The essential journalist news source
The news from last week that you might have missed 12/07/21 Image
Sharing resources to deliver new affordable homes; Vision to improve Cardiff's cycling and walking routes revealed; Plans to make Cardiff's bus services more attractive and affordable revealed; Proposals to increase primary school places...
11 July 21
Rhannu adnoddau i adeiladu tai fforddiadwy newydd Image
Caiff mwy o gartrefi cyngor newydd eu hadeiladu yng Nghaerdydd os caiff cynlluniau i roi hwb i raglen datblygu tai gyffrous y ddinas eu cymeradwyo’r wythnos nesaf.
09 July 21
Sharing resources to deliver new affordable homes Image
More new council homes will be on their way to Cardiff if plans to boost the city’s exciting housing development programme are approved next week.
09 July 21
Datgelu gweledigaeth i wella llwybrau beicio a cherdded Caerdydd Image
Mae Caerdydd am gynyddu nifer y bobl sy'n cerdded neu'n beicio i'r gwaith o 31% i 43% erbyn 2030.
09 July 21
Vision to improve Cardiff’s cycling and walking routes revealed Image
Cardiff wants to increase the number of people walking or cycling to work from 31% to 43% by 2030.
09 July 21
Datgelu cynlluniau i wneud gwasanaethau bysiau Caerdydd yn fwy deniadol a fforddiadwy Image
Mae Caerdydd am ddyblu nifer y bobl sy'n defnyddio bysiau yn y ddinas fel rhan o'i chynlluniau i leihau tagfeydd a gwella ansawdd aer ar draws y ddinas.
09 July 21
Plans to make Cardiff’s bus services more attractive and affordable revealed Image
Cardiff wants to double the number of people who use buses in the city as part of its plans to reduce congestion and improve air quality across the city.
09 July 21
CYNIGION I GYNYDDU LLEOEDD MEWN YSGOLION CYNRADD YNG NGOGLEDD-ORLLEWIN CAERDYDD Image
Gellid datblygu cyfle buddsoddi ac ailddatblygu ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch fel rhan o gynigion i gynyddu'r ddarpariaeth gynradd yng ngogledd-orllewin y ddinas.
09 July 21
Arena Dan Do yn cynnig cyfleoedd diwylliannol ehangach Image
Mae mwy o fanylion am gynlluniau cyffrous i ailddatblygu Bae Caerdydd ac i adeiladu’r arena dan do newydd â lle i 15,000 o bobl wedi’u datgelu. Mae mwy o fanylion am gynlluniau Cyngor Caerdydd i greu cyrchfan penigamp i ymwelwyr yn y DU, a allai ddenu m
09 July 21
PROPOSALS TO INCREASE PRIMARY SCHOOL PLACES FOR NORTH WEST CARDIFF Image
An investment and redevelopment opportunity for Pentyrch Primary School could be developed as part of proposals to increase primary school provision in the North West of the city.
09 July 21
Indoor Arena kick-starts opportunities for wider cultural offerings Image
More details on exciting plans for the redevelopment of Cardiff Bay alongside the new 15,000-capacity indoor arena have been revealed.
09 July 21
CYNIGION I GYNYDDU DARPARIAETH CAERDYDD I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) Image
Bydd cynigion i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd i Gabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 15 Gorffennaf.
09 July 21
PROPOSALS TO INCREASE CARDIFF'S PROVISION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH ADDITIONAL LEARNING NEEDS (ALN) Image
Proposals to increase provision for children and young people with Additional Learning Needs (ALN) will go to Cardiff Council's Cabinet when it meets on Thursday July 15.
09 July 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 09 Gorffennaf Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: y pandemig yn cynyddu'r galw am wasanaethau gan greu bwlch gwerth sawl miliwn yn y gyllideb; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
09 July 21
Cardiff Council Update: 09 July Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: the pandemic pushes demand for services, creating a multi-million budget gap; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan...
09 July 21
Y pandemig yn cynyddu'r galw am wasanaethau gan greu bwlch gwerth sawl miliwn yn y gyllideb Image
Mae adroddiad newydd wedi datgelu y bydd angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £21.3 miliwn i fantoli'r cyfrifon ym mlwyddyn ariannol 2022/23 ac £80.8 miliwn erbyn 2026 wrth i ganlyniadau'r pandemig achosi cynnydd yn y galw am wasanaethau allweddol.
09 July 21