Datganiadau Diweddaraf

Image
Gallai hen dafarn boblogaidd yng Nghaerdydd - Castell Rompney - gael ei hachub rhag bygythiad dymchwel ar ôl i Gyngor Caerdydd gamu i'r adwy i'w hatal rhag cael ei dymchwel.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Fel porthladd hanesyddol, mae Caerdydd wedi bod â chysylltiadau arbennig â'r Llynges Frenhinol ers amser maith ac mae llongau mawr eu bri wedi cario enw'r ddinas ledled y byd ers dros 400 mlynedd.
Image
Mae pwysau gan gynnwys chwyddiant cynyddol, galw cynyddol am wasanaethau a dyfarniadau cyflog staff disgwyliedig wedi arwain Cyngor Caerdydd i ragweld bwlch o £36.8m yn ei gyllideb ar gyfer 2024-25, yn ôl adroddiad newydd.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi cytuno mewn egwyddor ar adroddiad newydd sy'n archwilio dulliau lle gellid ail-fuddsoddi taliadau gan ddefnyddwyr ffyrdd er mwyn helpu i greu cynnig trafnidiaeth a allai helpu'r ddinas i leihau effeithiau niweidiol...
Image
Beth sy'n cael ei gynnig a pham
Image
Mae'n edrych yn debyg y bydd Stryd y Castell Caerdydd yn parhau i fod ar agor i draffig cyffredinol gyda'r system ffordd dros dro bresennol wedi'i gwneud yn barhaol - gyda dwy lôn ar gyfer traffig cyffredinol, lôn fysus tua'r gorllewin a llwybr beicio...
Image
Bydd Cymru'n herio Seland Newydd ddydd Sadwrn 5 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Mae 24 pwynt gwefru newydd yn cael eu gosod yng Nghaerdydd i'w gwneud hi'n haws i breswylwyr newid i gerbydau trydan.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi cyfres o fesurau traffig yng nghanol y ddinas wrth ddechrau’r gwaith o greu mynediad deheuol i'r Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd.
Image
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr i ddilyn eu hesiampl wedi ennill anrhydedd genedlaethol i Bartneriaeth Dinas y Cyflog Byw
Image
Mae Huw Thomas, arweinydd Cyngor Caerdydd, wedi cyflwyno Rhaglen Lywodraethu newydd ei weinyddiaeth i gasgliad o fwy na 100 o arweinwyr busnes, dinesig a'r sector cyhoeddus.
Image
Os ydych chi'n bwriadu bod yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, edrychwch ar y rhestr isod cyn i chi deithio.
Image
Mae Caerdydd wedi dod i'r amlwg fel un o'r dinasoedd gorau yn y DU i fyw a gweithio ynddi, yn ôl adroddiad newydd dylanwadol.
Image
Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Willows i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd yn Dubai fis nesaf.