The essential journalist news source
Adamsdown Primary School receives outstanding Estyn report Image
Adamsdown Primary School has a thoughtful approach to meeting individual pupil's needs which improves their life chances and raises their aspiration, says Estyn.
18 July 23
Bydd Ysgol y Court yn cael ei hailenwi wrth i gynlluniau i ddatblygu'r ysgol gael eu cymeradwyo Image
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeilad newydd i Ysgol y Court. Mae penderfyniad i ailenwi'r ysgol yn 'Ysgol Cynefin' hefyd wedi'i gytuno.
18 July 23
The Court School is to be renamed as plans to develop the school are given the green light Image
Cardiff Council's Planning Committee have approved plans for new build accommodation for The Court School. A decision to rename the school ‘Ysgol Cynefin' has also been agreed.
18 July 23
Joyful Summer BBQ with BBC at Heligan for West Country Women Awards Image
 FOR IMMEDIATE RELEASE 14th July 2023 West Country Women Awardsb Summer BBQ and nominations event www.westcountrywomenawards.co.uk  Successful BBQ at Heligan Celebrates West Country Women Awards in Beautiful Sunshine. With pics from
15 July 23
Ysgol Rithwir a Phennaeth yr Ysgol Rithwir: Adroddiad yn amlygu cynnydd y cynllun peilot Image
Mae'r cynnydd a wnaed gan Ysgol Rithwir (YR) Caerdydd a Phennaeth yr Ysgol Rithwir (PYR) wedi'i gyflwyno mewn adroddiad i Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor.
14 July 23
Virtual School and Virtual School Headteacher: Report highlights progress of pilot Image
The progress made by Cardiff's Virtual School (VS) and Virtual School Headteacher (VSH) has been presented in a report to the Council's Children and Young Person's Scrutiny Committee.
14 July 23
Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023 Image
Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023, wrth iddynt agosáu at eu diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
14 July 23
Employers from across the city of Cardiff and beyond have provided words of encouragement and advice the class of 2023 Image
Employers from across the city of Cardiff and beyond have provided words of encouragement and advice the class of 2023, as they near their A-Level and GCSE exam results days in August.
14 July 23
Support for sign language classes from leading social landlord A customer in a retirement living community in Staffordshire has introduced sign language classes for her neighbours, with help from a funding initiative by not-for-profit landlord Homes Plus.
13 July 23
Support for sign language classes from leading social landlord A customer in a retirement living community has introduced sign language classes for her neighbours, with help from a funding initiative by not-for-profit landlord Homes Plus.
13 July 23
Dyddiau Da o Haf! Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn lansio rhaglen ddigwyddiadau 2023 Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi lansio Dyddiau Da o Haf, rhaglen weithgareddau a digwyddiadau ledled y ddinas wedi'i hanelu at bobl ifanc 11-25 oed.
13 July 23
Summer with a ‘DIFF'erence! Cardiff Youth Service launches 2023 event programme Image
Cardiff Youth Service has launched Summer with a DIFF'erence', a city-wide activity and event programme aimed at young people aged 11-25 years.
13 July 23
Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn newid, gyda lansiad ‘Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro' Image
Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn newid i 'Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'. Mae'r gwasanaeth wedi cael ei adnewyddu, gydag edrychiad gwahanol, gan gynnwys logo a gwefan newydd, sy'n gwneud y gwasanaeth yn ehangach a haws ei ddefnyddio i
12 July 23
Cardiff County and the Vale of Glamorgan Music Service is changing, with the launch of the ‘Cardiff and Vale Music Educ Image
The Cardiff County and Vale of Glamorgan Music Service is changing to ‘Cardiff and Vale Music Education'. The service has been refreshed, with a different look including a new logo and website making the service wider and more user-friendly for pupils, p
12 July 23
Adroddiad newydd yn mesur 'lles' Caerdydd Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Adroddiad Lles blynyddol – hunanasesiad cynhwysfawr o ba mor dda y mae'n darparu gwasanaethau ac yn bodloni amcanion a nodir yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2022-25.
11 July 23
New report takes temperature of Cardiff's ‘well-being' Image
Cardiff Council has published its annual Well-Being Report - a comprehensive self-assessment of how well it is delivering services and meeting objectives set out in its Corporate Plan for 2022-25.
11 July 23