Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae casgliadau gwastraff gardd o ymyl y ffordd Caerdydd yn mynd i ddychwelyd bob pythefnos o ddydd Llun 6 Gorffennaf.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws; gwybodaeth i rieni/gofalwyr cyn i ysgolion ailagor; a y broses ddemocrataidd yn parhau ar y we yn ystod cyfnod y cloi.
Image
Bydd Gleision Caerdydd yn dychwelyd i hyfforddi yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn ar ôl dod i gytundeb dros dro gyda Chyngor Caerdydd a GLL, y fenter gymdeithasol hamdden elusennol sy'n gweithredu'r cyfleuster.
Image
Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddefnyddiol am ysgolion yn ailagor yr wythnos nesaf; cynlluniau traffig ysgol newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â mesurau ymbellhau cymdeithasol mewn ffordd ddiogel; mae'r argymhellion..
Image
Bydd cyfres o gynlluniau traffig newydd yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd i sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi i deithio’n llesol pan fydd ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin.
Image
Mae’r argymhellion diweddaraf ar y cynigion i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd wedi’u cymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol heddiw.
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: cadw canol y ddinas yn ddiogel a hygyrch i bawb; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; Farchnad Caerdydd ailagor ar 29 Mehefin; a penderfyniad Teleofal Caerdydd...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: ‘Newid Go Iawn' - mae ymgyrch newydd wedi'i lansio yn y ddinas heddiw i adeiladu ar y llwyddiant diweddar o ran helpu pobl sy'n agored i niwed i adael y strydoedd; cyrtiau chwaraeon...
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.
Image
Ers i’r cyfangiadau ddod i rym yn sgil y cloi, rydym wedi cyflawni’r canlynol: • Creu 182 o unedau llety ychwanegol ar gyfer pobl ddigartref sengl • Wedi helpu 473 o bobl i mewn i’n llety person sengl • Wedi cynorthwyo 50 o bobl sy’n cysgu ar y stryd i m
Image
Mae ymgyrch newydd wedi'i lansio yn y ddinas heddiw i adeiladu ar y llwyddiant diweddar o ran helpu pobl sy’n agored i niwed i adael y strydoedd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (22 Mehefin)
Image
Mae'r mathau o wastraff y gellir dod â chanolfannau ailgylchu Caerdydd, Ffordd Lamby a Bessemer Close, yn newid ddydd Llun, 22 Mehefin.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio; cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi..