The essential journalist news source
Y newyddion gennym ni - 26/09/22 Image
Cynigion Caerdydd i gynyddu a datblygu darpariaeth i blant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chymhleth; Cyngor Caerdydd yn rhoi camau ar waith i reoli pwysau costau byw a chwyddiant; Adroddiad Estyn yn canmol cymuned 'ofalgar a chynhwysol' ysgol...
25 September 22
The news from us that you might have missed - 26/09/22 Image
- Cardiff's proposals to increase and develop provision for children with Additional and Complex Learning Needs; Cardiff Council taking steps to manage cost of living and inflation pressures; Estyn report praises Cardiff school's caring...
25 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 23 Medi 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: Caerdydd i ddod yn Lanach a Gwyrddach gyda strategaeth ailgylchu newydd; Cyngor i wella amddiffynfeydd llifogydd Caerdydd; a enwi ysgol gynradd newydd sbon Caerdydd a phenodi Pennaeth newydd
23 September 22
Cardiff Council Update: 23 September 2022 Image
Here's your Friday update, covering: Cardiff set to go cleaner and greener with new recycling strategy; Council set to improve Cardiff flood defences; and Cardiff's brand-new primary school has been named and new Headteacher appointed.
23 September 22
TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISE Hello Please find our latest press release in response to the announcement that IR35 to be repealed next year.  TRUSS DELIVERS ON IR35 PROMISEKingsbridge Contractor Insurance provider welcomes the rep
23 September 22
Y Cyngor yn cefnogi cynllun i ddileu HIV/AIDS yng Nghymru o fewn wyth mlynedd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cefnogi cynllun Llywodraeth Cymru i ddileu'r feirws HIV yng Nghymru a sicrhau dim goddefgarwch o stigma'n gysylltiedig â HIV erbyn 2030.
23 September 22
Council backs plan to eliminate HIV/AIDS in Wales within eight years Image
Cardiff Council has endorsed the Welsh Government’s plan to eradicate the HIV virus in Wales and achieve zero tolerance of HIV-related stigma by 2030.
23 September 22
Dudley night club managers and staff prosecuted  For the attention of:News Desks No of pages: 02 Date:  22 September 2022 Ref: NR23-22 Dudley night club managers and staff prosecuted for fraud and Illegal securityOn Friday 09 September, a Dudley man an
22 September 22
Stamp Duty: PM may find she hasn't created the stimulation for which she hopes Property Expert Available to Comment on Possible Cut to Stamp Duty
22 September 22
Proses newydd o wneud penderfyniadau i ystyried defnydd tir Parc Maendy yn y dyfodol Image
Gallai Cyngor Caerdydd gyflwyno is-bwyllgor annibynnol i sicrhau bod cytundeb cyfnewid tir arfaethedig sydd ei angen yn y Maendy i adeiladu Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn rheoli unrhyw wrthdaro buddiannau yn y broses o wneud penderfyniadau.
21 September 22
New decision-making process to consider future use of Maindy Park land Image
An independent sub committee could be introduced by Cardiff Council to ensure that a proposed land-swap deal required at Maindy to deliver a new Cathays High School manages any conflict of interest in the decision-making process.
21 September 22
Lansio cynllun Gwirfoddolwyr Sy'n Deall Dementia Image
Mae cynllun newydd i annog pobl i roi eu hamser i helpu Caerdydd ar ei thaith i ddod yn ddinas sy’n deall dementia wedi ei lansio heddiw ar Ddiwrnod Clefyd Alzheimer y Byd.
21 September 22
Dementia Friendly Volunteer scheme launched Image
A new scheme to encourage people to give their time to help Cardiff on its journey to becoming a more dementia friendly city has been launched today on World Alzheimer’s Day.
21 September 22
Mae Dysgu’n Para am Oes: Cofrestru gydag Addysg Oedolion Caerdydd Image
Mae Dysgu Oedolion Caerdydd wedi lansio eu cyrsiau ar gyfer hydref 2022 ac mae cofrestru ar gyfer ystod eang o ddosbarthiadau addysg a hamdden bellach ar agor.
20 September 22
Life is all about Learning: Adult Learning Cardiff enrolment Image
Adult Learning Cardiff has launched its autumn 2022 courses and enrolment for a wide range of educational and recreational classes is now open.
20 September 22
Ymweliad y Brenin a'r Frenhines Gydweddog â Chaerdydd Image
Mae mwy o fanylion wedi'u rhyddhau am ymweliad y Brenin a’r Frenhines Gydweddog i Landaf, y Senedd a Chastell Caerdydd yfory, dydd Gwener, 16 Medi.
15 September 22