The essential journalist news source
Working in partnership to tackle anti-social behaviour             PRESS RELEASE Ref: PRHSP005.                                                                                             Date: 22nd July 2022Working in partnership to tackle anti-social be
22 July 22
Ysgol Uwchradd Cathays : "Cymuned ddysgu hynod gynhwysol ac uchelgeisiol lle mae'r disgyblion a'r staff yn ffynnu" medda Image
Mewn ymweliad diweddar gan Estyn, canfu'r arolygwyr fod gan Ysgol Uwchradd Cathays arweinwyr ysbrydoledig a diwylliant o uchelgais uchel wedi'i ategu gan y genhadaeth 'cyfleoedd i bawb'.
22 July 22
Cathays High School: "A highly inclusive and aspirational learning community where pupils and staff thrive" says ESTYN Image
In a recent visit by Estyn, inspectors found Cathays High School to have inspirational leadership and a culture of high ambition underpinned by the mission of ‘opportunities for all'.
22 July 22
Massage4MentalHealth Aligns With New Depression Research Image
Hi  Hope you are well. Following yesterday's breaking news that depression is ‘not caused by chemical imbalance’ a major review by University College London concluded, I wanted to redirect your attent
21 July 22
Penstripe Tackling Period Poverty in UK Schools Period Poverty is a huge issue in UK secondary schools with 1 in 10 school girls regularly experiencing an inability to access the period products they need. Penstripe are changing this with a brand new product designed to freely dispense period products
21 July 22
Arweinydd Cyngor Caerdydd yn datgelu strategaeth Gryfach, Decach a Gwyrddach Image
Mae Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi cyflwyno Rhaglen Lywodraethu newydd ei weinyddiaeth i gasgliad o fwy na 100 o arweinwyr busnes, dinesig a'r sector cyhoeddus.
21 July 22
Plant a phobl ifanc yn llywio dealltwriaeth y cyfryngau lleol o hawliau plant ac effaith eu gwaith Image
Rhoddwyd cyfle i bobl ifanc o bob rhan o Gaerdydd gwrdd â chyfryngau Cymru mewn digwyddiad a gynlluniwyd i ddechrau trafodaeth am sut y caiff plant eu portreadu yn y newyddion prif ffrwd ac i drafod sut y gall straeon negyddol effeithio ar eu lles.
20 July 22
Children and young people shape local media's understanding of children's rights and the impact of their work Image
Young people from across Cardiff were given the opportunity to meet the Welsh media at an event designed to open a debate on how children are portrayed in the mainstream news and to discuss how negative stories can impact on their wellbeing.
20 July 22
Myfyrwyr o Ysgol Gynradd Gatholig St Philip Evans a phlant o bob cwr o'r byd yn dathlu degawd o'r Clwb Codio Image
Dros yr haf mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Philip Evans yn Llanedern wedi ymuno â disgyblion o Awstralia, India, Irac, ac UDA i ddathlu degawd o'r Clwb Codio: elusen fyd-eang sy'n cefnogi clybiau codio ar ôl ysgol ledled y byd.
20 July 22
Students from St Philip Evans R.C. Primary School code with children across the world to celebrate a decade of Code Club Image
This summer St Philip Evans R.C. Primary School in Llanedeyrn joined pupils from Australia, India, Iraq, and the USA to celebrate a decade of Code Club: a global charity that supports after-school coding clubs around the world.
20 July 22
Ymgynghoriad Cyhoeddus nawr ar agor ar waith yn gysylltiedig ag Ysgol Uwchradd newydd Willows Image
Gwahoddir y cyhoedd i rannu eu barn ar y gwaith sy'n gysylltiedig â sefydlu safle newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows.
19 July 22
Public Consultation now open on works associated with the new Willows High School Image
Members of the public are invited to share their views on the works associated with the establishment of new build accommodation for Willows High School.
19 July 22
Plan to ease affordable housing pressures agreed Image
An innovative pilot scheme designed to help tackle an immediate shortage of affordable housing in Cardiff has been agreed by the Council’s Cabinet.
19 July 22
Llwyddiant iach i ddwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd Image
Mae dwy ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith o'r safon uchaf i hyrwyddo iechyd a lles ym mhob rhan o'u hysgolion.
19 July 22
Healthy success for two Cardiff primary schools Image
Two Cardiff primary schools have been awarded national recognition for their work to promote health and wellbeing throughout their school communities, at the very highest standard.
19 July 22
Disgybl yn Ysgol Gynradd Pontprennau yn torri record byd am enwi gwledydd ac arian cyfred Image
Mae disgybl Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd Pontprennau wedi creu hanes drwy ddod y person ieuengaf i adrodd prifddinasoedd ac arian cyfred pob un o 195 gwlad y byd, yn hyderus ac yn gyflymach nag erioed, mewn 7 munud a 15 eiliad.
19 July 22