The essential journalist news source
Report highlights progress in Cardiff's Social Services Image
Cardiff's Social Services have been able to make significant progress, despite a continuing increase in both the numbers of people needing support in the city and the complexity of the issues that they are facing.
14 October 22
Pa mor dda mae eich cyngor yn gweithio i chi? Adroddiad blynyddol yn gwerthuso perfformiad Image
Caiff rhaglen uchelgeisiol Cyngor Caerdydd i greu prifddinas gryfach, decach a gwyrddach ei gwerthuso mewn adroddiad newydd sy'n sgorio'r cynnydd sy'n cael ei wneud gan yr awdurdod.
14 October 22
How well is your council working for you? Annual report appraises performance Image
Cardiff Council's ambitious programme to create a stronger, fairer and greener capital city is evaluated in a new report which rates the progress being made by the authority.
14 October 22
Hawliau newydd i denantiaid wrth i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ddod i rym Image
Bydd un o newidiadau mwyaf y sectorau tai rhent cymdeithasol a phreifat yn cael ei gyflwyno ym mis Rhagfyr wrth i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 gael ei rhoi ar waith.
13 October 22
New rights for tenants as Renting Homes (Wales) Act 2016 comes into force Image
One of the biggest changes in the social and private rented housing sectors will be introduced in December with the implementation of the Renting Homes (Wales) Act 2016.
13 October 22
Holi Caerdydd 2022 Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto eisiau Holi Caerdydd o ran beth sy'n bwysig i ddinasyddion a chymunedau lleol yn y ddinas.
13 October 22
Ask Cardiff 2022 Image
Cardiff Council once again wants to Ask Cardiff what’s important to citizens and local communities in the city.
13 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 11 Hydref 2022 Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: mae Hybiau a Llyfrgelloedd yn darparu mannau croeso cynnes o'r wythnos hon ymlaen; arian ar gael i ddarparu bysus trydan newydd ar gyfer Caerdydd; a cam arall ymlaen i gynlluniau am ffordd gyswllt a phont...
11 October 22
Cardiff Council Update: 11 October 2022 Image
Here is our latest update, covering: our Hubs and Libraries are providing warm welcome spaces; funding to bring more electric buses to Cardiff; and plans for a new link road and bridge over the Rhymney River take another step forwards.
11 October 22
Cae chwaraeon yn rhoi hwb i Sblot Image
Disgwylir i waith ddechrau ar adeiladu cae pêl-droed 3G newydd ym Mharc Sblot.
11 October 22
Sports pitch boost for Splott Image
Work is due to commence on the construction of a new 3G football pitch in Splott Park.
11 October 22
Y newyddion gennym ni - 10/10/22 Image
Arian ar gael i weithredwyr bysus ddarparu bysus trydan newydd ar gyfer y ddinas; Croeso Cynnes i Bawb; Y diweddaraf am Barc Grangemoor; Cyhoeddi sefydliadau cyntaf i gwblhau Siarter Teithio Iach Caerdydd; Prydau Ysgol Am Ddim i bob plentyn...
10 October 22
The news from us that you might have missed - 10/10/22 Image
Funding available for bus operators to deliver new electric buses for the city; A Warm Welcome Awaits; Grangemoor Park update; First organisations to complete the Cardiff Healthy Travel Charter announced; Free School Meals for all children in Reception..
10 October 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 07 Hydref 2022 Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cwmpasu: diweddarwyd cau ffyrdd ar gyfer Supercross yn Stadiwm Principality yfory, 8 Hydref; y diweddaraf am Barc Grangemoor; a cyhoeddi sefydliadau cyntaf i gwblhau Siarter Teithio Iach Caerdydd.
07 October 22
Cardiff Council Update: 07 October 2022 Image
Here's your Friday update, covering: additional road closures for the supercross at the Principality Stadium tomorrow; the latest on Grangemoor Park; and the first organisations to complete the Cardiff Healthy Travel Charter have been announced.
07 October 22
Croeso Cynnes i Bawb Image
Bydd rhwydwaith Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn darparu mannau croeso cynnes o'r wythnos nesaf ymlaen.
07 October 22