Diweddaraf Datganiadau

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: tasglu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac anghyfiawnder mae cymunedau BAME Caerdydd yn eu hwynebu; datgelu argraff arlunydd o Heol y Castell wedi'i hailwampio; ‘Dim Troi Nôl'...
Image
Mae gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau digartrefedd yn y dyfodol yng Nghaerdydd sy'n nodi trywydd newydd ar gyfer gwasanaethau llety a chymorth yn y ddinas wedi ei chyhoeddi.
Image
Mae'n bosibl y caiff tasglu â'r nod o daclo anghydraddoldeb ac anghyfiawnder hiliol yng Nghaerdydd ei sefydlu yr haf hwn gan Gyngor Caerdydd.
Image
Dyma ddiweddariad Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth ysgol o fis Medi; Gallai busnesau ddefnyddio mannau digwyddiadau awyr agored sy'n edrych am safleoedd lle gellir cadw pellter cymdeithasol; a diolch...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: dau Hyb cymunedol arall yn ailagor yr wythnos nesaf; casgliadau gwastraff gardd; a "Gŵyl Tŷ Allan", gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous.
Image
Dyma'r diweddaraf ar gan Gyngor Caerdydd: paratoadau ar waith yn Stryd y Castell; hwb adfywio gwerth miliynau o bunnoedd i Tudor Street; ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd sydd bellach ar agor; ac ‘Annwyl CaerDyddiadur'...
Image
Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i gofnodi eu pennod nesaf ym mhroject Dyddiaduron Y Diff - dychwelyd i'r ysgol.
Image
Bydd Tudor Street yng Nghaerdydd yn elwa ar raglen adfywio gwerth miliynau o bunnoedd sydd â’r nod o greu ardal siopa ddeniadol a bywiog ar gyfer y gymuned leol ac ymwelwyr ag ardal Glan yr afon.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: fersiwn gyfeillgar i blant o strategaeth adfer y ddinas; sut mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn gweithio; nodyn i'ch atgoffa i beidio rhoi cyllyll cegin nad oes mo'u...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (6 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: atgoffa pobl nad yw gollwng sbwriel yn dderbyniol; ysgolion yn derbyn adborth cadarnhaol ar ôl yr wythnos gyntaf o ailagor; a rhodd hael y Tîm Glanhau i y GIG...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y briodas gyntaf ers dros 3 mis yn digwydd yn Swyddfa Gofrestru Caerdydd; Hyb Llanisien a Hybiau Ystum Taf a Gabalfa i ailagor; Casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd...
Image
Bydd Hyb Ystum Taf a Gabalfa a Hyb Llanisien yn ailagor i gwsmeriaid, ar sail apwyntiadau’n unig (heblaw am achosion brys) ddydd Llun 6 Gorffennaf. Gellir casglu bagiau gwastraff bwyd ac ailgylchu gwyrdd heb drefnu apwyntiad hefyd.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: Cyflawni cyfradd ailgylchu a chompostio o 93% yng nghanolfannau ailgylchu Caerdydd; mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru; a dychwelyd i'r ysgol - cwestiynau cyffredin i rieni...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: ysbryd Cymunedol Caerdydd yn dod i'r amlwg ar Wellfield Road; cymorth digidol i athrawon, blant a phobl ifanc Caerdydd; a beth am flasu Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd o garreg eich drws?
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: blant a phobl ifanc yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth heddiw; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; a mynd â pharseli bwyd i rai sy'n gadael gofal.