Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: ymgynghoriad ar Gyllideb y Cyngor 2023/24 bellach ar agor; newidiadau i gaeau pêl-droed bach mewn parciau; gwaredu papur lapio y Nadolig hwn; ac arolwg Parc Cefn Onn.
Image
22/12/22 - Cae bach
Efallai bod anturiaethau diweddar Cymru yng Nghwpan y Byd yn Qatar wedi dod i ben ond mae camau ar droed i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i osgoi gorfod aros mor hir cyn cael cystadlu yng Nghwpan y Byd.
Image
21/12/22 - Awr o dywyllwch
Awr o dywyllwch
Image
Bwlch y Gyllideb 2023/24 - Cwestiynau ac Atebion
Image
Mae disgwyl i streic sydd wedi ei gynllunio ar gyfer yfory sef 21 Rhagfyr a'r wythnos nesaf ar 28 Rhagfyr i gael effaith sylweddol ar allu'r gwasanaeth ambiwlans i ymateb i alwadau 999
Image
Dyma’r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd gan gynnwys: Nodyn i atgoffa holl drigolion Caerdydd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb; ailwampio ardal chwarae Heol Llanishien Fach yn Rhiwbeina; oriau agor hybiau Caerdydd dros gyfnod y gwyliau a chyng
Image
Mae’r ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach i gael ei ailwampio gyda thema dderw, gydag addurniadau ar ffurf mes a dail derw, yn ogystal â cherfluniau pren, offer chwarae hygyrch, a seddi newydd.
Image
Annog trigolion Caerdydd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyllideb; Canllaw i Gyllideb 2023/24 y Cyngor; Cynnig dau atyniad newydd i ymwelwyr ym Mae Caerdydd; Gwelliannau aer glân Caerdydd o fudd i bawb; Pennu blaenoriaethau newid hinsawdd wrth i Gyngor..
Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Annog trigolion Caerdydd i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyllideb; Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo cynnig mewn egwyddor gan Academy Music Group i ddiogelu Neuadd Dewi Sant; Mae cerbyd newydd sy'n graeanu...
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd roi eu barn ar newidiadau posibl i wasanaethau'r Cyngor yn dilyn y newyddion y bydd dal angen i'r awdurdod lleol ddod o hyd i £23.5m er mwyn mantoli'r cyfrifon yn 2023/24, er gwaethaf derbyn cynnydd o 9% mewn cyllid gan...
Image
Beth yw bwlch yn y gyllideb? Pam mae'r Cyngor yn wynebu bwlch yn y gyllideb? Sut rydyn ni'n bwriadu cau'r bwlch
Image
Cafodd cynigion ar gyfer dau atyniad newydd i ymwelwyr gyda'r nod o wella Bae Caerdydd ymhellach fel cyrchfan flaenllaw yn y DU ar gyfer hamdden, diwylliant a thwristiaeth eu trafod ddoe gan Gabinet Cyngor Caerdydd (Rhagfyr 15)
Image
Mae'r astudiaeth ddiweddaraf i lygredd aer yng Nghaerdydd yn dangos bod trigolion wedi mwynhau aer glanach ledled y ddinas drwy gydol 2021 o'i gymharu â ffigyrau cyn y pandemig yn 2019, yn ôl adroddiad newydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lleihau ei allyriadau carbon uniongyrchol 13% ers 2019/20, yn ôl adolygiad o'i ymateb Caerdydd Un Blaned i'r argyfwng hinsawdd, sy'n amlinellu ei flaenoriaethau wedi'u diweddaru ar gyfer gweithredu.
Image
Mae rhaglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd wedi’i chroesawu gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r Tasglu Cy
Image
Mae cynnig gan Academy Music Group (AMG) i gymryd yr awenau i redeg Neuadd Dewi Sant fel Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru, drwy brydles hirdymor wedi'i gymeradwyo mewn egwyddor gan Gabinet Cyngor Caerdydd.