Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: cartrefi newydd ynni-effeithlon o safon aur yn barod ar gyfer y Nadolig; datgelu cynllun gwella Argae Parc y Rhath; a Cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Moorland yn barod i symud ymlaen.
Image
Mae gan Gyngor Caerdydd aelod newydd o’i fflyd cynnal a chadw dros y gaeaf sy'n helpu i gadw rhwydwaith beicio strategol y ddinas yn ddiogel i'w ddefnyddio yn ystod y tywydd rhynllyd.
Image
Mae’r gwaith o osod system inswleiddio arloesol sy'n ceisio gwella effeithlonrwydd thermol adeiladau yn cyrraedd ei benllanw yn nwyrain y ddinas.
Image
Cyn bo hir, bydd pobl sy'n byw yn Cathays yn mwynhau gwelliannau mawr i fan gwyrdd bach yng nghanol y gymuned.
Image
Mae trigolion datblygiad tai newydd yng ngogledd y ddinas yn ymsefydlu yn eu cartrefi newydd hynod ynni-effeithlon, carbon isel mewn pryd ar gyfer y Nadolig.
Image
Datgelwyd cynlluniau i wella Argae Parc y Rhath drwy ddisodli'r gorlifan presennol, sef y rhaeadr wrth ochr y caffi, gyda gorlifan newydd ehangach a dyfnach, ac ychwanegu wal llifogydd ar hyd y promenâd.
Image
Cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Moorland yn barod i symud ymlaen; Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwyafrif ysgolion Caerdydd yn cael eu cydnabod fel ysgolion sy'n parchu hawliau; Cyngor a phartneriaid yn ymateb i'r Tasglu Cydraddoldeb
Image
Bydd cynlluniau cyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Moorland yn y Sblot yn cael eu datblygu yn fuan yn dilyn argymhellion i Gabinet Cyngor Caerdydd i ryddhau cyllid er mwyn dechrau ar y cynllun yn gynnar yn y flwyddyn newydd.
Image
Dyma eich diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dirwy o dros £10,000 i landlord am gyfres o fethiannau; Caerdydd Un Blaned yn nodi blaenoriaethau newid yn yr hinsawdd; a Gwasanaeth Coffa'r Nadolig yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar dydd Sul.
Image
Mae'r mwyafrif o ysgolion Caerdydd bellach wedi ymuno â Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau (GYPH) Pwyllgor UNICEF y DU, sy'n golygu bod cyfranogiad Caerdydd yn y rhaglen Hawliau Plant yn parhau i fod gyda'r uchaf yng Nghymru.
Image
Mae disgwyl i raglen uchelgeisiol ac eang o gamau gweithredu sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yng Nghaerdydd gael ei hystyried gan Gyngor Caerdydd wrth iddo fonitro'r cynnydd a wnaed ers i'r
Image
Mae landlord wedi cael gorchymyn i dalu dros £10,000 yn Llys Ynadon Caerdydd am gyfres o fethiannau yn ymwneud â thŷ y mae hi'n berchen arno ac yn ei osod ar rent fel Tŷ Amlfeddiannaeth.
Image
Mae cynigion ar gyfer dau atyniad newydd i ymwelwyr â'r nod o wella Bae Caerdydd ymhellach fel cyrchfan flaenllaw yn y DU ar gyfer hamdden, diwylliant a thwristiaeth, wedi'u datgelu heddiw.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi lleihau ei allyriadau carbon uniongyrchol 13% ers 2019/20, yn ôl adolygiad o'i ymateb Caerdydd Un Blaned i'r argyfwng hinsawdd, sy'n amlinellu ei flaenoriaethau wedi’u diweddaru ar gyfer gweithredu.
Image
Neuadd Dewi Sant – Holi ac Ateb
Image
Gallai cynllun i ddiogelu dyfodol Neuadd Dewi Sant fel Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru weld gwaith atgyweirio ac adnewyddu y mae mawr ei angen gwerth miliynau yn cael ei wneud ar yr adeilad, a rhaglen ddigwyddiadau wedi'i hadfywio wedi'i chynllunio i