Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Pride Cymru yn ôl gyda gŵyl ddeuddydd wedi'i threfnu yng nghanol dinas Caerdydd ar 22 a 23 Mehefin.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd dysgu diogel, hapus a meithringar.
Image
Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad gwobrwyo a dathlu i gydnabod y cyflawniadau a wnaed drwy raglen profiad gwaith ‘Gwobr Beth Nesaf?', sy'n ceisio ailgyflwyno profiad gwaith i ddisgyblion mewn chweched dosbarth ledled Caerdydd.
Image
Bydd y Foo Fighters yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 25 Mehefin. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau’n llawn o gwmpas y stadiwm o 3pm tan hanner nos.
Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Llys-faen, mae Estyn wedi canmol yr ysgol am ei safonau eithriadol, ei harweinyddiaeth ragorol a'i hamgylchedd meithringar sy'n cefnogi pob disgybl i gyflawni lefelau uchel o lwyddiant.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy’n cynnwys...
Image
Dedfrydwyd aelodau o grŵp troseddau cyfundrefnol (GTC) yn ne Cymru a werthodd dybaco, sigaréts ac ocsid nitraidd anghyfreithlon tra’n gwyngalchu arian gwerth dros £1.5m heddiw i gyfanswm o 25 mlynedd o garchar ar unwaith a 9 mlynedd o ddedfryd ohiriedig,
Image
Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol y Cyngor yn tynnu sylw at ymroddiad Caerdydd i gynnig y gofal a'r gefnogaeth orau i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal.
Image
Bydd cyngerdd Taylor Swift | The Eras Tour yn dod i Stadiwm Principality ar 18 Mehefin. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 12 canol dydd tan hanner nos.
Image
Bydd cynlluniau cynhwysfawr i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol o fwy na 100 o leoedd swyddogol newydd ledled y ddinas yn dod i rym o fis Medi 2024.
Image
Gan weini rhai o'r danteithion mwyaf blasus sydd i’w cael a rhestr amrywiol o gerddorion lleol, mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn ôl ym Mae Caerdydd ar gyfer haf 2024 - ac mae'n argoeli i fod yn wledd go iawn i'r synhwyrau!
Image
Mae disgwyl i'r gwaith o ailddatblygu'r ardal chwarae i blant iau ym Mharc y Sanatoriwm ddechrau ddiwedd mis Mehefin.
Image
Bydd Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu carreg filltir ryfeddol yr wythnos hon, wrth i Hazel Davies ddathlu 50 mlynedd o wasanaeth fel menyw lolipop.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer cyngerdd Pink yn Stadiwm Principality; Cynlluniau i fynd i'r afael â'r niferoedd isel sy'n cymryd rhan mewn nofio; Cyhoeddi adroddiadau arolygu Ysgol Tredelerch ac Feithrin Grangetown
Image
Yn ystod ymweliad diweddar ag Ysgol Gynradd Tredelerch, mae Estyn, Arolygiaeth Addysg Cymru, wedi canmol ymrwymiad yr ysgol i greu awyrgylch diogel a gofalgar i'w disgyblion, gyda meysydd y mae angen eu gwella yn cael eu nodi i sicrhau bod pob disgybl yn