The essential journalist news source
Rational takes service “to the next level” at Oakman Inns Image
 Rational takes service “to the next level” at Oakman Inns ConnectedCooking proves to be huge bonus for busy pub, restaurant and hotel group. Oakman Inns is a pub/restaurant group that has been operati
20 September 21
Modular construction methods create high profile space Image
MODULAR CONSTRUCTION METHODS CREATE HIGH PROFILE SPACE Modular building specialists Enviro Building Solutions have completed an exciting project for South Gloucestershire Council located on the high p
20 September 21
Residents play key role in helping shape Cardiff’s future Image
The views of Cardiff residents, gathered in a public consultation, are helping to shape how Wales’ capital will develop and grow over the next 15 years.
20 September 21
Lansio ymgyrch i gynyddu'n sylweddol nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth yng Nghaerdydd Image
Mae 'Maethu Cymru', y rhwydwaith cenedlaethol newydd o 22 o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled y wlad, yn lansio ymgyrch heddiw sydd â'r nod o gael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.
20 September 21
Campaign launched to significantly increase number and diversity of foster carers in Cardiff Image
‘Foster Wales', the new national network of 22 Local Authority fostering services across the country, launches a campaign today which aims to make a substantial national impact on the futures of young people.
20 September 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 20/09/21 Image
Cynigion i brynu tir yn Llanisien ar gyfer datblygiad addysg posibl yn y dyfodol; Y cyhoedd yn dweud eu dweud am ddyfodol Ysgol Uwchradd Willows; Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd; Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau i gyflymu'r broses...
19 September 21
The news from last week that you might have missed 20/09/21 Image
Proposals to purchase land in Llanishen for potential future education development; Public have their say on the future of Willows High School; Current Pressures in Social Care; Update on International Sports Village to accelerate completion...
19 September 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 17 Medi Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: penodi consortiwm yn Gynigydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd; cynigion i brynu tir yn Llanisien; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a B
17 September 21
Cardiff Council Update: 17 September Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering: consortium appointed as Successful Bidder for Cardiff’s new Indoor Arena; proposals to buy land in Llanishen; Cardiff’s COVID-19 case and test numbers; vaccination totals for Cardiff & Vale of Gla
17 September 21
CYNIGION I BRYNU TIR YN LLANISIEN AR GYFER DATBLYGIAD ADDYSG POSIBL YN Y DYFODOL Image
Gellid defnyddio tir a leolir yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien i alluogi gweledigaeth strategol ar gyfer ysgol uwchradd gymunedol prif ffrwd ac ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig, os bydd cynigion i brynu'r safle yn cael eu datblygu.
17 September 21
PROPOSALS TO PURCHASE LAND IN LLANISHEN FOR POTENTIAL FUTURE EDUCATION DEVELOPMENT Image
Land located at Ty Glas Road in Llanishen, could be used to enable a strategic vision for a mainstream community secondary school and for special school provision, if proposals to purchase the site are progressed.
17 September 21
Y CYHOEDD YN DWEUD EU DWEUD AM DDYFODOL YSGOL UWCHRADD WILLOWS Image
Mae mwy na 200 o aelodau o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar gynigion ar gyfer adeilad newydd Ysgol Uwchradd Willows yn ystod ymgysylltiad cyhoeddus chwe wythnos a oedd yn gofyn am farn rhieni, disgyblion, rhanddeiliaid a'r gymuned leol.
17 September 21
PUBLIC HAVE THEIR SAY ON THE FUTURE OF WILLOWS HIGH SCHOOL Image
More than 200 members of the public have had their say on proposals for a new build Willows High School during a six week public engagement which sought the views of parents, pupils, stakeholders and the local community.
17 September 21
Pwysau ar Ofal Cymdeithasol ar hyn o bryd Image
Fel y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yng Nghymru, mae Cyngor Caerdydd yn parhau i wynebu heriau digynsail yn sgil COVID-19. Mae wedi effeithio'n arbennig ar Ofal Cymdeithasol, wrth i'r galw am wasanaethau gynyddu, gyda phrinder staff allweddol yn y gweit
17 September 21
Current Pressures in Social Care Image
Like most local authorities in Wales, Cardiff Council continues to experience unprecedented challenges caused by COVID-19. Social care has been particularly impacted as the demand for services rise, while at the same time there is a nationwide workforce
17 September 21
FEA publishes list of top 100 foodservice social influencers Image
Who are the movers and shakers for foodservice online?
17 September 21