Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Llinell Gyngor y Cyngor wedi derbyn dros 4,600 o alwadau gan drigolion o bob rhan o Gaerdydd yn chwilio am gymorth a chefnogaeth yn ystod argyfwng COVID-19, ac mae’r Tîm Bwyd wedi darparu 1,900 o barseli bwyd.
Image
Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19. Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o
Image
Mae system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath yn cael ei chyflwyno'r penwythnos hwn i helpu preswylwyr lleol i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol pan fyddant yn mynd am eu hymarfer dyddiol.
Image
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r ffordd rydym yn gweithredu ein gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd.
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: mae trigolion Caerdydd yn cael eu hatgoffa i barhau i ailgylchu eu gwastraff; mae bron i £85,000 wedi ei addo i Apêl Bwyd Caerdydd; ac mae staff yn Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi dod yn
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hatgoffa i barhau i ailgylchu eu gwastraff yn ystod y pandemig COVID-19.
Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: Rhod Gilbert yn cael profiad o ofal cymdeithasol ar y rheng flaen; Ysbyty Calon y Ddraig; a Tŷ Canna gwasanaeth allgymorth iechyd meddwl.
Image
Efallai fod Amgueddfa Caerdydd ar gau yn ystod y cyfyngiadau symud ond mae modd dysgu o hyd o’r straeon hynod ddiddorol sydd ganddo, a hynny trwy fynd ar daith rithwir o'r casgliad, un gwrthrych ar y tro, a lawrlwytho gweithgareddau am ddim sy'n archwili
Image
Rhaid i ni godi’n hetiau i staff y cyngor, o’r adrannau cynllunio, priffyrdd, rheoli adeiladu, gwastraff a datblygu economaidd, sydd i gyd wedi bod yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i sicrhau bod Ysbyty Calon y Ddraig yn barod ac yn gweithredu i’r G
Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto wedi anfon talebau Prydau Ysgol am Ddim drwy'r post at bob teulu sy'n gymwys, gan ddarparu cyllid ar gyfer pythefnos arall o ddarpariaeth. Mae pob taleb yn werth £40.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 heno Gyngor Caerdydd: ymestyn y cynllun talebau Prydau Ysgol am Ddim am bythefnos arall; gweithwyr swyddfa Cyngor Caerdydd sydd wedi eu hadleoli i'r gwasanaethau digartrefedd yn achub bywyd; Cyngor yn cynnig hyfforddiant am ddi
Image
Achubwyd bywyd dyn digartref gan ddau o swyddogion Cyngor Caerdydd sydd wedi eu hadleoli. Fe aethon nhw ar frys i roi cymorth cyntaf i ddyn digartref wedi iddo lewygu a stopio anadlu.
Image
Roedd Parciau Caerdydd ar y cyfan yn ddistaw y penwythnos hwn gyda'r rhan fwyaf o bobl yn parchu’r gofynion ymbellhau cymdeithasol.
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: llythyr o ddiolch i bob gweithiwr y sector cyhoeddus; timau Cyngor Caerdydd yn cefnogi'r gwaith i drawsnewid Stadiwm Principality yn ysbyty dros dro; arhoswch gartref, achubwch fywyda
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: hwb ariannol yn lansio cronfa apêl fwyd y ddinas; cysylltu â Chyngor Caerdydd dros Wyliau Banc y Pasg, bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Neuadd y Ddinas, Gwylwyr y Glannau EM yn dweud wr
Image
Ni fyddech fel arfer yn gweld Gwylwyr y Glannau ei Mawrhydi ar strydoedd Caerdydd, ond mae hynny ar fin newid fel rhan o gynlluniau i helpu i arafu ac atal trosglwyddo COVID19.