The essential journalist news source
Arrangements for schools during COVID-19 Image
The Welsh Government has directed schools to close for statutory education from today (Friday 20 March, 2020), as part of the Government efforts to reduce of the spread of the COVID-19 virus. Cardiff has developed a revised solution to support this goal
20 March 20
Trefniadau i ysgolion yn ystod COVID-19 Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo ysgolion i gau ar gyfer addysg statudol ar ôl heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth, 2020), fel rhan o ymdrechion y Llywodraeth i leihau lledaeniad y feirws COVID-19. Mae Caerdydd wedi datblygu datrysiad diwygiedig i gefnog
20 March 20
Diweddariad Coronafeirws (COVID-19) - 20 Mawrth 2020 Image
Mae'r diweddariad diweddaraf hwn yn ymdrin ag ysgolion, y porth gwirfoddoli, a chymorth i fusnesau.
20 March 20
Coronavirus (COVID-19) Update - 20th March, 2020 Image
This latest update covers schools, the volunteering portal, and support for businesses.
20 March 20
COVID-19: Galw am gynllun yn y DG i helpu’r rheiny sy’n cael trafferth i dalu’r dreth gyngor Mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi galw ar Lywodraeth y DG i roi datrysiad cenedlaethol ar waith i helpu unrhyw un sy’n cael trafferth i dalu’r dreth gyngor gan fod COVID-19 wedi effeithio ar eu gallu i wneud gwaith cyflogedig.
20 March 20
COVID-19 outbreak: Call for UK-scheme to help those struggling to pay council tax Cardiff Council Leader Huw Thomas has called on UK Government to put in place a national solution to help anyone who is struggling to pay their council tax because COVID-19 has affected their ability to do paid work.
20 March 20
Ashford Borough Council use emergency Government funding to support rough sleepe Ashford Borough Council has wasted no time in using new Government funds to support rough sleepers during the coronavirus outbreak.
20 March 20
The worldwide spread of the corona virus is also a concern for Dräger Lübeck - The worldwide spread of the corona virus is also a concern for Dräger. We are seeing a significant increase in demand worldwide fobligation''  Lübeck - The worldwide spread of the corona virus is also a concern for Dräger.
20 March 20
Datganiad ar drefniadau ysgolion ar gyfer gweithwyr allweddol. Image
Mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar fanylion y ddarpariaeth addysgol o bell ar gyfer pob plentyn ynghyd â threfniadau ar gyfer plant y gweithwyr allweddol, plant sy'n agored i niwed, a dosbarthiadau prydau ysgol am ddim ar gyfer plant sy'n gymwys. Byddwn yn
20 March 20
Statement on school arrangements for key workers Image
The Council is working on the details of remote educational provision for all children, and arrangements for the children of key workers, vulnerable children, and delivery of free school meals for eligible children. We will release the information as soo
20 March 20
Diweddariad Coronafeirws (COVID-19), 19/03/20 Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i nifer o'i wasanaethau wrth iddo symud tuag at ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddiogelu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas yn ystod yr achos hwn o COVID-19.
19 March 20
Coronavirus (COVID-19) Update, 19/03/20 Image
Cardiff Council has announced changes to a number of its services as it moves towards focussing on delivering essential services to protect the elderly and the most vulnerable in the city during the COVID-19 outbreak.
19 March 20
Diweddariad Coronafeirws (COVID-19): Hybiau, Llyfrgelloedd a’r Ganolfan Dewisiadau Tai Image
Fel y cyhoeddwyd ddoe, mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau, gan adlewyrchu'r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar y Coronafeirws (COVID-19), ac i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.
19 March 20
Coranavirus (COVID-19) Update: Hubs, Libraries and Housing Options Centre Image
As announced yesterday, Cardiff Council has started to introduce changes to its services, reflecting latest Government and Public Health advice on Coranavirus (COVID-19), and to keep members of the public as safe as possible.
19 March 20
Final stop! A decade of drainage support for tram line construction Image
MEDIA RELEASE: 19 | 03 | 2020Pictures availableCaption: 1/ Jetting and vacuumation operatives working at the park and ride site at the Parkway stop on the new Metrolink Trafford Park Line. Lanes. 2/ L
19 March 20
North Yorkshire malt whisky distillery retains prestigious VisitEngland accolade Image
North Yorkshire malt whisky distillery retains prestigious VisitEngland accolade The team at Yorkshire's first malt whisky distillery is celebrating after retaining a coveted VisitEngland award two ye
18 March 20