The essential journalist news source
Enwau strydoedd newydd i adlewyrchu'r dreftadaeth leol Image
Dylai strydoedd newydd a datblygiadau yn y dyfodol dderbyn enwau sy’n adlewyrchu treftadaeth leol, gan sicrhau bod cyswllt hanesyddol, diwylliannol ac ieithyddol â’r ddinas.
09 November 18
New street names to reflect local heritage Image
New streets and future developments in Cardiff should be given names that reflect local heritage, ensuring a historical, cultural and linguistic link to the city.
09 November 18
Taclo eiddo gwag er mwyn mynd i’r afael ag angen tai Image
Gallai’r gostyngiad o 50% ar y Dreth Gyngor ar gyfer cartrefi gwag ac heb ddodrefn gael ei ddileu yng Nghaerdydd os cytunir ar adolygiad o daliadau treth gyngor presennol.
09 November 18
Bydd cynlluniau i leihau plastigau untro'n cael eu trafod gan y Cabinet Image
Bydd dod o hyd i ffyrdd o dorri lawr yn sylweddol ar y defnydd o blastigau untro ledled y ddinas yn cael ei drafod yng nghyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau 15 Tachwedd.
09 November 18
Tackling empty properties to address housing need Image
The 50% Council Tax discount for unoccupied and unfurnished homes could be removed in Cardiff if a review of current council tax charges is agreed.
09 November 18
Gwella fflyd glanhau stryd a rheoli gwastraff y Cyngor Image
Mae disgwyl i Gaerdydd fanteisio ar fflyd newydd o gerbydau glanhau stryd a rheoli gwastraff a fydd yn rhoi hwb i gyfraddau ailgylchu a helpu i leihau allyriadau gan wella ansawdd yr aer yn y ddinas.
09 November 18
Plans to reduce single-use plastics to be discussed by Cabinet Image
Finding ways to dramatically cut the use of single use plastics across the city will be the topic of debate at Cardiff Council's Cabinet meeting on Thursday 15, November.
09 November 18
¬Ansawdd Aer yng Nghaerdydd: Cwestiynau Cyffredin Image
Beth yw’r prif fathau o lygredd aer a achosir gan drafnidiaeth?
09 November 18
Pam fod y Cyngor yn ystyried mesurau i wella ansawdd yr aer yng Nghaerdydd? Image
Heriwyd Llywodraeth Cymru ynghyd â llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig eraill yn yr Uchel Lys gan ClientEarth ynghylch lefelau gormodol o Nitrogen Diocsid (NO2) mewn rhai rhannau o’r DU, gan gynnwys Cymru. Bu ClientEarth yn llwyddiannus yn yr a
09 November 18
Y Cyngor am fynd i’r afael â phroblemau iechyd a achosir gan draffig ffordd Image
Mae arolwg annibynnol wedi’i gomisiynu gan y Cyngor i ragweld lefel llygru NO2 yn y dyfodol yn y ddinas wedi nodi dim ond un stryd lle mae cyfyngiadau cyfreithiol UE yn debygol o gael eu torri yn y dyfodol.
09 November 18
Improving Council’s street cleaning and waste management fleet Image
Cardiff is set to benefit from a new fleet of waste management and street cleaning vehicles which will boost recycling rates and help reduce emissions improving air quality in the city.
09 November 18
Questions and answers on clean air and health Image
Why is the Council considering measures to improve air quality in Cardiff?
09 November 18
Questions and answers on the clean air project Image
Why is the Council considering measures to improve air quality in Cardiff?
09 November 18
Council moves to tackle health problems caused by road traffic Image
An independent survey commissioned by the Council to forecast future NO2 pollution levels in the city has identified just one street where EU legal limits are likely to be breached in future years.
09 November 18
Ymgynghoriad ar gyllideb Caerdydd yn agor wrth i'r Cyngor geisio cau bwlch ariannol o £35.2m Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriad ar sut y gall y Cyngor bontio bwlch yn y gyllideb o £35.2m y flwyddyn nesaf (2019/20).
09 November 18
12 o bethau sydd angen i chi eu gwybod am gyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2019/20 Image
1. Mae Caerdydd yn tyfu. Dros y ddegawd ddiwethaf mae tua 34,600 o bobl wedi symud i fyw yma a disgwylir i boblogaeth y ddinas dyfu gan 20% erbyn 2038. Yn wir, dros yr 20 mlynedd nesaf disgwylir i boblogaeth eich prifddinas dyfu’n fwy na phob un o’r 21 a
09 November 18