The essential journalist news source
Onyx Graphics announces newest version release ONYX 21.1 Onyx Graphics announces global availability of ONYX 21.1 June 14, 2021FOR IMMEDIATE RELEASE  Press ContactLauren Masontel 801.984.5381lauren.mason@onyxgfx.com Onyx Graphics announces newest version re
14 June 21
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 14/06/21 Image
Stryd y Castell i ailagor i draffig cyffredinol; Caerdydd yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi cynlluniau adfer COVID y ddinas; Datgelu cynlluniau Coridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin...ac mwy
13 June 21
The news from last week that you might have missed 14/06/21 Image
Castle Street to re-open to general traffic; Cardiff calls on UK Government to back city's COVID recovery plans; North West Transport Corridor plans revealed…and more
13 June 21
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 11 Mehefin Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Dwy Lôn ar Stryd y Castell i ailagor i draffig cyffredinol; Caerdydd yn galw ar...
11 June 21
Cardiff Council Update: 11 June Image
Welcome to the last update of the week from Cardiff Council, covering: Bayside MVC first dose walk-ins every weekend; vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; Cardiff's COVID-19 case and test numbers; two Lanes on Castle Street to re-open...
11 June 21
Dwy Lôn ar Stryd y Castell i ailagor i draffig cyffredinol Image
Disgwylir y bydd Stryd y Castell Caerdydd yn ailagor i draffig cyffredinol yn yr hydref cyn gynted ag y bydd gwaith ffordd, marciau ffordd ac arwyddion wedi'u rhoi ar waith i'w gwneud yn ddiogel.
11 June 21
Two Lanes on Castle Street to re-open to general traffic Image
Cardiff's Castle Street looks set to reopen to general traffic in the autumn as soon as necessary road works, road markings, and signage have been put in place to make it safe.
11 June 21
Caerdydd yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi cynlluniau adfer COVID y ddinas Image
Mae darparu cysylltiad 'Highline' tebyg i Efrog Newydd, yn cysylltu canol dinas Caerdydd â'r Bae, adfer mawredd Fictoraidd Marchnad Caerdydd a chreu Parth Ieuenctid newydd yn Nhrelái yn dri chynllun yn unig o blith y prosiectau y mae Cyngor Caerdydd...
11 June 21
Cardiff calls on UK Government to back city's COVID recovery plans Image
Delivering a New York-style ‘Highline' connection joining Cardiff city centre to the Bay, restoring Cardiff Market's Victorian grandeur and creating a new Youth Zone in Ely are just three of the projects Cardiff Council is developing as part of the UK...
11 June 21
Datgelu cynlluniau Coridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin Image
Mae cynlluniau newydd sydd wedi eu creu i helpu i gysylltu a gwella opsiynau teithio i breswylwyr a chymudwyr i Gaerdydd wedi cael eu datgelu.
11 June 21
North West Transport Corridor plans revealed Image
New plans designed to help connect and improve travel options for residents and commuters into Cardiff have been revealed.
11 June 21
Datgelu Cynllun Amddiffyn yr Arfordir gwerth £25m ar gyfer Caerdydd Image
Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu amddiffynfa rhag llifogydd gwerth miliynau o bunnoedd i amddiffyn de-ddwyrain Caerdydd rhag storm unwaith-mewn-200-mlynedd a rhag lefelau môr uwch yn sgil newid yn yr hinsawdd.
11 June 21
£25m Coastal Protection Scheme for Cardiff revealed Image
A multi-million pound flood defence designed to cope with a one-in-200-year storm, and rising sea levels caused by climate change, could be built to protect the south east of Cardiff.
11 June 21
Ad-drefnu cynradd wedi'i ohirio i ddatblygu atebion parhaol Image
Dylid oedi cynlluniau dros dro i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd er mwyn gallu datblygu atebion mwy cynaliadwy.
11 June 21
Primary re-organisation on hold to develop permanent solutions Image
Interim plans to reorganise primary school provision to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd should be paused to allow more sustainable solutions to be developed.
11 June 21
Cynigion newydd ar gyfer datblygu Ysgol Uwchradd Cathays Image
Bydd adroddiad sy'n manylu ar ymatebion o ymgynghoriad ar gynigion cychwynnol ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays newydd yn cael ei rannu â Chabinet Cyngor Caerdydd pan fydd yn cyfarfod ddydd Iau 17 Mehefin.
11 June 21