The essential journalist news source
Norfolk school doesn’t let Christmas getting cancelled stop the show! Image
 A panto in July?  Oh yes it is!Norfolk school doesn’t let Christmas getting cancelled stop the show! The children at Aldborough Primary School get very excited at panto time.  The Year 6 children, al
19 July 21
MICHAELA STRACHAN ENCOURAGES FAMILIES TO HUG 100 TREES FOR THE RAINFORESTS Image
MICHAELA STRACHAN ENCOURAGES FAMILIES TO HUG 100 TREES FOR THE RAINFORESTS Springwatch presenter Michaela Strachan is encouraging people across the UK to hug 100 trees this summer to raise money for r
16 July 21
AWDURDODAU LLEOL YN DOD AT EI GILYDD I HYBU'R NIFER O OFALWYR MAETH YNG NGHYMRU GAN FOD DROS DRAEAN (39%) O OEDOLION CYM Image
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru', wrth i dimau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.
15 July 21
CARDIFF JOINS WELSH LOCAL AUTHORITIES TO BOOST NUMBER OF FOSTER CARERS IN WALES AS OVER A THIRD (39%) OF WELSH ADULTS CL Image
Local Authority fostering services in Wales have today joined forces to become ‘Foster Wales'; teams across the nation combine their efforts and expertise to significantly increase the number and diversity of Local Authority foster carers.
15 July 21
PLANT YSGOL LLEOL YN CROESAWU YMGYRCH CERFLUN TORWYR COD CAERDYDD Image
Cafodd y cerflunydd Steve Winterburn, sydd wedi'i gomisiynu i ddylunio ac adeiladu cerflun Torwyr Cod Caerdydd ym Mae Caerdydd, ysbrydoliaeth gan bobl ifanc yr ardal ar ddau ymweliad ysgol yn ddiweddar.
15 July 21
Gardd 'Annwyl Fam' unigryw i helpu plant sydd wedi colli rhywun annwyl Image
Mae gardd unigryw 'Annwyl Fam', a gynlluniwyd i helpu plant ifanc i ymdopi â cholli anwyliaid, a darparu man coffa i rieni sydd wedi colli babi, wedi agor ym Mynwent y Gorllewin, yng Nghaerdydd.
14 July 21
Unique ‘Dear Mum’ remembrance garden to help children who have lost a loved one Image
A unique ‘Dear Mum’ garden, designed to help young children cope with the loss of a loved one, and provide a place of remembrance for parents who have lost a baby, has opened at Western Cemetery, in Cardiff.
14 July 21
Why farming is the key to helping young people most at risk reach their potentia Image
 MEDIA RELEASEWhy farming is the key to helping young people most at risk reach their potentialThis Sunday, 18 July BBC Countryfile is featuring Dorset based Future RootsFarming has the potential to b
13 July 21
Press Release: Divorce rate predictions post-pandemic & the 'grey divorce' trend Image
"During 2020, lockdowns and general insecurity made it very difficult for people to go through the legal motions of filing for a divorce. Redundancies and furlough made the expense of a divorce a step too far for many," explains author John D. Bieber
13 July 21
Mojeid yn ei thaflu allan o'r parc! - Straeon ysbrydoledig gan blant a phobl ifanc Caerdydd Image
Dyma Mojeid, mae ei angerdd a'i freuddwydion o fod yn hyfforddwr criced wedi dod yn realiti diolch i'w waith caled, ei benderfyniad a chymorth a chefnogaeth Prosiect Datblygu Ieuenctid Butetown (BYDP).
13 July 21
Mojeid smashes it out of the park! - Inspiring stories from Cardiff's children and young people Image
This is Mojeid, his passion and dreams of becoming a cricket coach have become reality thanks to his hard work, determination and the help and support from the Butetown Youth Development Project (BYDP).
13 July 21
LLWYDDIANT ESTYN I YSGOL GYNRADD GATHOLIG SANT PEDR Image
Mae Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr yn y Rhath wedi'i dileu o fesurau arbennig gan Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru.
13 July 21
ESTYN SUCCESS FOR ST PETER'S R.C. PRIMARY SCHOOL Image
St Peter's R.C Primary School in Roath has been removed from special measures by Estyn, the Education Inspectorate for Wales.
13 July 21
CYNIGION I GYNYDDU LLEOEDD MEWN YSGOLION CYNRADD YNG NGOGLEDD-ORLLEWIN CAERDYDD Image
Gellid datblygu cyfle buddsoddi ac ailddatblygu ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch fel rhan o gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth gynradd yng ngogledd-orllewin y ddinas.
09 July 21
PROPOSALS TO INCREASE PRIMARY SCHOOL PLACES FOR NORTH WEST CARDIFF Image
An investment and redevelopment opportunity for Pentyrch Primary School could be developed as part of proposals to increase primary school provision in the North West of the city.
09 July 21
CYNIGION I GYNYDDU DARPARIAETH CAERDYDD I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) Image
Bydd cynigion i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 15 Gorffennaf.
09 July 21