The essential journalist news source
COVID-19 Update: 25th March Image
This evening's update covers the latest on education, child care for key workers, help for those in need, Council Tax, new birth registrations, homes for the homeless, Cardiff Dogs Home, and highways and utility work update.
25 March 20
Help llaw i'r rhai sydd mewn angen Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
25 March 20
A helping hand for those in need Image
A range of help and support has been put in place for people experiencing difficulties with food and other essential provisions at this time.
25 March 20
COVID-19 water jetting training suspended across the UK Image
MEDIA RELEASEDATE 25 | 03 | 2020 Image suppliedCaption: WJA training course - all water jetting training has now been suspended to protect operatives and trainers from the transmission of COVID-19 COV
25 March 20
COVID-19: Annog trigolion i gysylltu â’r Cyngor os ydyn nhw’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor Image
Anogir trigolion Caerdydd sy’n ei chael hi’n anodd talu eu treth gyngor i gysylltu â’r Cyngor drwy’r wefan - www.caerdydd.gov.uk - a defnyddio ffurflenni ar-lein i roi gwybod i’r awdurdod am unrhyw newid yn eu hamgylchiadau.
25 March 20
COVID-19: Residents urged to contact the council if they are struggling to pay their council tax Image
Cardiff residents struggling to pay their council tax are being urged to contact the Council via the website – www.cardiff.gov.uk - and use online forms to inform the authority of any change to their circumstances.
25 March 20
COVID-19: Cadw plant a phobl ifanc yn dysgu pan fo'r ysgolion ar gau. Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sefydlu tîm penodol i helpu ysgolion, drwy gynnig llu o ddeunyddiau digidol a chynlluniau ar-lein arloesol, fydd yn eu galluogi i barhau i gyflwyno'r cwricwlwm yn ystod y cyfnod y bydd ysgolion ar gau yn sgil COVID-19.
25 March 20
COVID-19: Keeping children and young people learning during school closures. Image
Cardiff Council has established a dedicated team to support schools in providing a host of digital materials and innovative online schemes so that curriculum can continue to be delivered during school closures caused by COVID-19.
25 March 20
Horror fans worst fears revealed at UK premiere of supernatural horror, Sacrileg Image
 Horror fans worst fears revealed at UK premiere of supernatural horror, SacrilegeUK horror fans have revealed their deepest fears as part of celebrations marking the release of the highly-acclaimed s
25 March 20
Diweddariad COVID-19: Dydd Mawrth 24 Mawrth Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
24 March 20
COVID-19 update: Tuesday, March 24 Image
News on schools, funeral and wedding arrangements, volunteers, hubs, distribution of waste bags and businesses flouting government instructions
24 March 20
COVID-19: Rhybudd y gall manwerthwyr sy'n diystyru cyfarwyddiadau'r Llywodraeth i gau gael dirwyon a cholli eu trwyddeda Image
Mae busnesau an-hanfodol sy'n torri cyfyngiadau'r Llywodraeth ac sy'n aros ar agor wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu dirwyon a cholli eu trwyddedau.
24 March 20
COVID-19: Retailers that flout government instructions to close warned they risk fines and losing their licences Image
Non-essential businesses that break government restrictions and remain open have been warned they face fines and losing their licences.
24 March 20
Who will look after the pets of Key Workers? Who will look after the pets of key workers now we are in lockdown? National Pet Care company Petpals asks the Government to allow them to carry on visiting the pets of our key workers so they can stay in work, knowing their pets are being cared for.
24 March 20
Des robots de patrouille 5G, équipés de l'ordinateur de périphérie Advantech...   Des robots de patrouille 5G, équipés de l'ordinateur de périphérie Advantech MIC-770, déployés pour lutter contre le coronavirusDans le cadre de ses efforts pour contenir la propagation du COVID-19,
24 March 20
Comunicado de Prensa Advantech: Despliegue de robots de patrullaje 5G...  Despliegue de robots de patrullaje 5G inteligentes equipados con el ordenador edge MIC-770 deAdvantech para luchar contra el coronavirus Dentro de su esfuerzo contener el contagio de COVID-19, China
24 March 20