Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae disgwyl i gynlluniau fydd yn helpu'r clwb chwaraeon Radyr Rangers i wella eu cyfleusterau ar Dir Hamdden Pentre-poeth gael eu cytuno gyda Chyngor Caerdydd.
Image
Mae cynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd yn cael eu cynnig o fis Medi 2024, yn dilyn dau ymgynghoriad cyhoeddus a ddaeth i ben ym mis Ionawr.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnig gwneud newidiadau i'w bolisi derbyn i ysgolion yn dilyn proses ymgynghori gyhoeddus a gynhaliwyd ar drothwy'r flwyddyn.
Image
Buddsoddiad o £1bn i ddarparu cartrefi fforddiadwy i Gaerdydd; Y Cyngor yn addo mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil yn y gweithle; Cyngor teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn yr Eidal ar 16 Mawrth yng Nghaerdydd; Datgelu cynlluniau ar gyfer...
Image
Mae adeiladu cartrefi cyngor newydd ar adeg o alw digynsail am dai a gwasanaethau digartrefedd yn parhau i fod yn hollbwysig i Gyngor Caerdydd dros y flwyddyn i ddod.
Image
Mae cynlluniau am fuddsoddiad o £25m mewn dau floc o fflatiau yn y ddinas ar y gweill fel rhan o gynllun ailgladio blociau fflatiau uchel y cyngor.
Image
Cyngor Caerdydd yw’r awdurdod lleol diweddaraf i arwyddo siarter gwrth-hiliaeth UNSAIN.
Image
Mae cynlluniau ar gyfer 'Papur Gwyrdd' i archwilio cyfleoedd buddsoddi o ran y trawsnewidiad i ynni gwyrdd sy'n gysylltiedig ag ymateb Cyngor Caerdydd i'r argyfwng hinsawdd a thargedau carbon niwtral wedi cael eu datgelu.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Eidal Ddydd Sadwrn 16 Mawrth yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 2.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 10.15am tan 6.15pm
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith adeiladu yn dechrau ar system newydd amddiffyn llifogydd i warchod cartrefi Caerdydd; Datgelu cynllun Caerdydd i wella llwybrau bysiau allweddol; Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi...
Image
I lawer o bobl Caerdydd, mae'r Boulevard de Nantes yn un o'r ffyrdd mwyaf mawreddog yng nghanolfan ddinesig urddasol y ddinas – tramwyfa eang â choed ar ei hyd yn cynnwys rhai o'n rhyfeddodau pensaernïol gorau.
Image
Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd newydd a fydd yn amddiffyn 2,800 o gartrefi rhag perygl llifogydd.
Image
Mae cynllun newydd i wella chwe llwybr bysiau allweddol i ganol dinas Caerdydd, a gynlluniwyd i roi hwb i nifer y teithwyr a chynnig amseroedd teithio cyflymach, wedi'i ddatgelu.
Image
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd; Bydd eiddo gwag hirdymor yn talu premiwm treth gyngor hyd at 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer...
Image
Mae cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd wedi cymryd cam pellach ymlaen heddiw - gyda'r newyddion y bydd partner dylunio ac adeiladu yn cael ei benodi, er mwyn cyflwyno'r dyluniad manwl ar gyfer cam cyntaf y cynllun
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Pleidleisio o blaid Cyllideb Cyngor Caerdydd i bontio bwlch o £30.3m; Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf' Pont newydd yn cwblhau llwybr unwaith eto mewn llecyn hardd poblogaidd