The essential journalist news source
Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd yn cyfarfod am y tro cyntaf Image
Cyfarfu Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd am y tro cyntaf heddiw.
16 December 19
Yorkshire whisky distillery welcomes Andy Stones to its next Distillery Session Image
Yorkshire whisky distillery welcomes Andy Stones to its ‘twixtmas' Distillery Session York born singer, songwriter and guitarist, Andy Stones will bridge the gap between Christmas and New Year festivi
16 December 19
Cardiff Music Board meets for first time Image
Cardiff's new Music Board met for the first time today.
16 December 19
Technology solution could make roads safer after upper deck of bus hits bridge Image
'Electronic goalposts' can warn over-height vehicles in time before they reach a low bridge
16 December 19
Clirio cyn y Nadolig? Dysgwch beth i’w wneud gyda’ch sbwriel Image
Ydy’ch coeden Nadolig fyny eto? Neu ydych chi’n bwriadu ei wneud y penwythnos hwn? Efallai eich bod yn dwlu ar y Nadolig a bod eich coeden wedi bod fyny ers mis Tachwedd?
16 December 19
Having a pre-Christmas clear out? Find out what to do with your junk Image
Is your Christmas tree up yet? Or are you planning to do it this weekend? Maybe you’re a festive fanatic and your tree has been up since November?
16 December 19
Cyhoeddi cynllun i leddfu tagfeydd yn nwyrain Caerdydd Image
Mae’n bosib y caiff pont a ffordd gyswllt newydd, a allai leihau tagfeydd ac amseroedd teithio’n sylweddol i ganol y ddinas o ddwyrain Caerdydd, eu codi yn ardal Llanrhymni os bydd cynlluniau newydd o eiddo’r cyngor yn cael eu pasio.
16 December 19
Plan to ease congestion in East Cardiff announced Image
A new bridge and link road, which could significantly reduce congestion and journey times into the city centre from east Cardiff, could be built in Llanrumney if new council plans are given the go-ahead.
16 December 19
Cabinet i ystyried Strategaeth Toiledau Lleol Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried adroddiad ar ganfyddiadau ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Toiledau Lleol, sy’n nodi cynigion i wella mynediad at doiledau cyhoeddus yn ei gyfarfod ar 19 Rhagfyr.
16 December 19
Cabinet to consider Local Toilets Strategy Image
Cardiff Council’s Cabinet will consider a report on the findings of a public consultation on the Local Toilets Strategy, which sets out proposals to improve access to public toilet facilities at its meeting on December 19.
16 December 19
Gallai Arena Dan Do gael ei chodi a’i rhoi ar waith erbyn Haf 2023 Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi caniatáu i’r Cyngor brynu safle hamdden Red Dragon ym Mae Caerdydd er mwyn galluogi bwrw cynlluniau yn eu blaen ar gyfer arena dan do newydd gyda lle i 15,000 o bobl.
16 December 19
Adeiladu Dinas Glyfar i roi dyfodol gwell i Gaerdydd Image
Llai o lygredd aer, amseroedd teithio gwell, gwelliant effeithlonrwydd ynni, llai o allyriadau carbon a gwell gwasanaethau gofal cymdeithasol yw rhai yn unig o’r buddion y gall technoleg ddigidol clyfara data agored ei ddwyn i fywydau pobl yn byw
16 December 19
Indoor Arena could be built and operational by summer 2023 Image
Cardiff Council’s Cabinet has given the go ahead for the Council to purchase the Red Dragon leisure complex in Cardiff Bay to enable plans for a new 15,000-seater indoor arena to take another step forward.
16 December 19
Building a Smart City for a brighter Cardiff future Image
Reduced air pollution, improved journey times, increased energy efficiency, lower carbon emissions and better social care services are just some of the benefits ‘smart’ digital technology and open data could bring
16 December 19
Abbey Logistics Group boosts efficiency with training from RTITB Academy Image
Abbey Logistics Group has upskilled its Lead Drivers with high quality LGV Fleet Instructor training at the RTITB Instructor Academy, increasing both Instructor confidence and training efficiency.
16 December 19
Ashford Borough Council announces £1m corporate property maintenance contract Image
Ashford Borough Council announces £1m corporate property maintenance contractPress release13 December 2019Ashford Borough Council has appointed a Kent-based company to handle maintenance, servicing an
13 December 19