Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn trafod: dosbarthu Prydau Ysgol am Ddim yn llwyddiant i Gaerdydd; Phrofi, Olrhain, Diogelu, symptomau COVID-19 i gadw golwg amdanynt, a sut i gael prawf; a gochelwch rhag y cowbois Gwastraff.
Image
Yn y diweddariad ar a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: canllawiau newydd i gefnogi dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi; derbyn ceir gydag ôl-gerbydau yn Bessemer Close o ddydd Llun 13 Gorffennaf; Castell Caerdydd enillydd gwobr hamdden a thwristiaeth...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi rhyddhau argraff arlunydd yn dangos yr ardal fwyta awyr agored newydd dan orchudd a gynlluniwyd ar gyfer Heol y Castell yng Nghaerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (13 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: tasglu i fynd i'r afael â gwahaniaethu ac anghyfiawnder mae cymunedau BAME Caerdydd yn eu hwynebu; datgelu argraff arlunydd o Heol y Castell wedi'i hailwampio; ‘Dim Troi Nôl'...
Image
Mae gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau digartrefedd yn y dyfodol yng Nghaerdydd sy'n nodi trywydd newydd ar gyfer gwasanaethau llety a chymorth yn y ddinas wedi ei chyhoeddi.
Image
Mae'n bosibl y caiff tasglu â'r nod o daclo anghydraddoldeb ac anghyfiawnder hiliol yng Nghaerdydd ei sefydlu yr haf hwn gan Gyngor Caerdydd.
Image
Caiff Cabinet Cyngor Caerdydd y newyddion diweddaraf am y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol i gynorthwyo cyflwyno Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Caerdydd, yn ei gyfarfod ddydd Iau 16 Gorffennaf.
Image
Mae gwaith wedi dechrau i sicrhau bod ardaloedd chwarae plant a chyfarpar ffitrwydd awyr agored ym Mharciau Caerdydd yn ddiogel i'w defnyddio, yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bodd modd iddyn nhw bellach ailagor i'r cyhoedd.
Image
Cafodd Anton Boston, 26, o Drelái yng Nghaerdydd ei gollfarnu am fridio cŵn yn anghyfreithlon ac am dwyll yn Llys Ynadon Caerdydd ar 3 Gorffennaf.
Image
Dyma ddiweddariad Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth ysgol o fis Medi; Gallai busnesau ddefnyddio mannau digwyddiadau awyr agored sy'n edrych am safleoedd lle gellir cadw pellter cymdeithasol; a diolch...
Image
Caiff Cabinet Cyngor Caerdydd y newyddion diweddaraf am y cynnydd a wnaed mewn perthynas â'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol i gynorthwyo cyflwyno Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Caerdydd, yn ei gyfarfod ddydd Iau 16 Gorffennaf.
Image
Gallai dosbarthiadau Zumba ym Mharc Bute, pwysau cloch ar y lawnt yng Ngerddi Sophia neu ymarfer côr ar y morglawdd i gyd fod yn rhan o'ch haf wedi’r cloi
Image
Gyda chasgliadau gwastraff bob pythefnos yn ail-ddechrau o ddydd Llun 6 Gorffennaf, rydym bron â bod yn cynnal yr un gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu ag a gafwyd cyn y pandemig Coronafeirws*.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: dau Hyb cymunedol arall yn ailagor yr wythnos nesaf; casgliadau gwastraff gardd; a "Gŵyl Tŷ Allan", gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous.
Image
Dyma'r diweddaraf ar gan Gyngor Caerdydd: paratoadau ar waith yn Stryd y Castell; hwb adfywio gwerth miliynau o bunnoedd i Tudor Street; ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd sydd bellach ar agor; ac ‘Annwyl CaerDyddiadur'...