Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd gwasanaeth symudedd gyriant pedair olwyn yn cael ei lansio ym Mharc Cefn Onn y flwyddyn nesaf wrth i waith ar brosiect £660,000 i warchod treftadaeth y parciau a gwella mynediad a chyfleusterau ar gyfer ymwelwyr gael ei gwblhau.
Image
Mae garddwraig dalentog sy'n gweithio yn rhai o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd wedi'i henwi yn ‘Brentis y Flwyddyn.'
Image
Mae praidd o ddefaid Boreray sydd mewn perygl, a fridiwyd gan ferch bymtheg oed, wedi cael ei gludo i Ynys Echni i helpu i gynyddu niferoedd y gwylanod cefnddu lleiaf ar yr ynys.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi cael ei ganmol gan yr RSPCA, sydd wedi cydnabod safon ei gynelu a'r ffordd y mae cŵn strae yn derbyn gofal yng nghyfleuster Cyngor Caerdydd, gyda dwy Wobr PawPrints.
Image
Bydd miloedd o goed newydd yn cael eu plannu yng Nghaerdydd yn ystod y chwe mis nesaf, mewn mwy na 150 o leoliadau gwahanol gan gynnwys parciau, mannau gwyrdd, hybiau cymunedol, ysgolion a strydoedd.
Image
Mae'r Gronfa Her, sy'n gweithio ar y cyd â Chyngor Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy, wedi agor ceisiadau ar gyfer her cynhyrchu bwyd gynaliadwy newydd.
Image
Mae ffarwelio â ffrindiau, perthnasau ac anwyliaid bob amser yn anodd, ond oherwydd y pandemig, pan oedd cyfyngiad ar nifer y bobl a oedd cael mynd i angladdau, roedd hi'n anoddach fyth.
Image
Ar ôl treulio'r 10 mlynedd ddiwethaf yn chwarae rhan hanfodol yn helpu Cŵn Tywys Cymru i hyfforddi eu tîm o arwr-gŵn, roedd yr Arglwydd Faer Caerdydd, Graham Hinchey a'i wraig Anne yn gwybod yn iawn pa elusen ddylai fod yn ffocws i’w blwyddyn o godi aria
Image
Diolch i’r llu o wirfoddolwyr parod, mae 20,000 o goed newydd wedi cael eu plannu yng Nghaerdydd ers yr hydref diwethaf fel rhan o raglen eang iawn i blannu coed gyda'r nod o gefnogi bioamrywiaeth a chynyddu canopi coed y ddinas o 18.9% i 25%
Image
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi cyhoeddi bod 16 o Faneri Gwyrdd wedi'u dyfarnu i barciau a mannau gwyrdd sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cafodd dros 20 o goed ceirios, sy'n ffurfio rhan o rodfa newydd ei phlannu ym Mharc y Mynydd Bychan eu fandaleiddio y penwythnos hwn.
Image
Mae Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi cyflwyno Rhaglen Lywodraethu newydd ei weinyddiaeth i gasgliad o fwy na 100 o arweinwyr busnes, dinesig a'r sector cyhoeddus.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi buddsoddi dros £1.3 miliwn mewn arbed ynni ar draws 11 o'i ysgolion cynradd, uwchradd ac Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) , fel rhan o'i waith i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.
Image
Mae grŵp o ddeiliaid rhandiroedd yn un o faestrefi Caerdydd wedi troi tir gwastraff yn ddarpar werddon diolch i fisoedd o waith caled... a haelioni cwmni deunyddiau adeiladu.
Image
Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i gi chow strae gael ei ganfod yng Nghaerdydd. Mae croen y ci mewn cyflwr gwael iawn.
Image
Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd i gydnabod rhaglen plannu coed Coed Caerdydd Cyngor Caerdydd sydd â'r nod o gynyddu gorchudd canopi coed y ddinas i 25% erbyn 2030.