The essential journalist news source
Y wybodaeth ddiweddaraf am bresenoldeb Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC) yn Ysgolion Caerdydd Image
Erbyn hyn mae Cyngor Caerdydd wedi cwblhau arolwg manwl, gan gynnwys archwiliadau mewn 115 o ysgolion ledled y ddinas ac mae’n hapus nad yw unrhyw ysgolion yn cynnwys Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth (RAAC).
12 September 23
Update on the presence of Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC) in Cardiff Schools Image
Cardiff Council has now completed a detailed review including inspections at 115 schools across the city and is happy that none of the schools contain Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC)
12 September 23
Domestic abuse legal support charity seeks extension to current premises Image
National charitable legal service Affordable Justice seeks donations to expand its premises to manage extra demand on its domestic abuse legal servicesNon-profit legal charity Affordable Justice is se
12 September 23
Ysgol Glan Ceubal, cymuned groesawgar a thosturiol sy'n blaenoriaethu lles ei myfyrwyr, meddai Estyn Image
Mae Ysgol Glan Ceubal, ysgol gynradd Gymraeg yng Ngogledd Llandaf, wedi'i disgrifio fel cymuned groesawgar a thosturiol sy'n blaenoriaethu lles ei myfyrwyr.
12 September 23
Ysgol Glan Ceubal, a welcoming and compassionate community that values the well-being of its students above all else, sa Image
Ysgol Glan Ceubal, a Welsh medium primary school in Llandaff North, has been described as a welcoming and compassionate community that values the well-being of its students above all else.
12 September 23
Tymor newydd dechrau newydd - Cyngor Caerdydd yn lansio'r ymgyrch presenoldeb ysgol ddiweddaraf Image
Gadewch i ni roi presenoldeb nôl ar y trywydd iawn yw neges Cyngor Caerdydd wrth i ymgyrch newydd gael ei lansio sy'n ceisio sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cyfle gorau i gyflawni, drwy wella safonau presenoldeb ysgolion.
12 September 23
New term fresh start - Cardiff Council launches latest school attendance drive Image
Let's get attendance back on track is the message from Cardiff Council, as a new drive is launched which aims to make sure all children and young people have the best chance of achieving, by improving school attendance standards.
12 September 23
Yr ysgol gynradd iaith ddeuol gyntaf yng Nghaerdydd yn agor i ddisgyblion Image
Mae un o ysgolion cynradd mwyaf newydd Caerdydd wedi agor ei drysau am y tro cyntaf yr wythnos hon, wrth i staff a disgyblion gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn yr Ysgol Gynradd Groes-wen newydd sbon ym Mhlasdŵr.
07 September 23
First Dual-Stream language primary school in Cardiff opens to pupils Image
One of Cardiff's newest primary schools has opened its doors for the very first time this week, as staff and pupils arrived for the start of term at the brand-new Ysgol Gynradd Groes-wen Primary School at Plasdŵr.
07 September 23
Cartref Newydd i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg - Ar agor i ddisgyblion Image
Agorodd cartref newydd sbon i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ei drysau am y tro cyntaf yr wythnos hon, wrth i staff a disgyblion gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn yr adeilad ysgol newydd gwerth £6 miliwn.
07 September 23
New Home for St Mellons Church in Wales Primary School – Open to pupils Image
A brand-new home for St Mellons Church in Wales Primary School opened its doors for the very first time this week, as staff and pupils arrived for the start of term at the new build £6 million school.
07 September 23
PRESS INVITATION 12th Sept in London - healthcare - REMINDER TO RSVP Image
 OFFICIAL PRESS INVITATION TO:VIP RECEPTION & PRESS LAUNCH ofThe ‘Medical Writers Club' atChelsea Physic Garden, Tuesday 12th September 2023, 6pm to 8pmWith President, Dr Dawn Harper MBBS MRCP DCH
07 September 23
Diwrnod cyntaf Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd sbon Image
Yr wythnos hon, agorodd ysgol uwchradd newyddaf Caerdydd ei drysau i ddisgyblion a staff am y tro cyntaf erioed, wrth i Ysgol Uwchradd Fitzalan ddechrau tymor newydd yn ei chartref newydd sbon.
06 September 23
First day at the brand-new Fitzalan High School Image
This week, Cardiff's newest secondary school opened its doors to pupils and staff for the very first time, as Fitzalan High School commences the start of the new term in its brand-new home.
06 September 23
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen yn cael ei chanmol am ei hamgylchedd cynhwysol a meithringar gan Estyn ond fe'i hanogir i Image
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen wedi cael ei chydnabod am ei hamgylchedd cynhwysol a meithringar, mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Estyn.
05 September 23
Pentrebane Primary School is praised for its inclusive and nurturing environment by Estyn but urged to address key ar Image
Pentrebane Primary School has been recognised for its inclusive and nurturing environment, in a recent report published by Estyn.
05 September 23