The essential journalist news source
Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd Image
Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn democratiaeth leol drwy ymgysylltu â phum pwyllgor craffu Cyngor Caerdydd y mae eu haelodau, o amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol, yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' i wneuthurwyr...
28 January 22
Public urged to get involved with Cardiff Council Scrutiny Committees Image
Members of the public are being urged to get involved with local democracy by engaging with the five Cardiff Council scrutiny committees whose members, drawn from a range of political parties, act as a ‘critical friend' to decision and policy makers.
28 January 22
Datblygu Cartrefi a Chyfnewidfa Drafnidiaeth Newydd Waun Gron Image
Mae datblygiad cynllun defnydd cymysg cynaliadwy gan gynnwys tai, manwerthu a chyfnewidfa fysiau newydd ar Heol Waun-gron, wedi cymryd cam arall ymlaen drwy weld dileu'r "cais galw i mewn" gan Lywodraeth Cymru.
27 January 22
New Waun Gron Homes and Transport Hub Development Image
The development of a sustainable mixed-use scheme including new housing, retail and bus interchange on Waun Gron Road, has taken another step forward by the removal of the “call in request” by Welsh Government.
27 January 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 25 Ionawr 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2022; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2022 ar agor nawr.
25 January 22
Cardiff Council Update: 25 January 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: Holocaust Memorial Day Wales 2022; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; applications for 2022 nursery places now open.
25 January 22
Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2022 Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
25 January 22
Holocaust Memorial Day Wales 2022 Image
To mark Holocaust Memorial Day 2022, a recording of this year's Wales Commemoration will be available to watch on the Cardiff Council YouTube channel.
25 January 22
Commercial laundries serving hospitality set to throw in the towel, warns TSA Image
Laundry industry pleads for Government support on energy prices.
25 January 22
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 24/01/22 Image
Gwaith i gychwyn ar hyb ymwelwyr cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Cynllun pum mlynedd Caerdydd i adfywio canol y ddinas ar ôl y pandemig; Llwyddiant i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban gydag ESTYN; Tair menter yng nghanol dinas Caerdydd yn elwa...
23 January 22
The news from the last week that you might have missed 24/01/22 Image
Work set to begin on visitor hub at Lisvane and Llanishen reservoirs; Cardiff's five-year plan to revitalise its city centre post pandemic; ESTYN success for St Alban's RC Primary School; Three Cardiff city centre ventures benefit from...
23 January 22
Cost of living drives more people to apply to become property guardians Image
Property guardians: cost of living crisis highlights desperate need for safe, affordable accommodation 
19 January 22
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 18 Ionawr 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Sesiynau Galw Heibio ar gyfer y Brechlyn COVID-19; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
18 January 22
Cardiff Council Update: 18 January 2022 Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: COVID-19 Vaccine Walk-ins; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers.
18 January 22
Mae’n bryd dechrau coginio! Image
Mae tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, unwaith eto yn chwilio am 50 o aelwydydd i gymryd rhan mewn her goginio hwyliog ac iach.
18 January 22
Let’s get cooking! Image
Cardiff Council’s Money Advice team, in partnership with Food Cardiff, is once again on the look out for another 50 households to take part in a fun, healthy cooking challenge.
18 January 22