The essential journalist news source
Ysgol ffydd yn ennill canmoliaeth uchel gan arolygwyr Estyn Image
Mae ysgol gynradd Gatholig yng Nghaerdydd wedi cael ei chanmol am ei gwaith 'rhagorol' mewn nifer o feysydd yn ei hadroddiad diweddaraf gan Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru.
05 September 22
Faith school earns high praise from Estyn inspectors Image
A Catholic primary school in Cardiff has been praised for its ‘outstanding’ work in a number of areas in its latest report by Estyn, the education and training inspectorate for Wales.
05 September 22
Y newyddion gennym ni – 05/09/22 Image
Parc y Bragdy'n; Anghenion Dysgu Ychwanegol; Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol; Elusen cŵn tywys yn elwa o Ddiwrnod mawreddog yr Arglwydd Faer
05 September 22
The news from us that you might have missed – 05/09/22 Image
Brewery Park opened; ALN: important information for families; financial help for school essentials; charity benefits from grand day out
05 September 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 2 Medi 2022 Image
Dyma eich diweddariad ar ddydd Gwener, yn cynnwys: Cau ffyrdd a chyngor teithio I bawb o ran ‘Clash at the Castle’; chwaraeon Cymraeg yn Haf o Hwyl; ardal chwarae Parc Brewery yn agor; y diweddaraf ar elusen yr Arglwydd Faer; cymorth i rieni â hanfodion
02 September 22
Cardiff Council Update: 2 September 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: WWE event road closures; Welsh language sports in the Summer of Fun; Brewery Park play area opens; Lord Mayor’s charity latest; help for parents with school essentials; new flower displays
02 September 22
Mae'r ffordd y caiff plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol eu cefnogi yn newid: Gwybodaeth bwysig i deuluoedd Image
Mae Llywodraeth Cymru yn newid y ffordd y bydd plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) yn cael cymorth. Bydd y term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn disodli'r term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA).
01 September 22
How children with Additional Learning Needs are supported is changing: Important information for families Image
The Welsh Government is changing the way that children and young people with Special Educational Needs (SEN) will be supported. The term Additional Learning Needs (ALN) will replace the term Special Educational Needs (SEN).
01 September 22
Tymor Ysgol newydd yn dod â help ariannol ar gyfer hanfodion ysgol. Image
O fis Medi, bydd dysgwyr cymwys yng Nghaerdydd yn derbyn cymorth ariannol ychwanegol gan gynllun Hanfodion Ysgol Llywodraeth Cymru (Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad) sy'n helpu gyda chost gwisg ysgol, offer chwaraeon, deunydd ysgrifennu, a dyfeisiau.
01 September 22
New School Term brings financial help for school essentials. Image
From September, eligible learners in Cardiff will receive additional financial support from the Welsh Government School Essentials scheme (Pupil Development Grant Access) which helps with the cost of uniform, sports equipment, stationery, and devices. Th
01 September 22
Parc y Bragdy’n agor yn swyddogol wrth i fuddsoddiad yn ardaloedd chwarae Caerdydd barhau Image
Roedd acrobatiaid, perfformwyr gwifren uchel, ac aelodau o'r gymuned leol yn llenwi Parc y Bragdy yn Adamsdown ddydd Sul wrth i'r ardal chwarae, sydd wedi'i hadnewyddu'n llwyr fel rhan o raglen fuddsoddi barhaus o £3.2 miliwn mewn parciau a chwarae ardal
31 August 22
Brewery Park officially opened as investment in Cardiff’s play areas continues Image
Acrobats, high-wire performers, and members of the local community filled Brewery Park in Adamsdown on Sunday as the play area, which has been completely refurbished as part of an ongoing £3.2 million programme of investment in parks and play areas
31 August 22
Hyfforddwyr yr Urdd yn cyflwyno pobl ifanc i amrywiaeth eang o chwaraeon Image
Mae Haf o Hwyl Caerdydd yn parhau i ddifyrru ac addysgu miloedd o blant a'u teuluoedd, a’u cadw’n actif, a daeth tua 150 o bobl ifanc i roi cynnig ar ystod eang o gampau mewn cyfres o wersylloedd yn Ysgol Glantaf yng ngogledd Caerdydd.
30 August 22
Urdd coaches introduce young people to wide range of sports Image
Cardiff’s Summer of Fun continues to keep thousands of children and their families amused, educated and active and a series of camps at Ysgol Glantaf in north Cardiff saw around 150 young people try their hand at a wide range of sports.
30 August 22
Diweddariad gan Gyngor Caerdydd: 26 Awst 2022 Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy’n cynnwys: Canlyniadau TGAU yn well na 2019; coleg yn cynnal digwyddiad Haf o Hwyl cynhwysol; Dylanwadwyr Ifanc Caerdydd yn dweud eu dweud am ddyfodol addysg; cau ffyrdd ar gyfer digwyddiad reslo yn y stadiwm; a'r rh
26 August 22
Cardiff Council Update: 26 August 2022 Image
Here’s your Friday update, covering: GCSE results better than 2019; college stages inclusive Summer of Fun event; Cardiff Young Influencers have their say on future of education; road closure for stadium wrestling event; and award-winning Food and Fun pr
26 August 22