Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
Image
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot. Mae'r hyb yn darparu mynediad i 27 o ddyfeisiau digidol newydd, cysylltiad WiFi Sky am ddim a gweit
Image
Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn cynnig adeiladu Canolfan Lles Byw'n Annibynnol newydd.
Image
Nextbike - Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024; Adroddiad yn dangos ansawdd aer gwell yng Nghaerdydd - ond mae gwaith i'w wneud o hyd; Adolygiad derbyniadau blynyddol i ysgolion; ac mwy...
Image
Bydd cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod i ben o fis Ionawr, ond mae gwaith i gyflwyno gwasanaeth newydd, gwell eisoes ar y gweill.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei hymrwymiad i ddarparu amgylchedd dysgu bywiog a chynhwysol i 1694 o ddisgyblion yr ysgol.
Image
Mae ymgynghoriad yn fyw sy'n gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2025-2026
Image
Mewn arolygiad diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, cafodd Ysgol Gynradd Rhiwbeina yng Nghaerdydd ei chydnabod am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg a'i hamgylchedd dysgu bywiog.
Image
Mae'r data ansawdd aer ar gyfer 2022 yn dangos bod aer y ddinas yn lanach o'i gymharu â lefelau cyn y pandemig, er ei fod yn derbyn bod mwy o waith i'w wneud mewn ardaloedd penodol o'r ddinas.
Image
Academi Atgyweiriadau; Gwelliannau cerdded a beicio; Fareshare Cymru; Gwasanaeth Coffa'r Nadolig; Parc y Gamlas; a Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd
Image
Treial Fareshare Cymru i gynhyrchu ‘prydau parod' o fwyd dros ben; Gwelliannau cerdded a beicio: Heol y Sanatoriwm, Stryd Lydan, Heol Lansdowne a Grosvenor Street, Treganna; Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor
Image
Mae un o fentrau cyflogaeth allweddol Cyngor Caerdydd yn profi ei werth wrth helpu'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau mewn crefftau newydd gan gymryd camau breision ar hyd eu llwybr gyrfa.
Image
Mae'r cynllun yn rhan o brosiect teithio llesol ar gyfer Treganna sy'n cael ei ariannu gan grant gan Lywodraeth Cymru.
Image
Bydd Fareshare Cymru yn dechrau treial chwe mis i gynhyrchu prydau parod iach a chynaliadwy a wneir o fwyd dros ben ar ôl symud yn llwyddiannus i gam nesaf Her Bwyd Cynaliadwy.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul, 10 Rhagfyr, am 2pm.
Image
Cynyddu'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd; Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd; Camlas gyflenwi'r dociau Ffordd Churchill, Gofyn i gymuned Butetown 'alw heibio' i rannu ei barn am