The essential journalist news source
Free driving lessons offer to new care workers Image
Cardiff Council has unveiled a series of innovative measures, including free driving lessons, to attract new recruits into its social care services.
11 March 22
Cyngor Caerdydd yn bwriadu ailwampio'r ddarpariaeth rhandiroedd Image
Mae tyfu ein bwyd ein hunain ar randiroedd wedi bod yn un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd o gadw'n heini yn ystod y pandemig ac mae Cyngor Caerdydd yn awyddus i sicrhau y gall cynifer ohonom â phosibl ddychwelyd i'r tir.
10 March 22
Cardiff Council plans overhaul of allotment provision Image
Growing our own food on allotments has been one of the more popular ways of keeping active during the pandemic and Cardiff Council is keen to ensure as many of us as possible can get back to the land.
10 March 22
New children's book blends history, adventure and comedy Image
The latest in the popular Ted and His Time-Travelling Toilet series brings the plays of William Shakespeare to life
09 March 22
Gweithredu ar Gydraddoldeb – Cyngor Caerdydd yw’r Awdurdod Lleol cyntaf yng Nghymru i arwyddo’r Cytundeb Swyddi Cymunedo Image
Heddiw, mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi'r Cytundeb Swyddi Cymunedol (CSC) a fydd yn helpu i hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y gymuned ac yn cefnogi pobl leol i ymgeisio.
07 March 22
Action on Equality – Cardiff Council becomes first Local Authority in Wales to sign the Community Jobs Compact Image
Today, Cardiff Council has signed the Community Jobs Compact (CJC) which will help promote job opportunities in the community and support local people to apply.
07 March 22
Y cyhoedd yn rhoi eu barn ar newidiadau i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Caerdydd ar gyfer 2023/24 Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer 2023/24 bellach wedi dod i ben ac mae safbwyntiau wedi'u rhoi ar amrywiaeth o gynigion gan gynnwys newidiadau i broses derbyn gydlynol i ysgolion Caerdydd.
05 March 22
Public give their views on changes to Cardiff's School Admission Arrangements for 2023/24 Image
A public consultation on Cardiff Council's School Admission Arrangements for 2023/24 has now concluded and views have been given on a range of proposals including changes to Cardiff's coordinated school admissions.
05 March 22
Ymgynghoriad cyhoeddus yn cefnogi'r cynnig i ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus eang i archwilio effaith ehangu Ysgol Gynradd Pentyrch wedi datgelu cymeradwyaeth fras i'r cynllun.
05 March 22
Public consultation backs expansion of Pentyrch Primary School Image
A wide-ranging public consultation to examine the impact of expanding Pentyrch Primary School has revealed broad approval for the plan.
05 March 22
Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol Image
Mae cyfres o gynigion i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (CLN) ac Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol wedi cael ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd y canlyniadau'n cael
05 March 22
Public give feedback on radical review of Additional Learning Needs Provision Image
A series of proposals to expand provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN), Complex Learning Needs (CLN) and Emotional Health and Wellbeing Needs have recently undergone public consultation and the results will be publis
05 March 22
Adeiladu ar lwyddiannau'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer dyfodol Caerdydd Image
Mae adroddiad sy'n tynnu sylw at waith ymgysylltu â'r gymuned, mentrau allweddol a chamau nesaf y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol, 20 mis ar ôl ei sefydlu i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol yng Nghaerdydd, wedi'i gyhoeddi heddiw.
04 March 22
Building on achievements of the Race Equality Taskforce for Cardiff’s future Image
A report that highlights the community engagement work, key initiatives and next steps of the Race Equality Taskforce, 20 months after it was set up to help address racial inequalities in Cardiff, has been published today.
04 March 22
Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu Parth Ieuenctid cyntaf Cymru Image
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu Parth Ieuenctid cyntaf Cymru yn Nhrelái fel rhan o gynlluniau newydd cyffrous ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn y ddinas.
04 March 22
Cardiff Council plans to create Wales' first Youth Zone Image
Cardiff Council is planning to create Wales' first Youth Zone in Ely as part of exciting new plans for youth services in the city.
04 March 22