Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd Pink yn perfformio yn Stadiwm Principality ar gyfer ei thaith Summer Carnival ar 11 Mehefin yn Stadiwm Principality. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 5.15pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos
Image
Mae Ysgol Feithrin Grangetown wedi derbyn adroddiad disglair gan Estyn, gan dynnu sylw at yr ymrwymiad i gynwysoldeb, addysg o safon, ac ymgysylltu â'r gymuned sy'n digwydd yn narpariaeth y blynyddoedd cynnar.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu cynlluniau i fynd i'r afael â'r nifer isel o blant sy'n cymryd rhan mewn gwersi nofio mewn ysgolion.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dyma’ch diweddariad dydd Gwener; Gwasanaeth Coffa Babanod; Ymgynghoriad newydd i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd; Estyn yn cydnabod sêr disglair Ysgol Gynradd Birchgrove; Gardd newydd...
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Babanod am 11.30am ddydd Sul 30 Mehefin yng ngardd 'Annwyl Fam' Mynwent y Gorllewin.
Image
Dyma’ch diweddariad dydd Mawrth: Dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas; Twf y Gymraeg yng ngweithlu'r Cyngor; Ysgol Uwchradd Cathays yn ennill Debate Mate 2024; Ysgol Uwchradd Woodlands yn ennill cystadleuaeth Esports Minecraft
Image
Mae gan breswylwyr sy'n aros yng Nghartref Cŵn Caerdydd ardd newydd i'w mwynhau wrth iddynt aros i gael clywed am eu cartref am byth.
Image
Yr Arglwydd Faer Newydd yn dewis banc bwyd i elwa o'i blwyddyn yn y swydd; Cynlluniau newydd i fynd i'r afael â heriau brys a phwysig o ran tai; Gerddi Clare i elwa ar fuddsoddiad; Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn chwilio am aelodau newydd
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori gynhwysfawr newydd yn amlinellu sut mae'n bwriadu mynd i'r afael ag anghydraddoldeb yn y ddinas dros y pedair blynedd nesaf.
Image
Yn ddiweddar, mae Ysgol Gynradd Llwynbedw wedi cael archwiliad llwyddiannus gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru sy'n tynnu sylw at ddiwylliant cadarnhaol ac arweinyddiaeth gref yr ysgol.
Image
Bydd gardd gymunedol, ardal ymarfer corff a man cymdeithasol newydd yn cael eu cyflwyno i Erddi Clare yng Nglan-yr-afon, ochr yn ochr â phlannu dolydd, ac amrywiaeth o welliannau eraill.
Image
Mae'r Cynghorydd Jane Henshaw wedi ymgymryd yn swyddogol â'i rôl fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd.
Image
Mae'r argyfwng tai yng Nghaerdydd yn parhau ac mae'r angen am dai fforddiadwy mwy parhaol a rhai dros dro yn parhau i fod yn fater brys a dybryd.
Image
Mae tîm o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands wedi'i goroni'n Bencampwyr Esports Minecraft ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) De Cymru ar ôl cystadleuaeth agos a gynhaliwyd yn Stadiwm Principality.
Image
Canllaw newydd i helpu i leihau'r risg o ddementia; Arglwydd Faer Caerdydd yn myfyrio ar flwyddyn 'brysur a hyfryd' yn y swydd; Gofalwr maeth o Gaerdydd yn rhannu rysáit teuluol mewn llyfr coginio sydd â chefnogaeth gan enwogion; ac fwy
Image
Mae'r safle dymchwel yn hen adeiladau swyddfa CThEF yn Nhŷ Glas yn Llanishen yn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion ysgolion lleol ddysgu am a phrofi proses o ddymchwel byw.