source
Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas Image
Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas
25 March 21
New Child Friendly outdoor story trails launch across the city Image
A series of brand new outdoor storytelling trails located across the city, will begin opening to the public from later this month.
25 March 21
British technology to help hospitals in the Netherlands reduce British technology to help hospitals in the Netherlands reduce waste and environmental impact Cardiff-based Thermal Compaction Group announces joint venture with Utrech
22 March 21
Treial rheoli chwyn di-glyffosad i ddechrau yng Nghaerdydd Image
Bydd strydoedd a phalmentydd mewn dwy ardal yng Nghaerdydd yn rhydd o glyffosad eleni fel rhan o dreial i asesu ymarferoldeb dau ddull rheoli chwyn amgen.
17 March 21
Glyphosate-free weed control trial to begin in Cardiff Image
Streets and pavements in two areas of Cardiff will be glyphosate free this year as part of a trial designed to assess the viability of two alternative weed control methods.
17 March 21
Mwy o laswellt Caerdydd i dyfu tan fis Medi Image
Bydd natur yng Nghaerdydd yn cael hwb eleni gyda mwy o drefniadau 'un toriad', lle nad yw'r glaswellt yn cael ei dorri tan fis Medi.
17 March 21
No mow until September for more Cardiff grass Image
Nature in Cardiff will receive a boost this year as more ‘one-cut’ mowing regimes, where the grass is not cut until September are introduced.
17 March 21
Caerdydd yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ennill statws Sefydliad Llythrennedd Carbon Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi dod yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gael ei gydnabod fel Sefydliad Llythrennedd Carbon gan elusen garbon isel The Carbon Literacy Trust.
17 March 21
Cardiff the first Welsh local authority to achieve Carbon Literacy Organisation status Image
Cardiff Council has become the first Welsh local authority to be recognised as a Carbon Literate Organisation by low-carbon charity The Carbon Literacy Trust.
17 March 21
Cynghorion Cartref Cŵn Caerdydd ar sut i atal dwyn cŵn Image
Mae nifer y cŵn sy'n cael eu dwyn yng Nghaerdydd wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig ac mae cartref Cŵn Caerdydd yn apelio ar breswylwyr i fod yn wyliadwrus er mwyn diogelu eu hanifeiliaid anwes.
15 March 21
Cardiff Dog’s Home’s top tips for preventing dog theft Image
The number of dog thefts in Cardiff has increased significantly during the pandemic and Cardiff Dogs home is appealing to residents to remain vigilant in order to protect their pets.
15 March 21
£228K i gynyddu gorchudd coed a thaclo newid hinsawdd yn Caerdydd Image
Bydd miloedd o goed newydd yn cael eu plannu ledled Caerdydd diolch i hwb ariannol gan Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru.
11 March 21
£228K cash boost to increase tree cover and tackle climate change in Cardiff Image
Thousands of new trees will be planted across Cardiff thanks to a cash boost from Coed Cadw, The Woodland Trust in Wales.
11 March 21
Ailagor Pont y Gored Ddu Image
Mae Pont y Gored Ddu wedi ailagor ar ôl i Brifysgol Caerdydd, sydd â chyfrifoldeb dros gynnal a chadw’r bont dros Afon Taf, gwblhau gwaith strwythurol i’w gwneud yn ddiogel.
03 March 21
Blackweir Bridge re-opens Image
Blackweir Bridge has re-opened following the completion of structural works by Cardiff University, who hold responsibility for maintenance of the bridge over the River Taff, to make it safe.
03 March 21
Operis supports green hydrogen revolution Monday 1 March 2021 -  Operis supports green hydrogen revolution Operis, a leading advisor in infrastructure and energy finance, examines the challenges to the growth of green hydrogen
01 March 21