Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynlluniau i ailddatblygu ac adfywio un o ystadau tai’r Cyngor yn y ddinas wedi eu datgelu.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Ddydd Y Tyllgoed heddiw i groesawu cynllun newydd sydd ar gael yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd i helpu iechyd a llesiant pobl.
Image
Mae bwlch a ragwelir o £91 miliwn yng nghyllideb Cyngor Caerdydd yn golygu bod yr awdurdod yn wynebu dyfodol ‘ansicr a heriol’.
Image
Mae ymgynghoriad ar bwerau i reoli ymddygiad cŵn er mwyn helpu i gadw’r ddinas yn lanach yn cael eu hystyried gan Gyngor Caerdydd.
Image
Bydd ffilm fer newydd, Boombox Caerdydd, sy'n dangos pobl Caerdydd yn dawnsio yn eu hoff fannau gwyrdd yn y ddinas, yn cael ei dangos am y tro cyntaf yn y brifddinas y mis hwn.
Image
Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd ac anogir darllenwyr ifanc ar draws y ddinas i ddyfeisio drygioni yn rhan o her eleni.
Image
Mae canlyniadau difrifol i fethu â darparu gwybodaeth y mae Rhentu Doeth Cymru yn gofyn amdani ar gyfer cofrestru a thrwyddedu, fel y dysgodd un landlord o Gaerdydd yr wythnos hon
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill y wobr gyntaf yng ngwobrau Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd gydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Mae’r grefft fonheddig honno – ymryson – yn dod i Gastell Caerdydd y penwythnos hwn - bydd The Knights of Royal England yn dychwelyd i’r ddinas.
Image
Gofynnir i drigolion Caerdydd am eu safbwyntiau ar daclo sbwriela a thipio anghyfreithlon fel rhan o astudiaeth gynhwysfawr gan Aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.
Image
Mae landlordiaid sydd wedi anwybyddu gofynion Rhentu Doeth Cymru’n cael eu cosbi am beidio â chydymffurfio.
Image
Mae adroddiad annibynnol ar weledigaeth Cyngor Caerdydd i ddatblygu prifddinas wirioneddol ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn rhan naturiol ac annatod o hanfod y ddinas wedi dod i’r casgliad bod cynlluniau yn mynd ar y trywydd iawn, ar seiliau cadarn a chydym
Image
Mae cynlluniau ar gyfer dull aml-asiantaeth o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dros y pum mlynedd nesaf wedi cael eu hamlinellu.
Image
Mae campfa mewn canolfan hamdden yn y ddinas wedi ei hadnewyddu diolch i fuddsoddiad mawr gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Arglwydd Faer newydd Caerdydd wedi cyhoeddi mai Elusen Ysbyty Plant Noah's Ark fydd yr elusen ddewisol ar gyfer ei blwyddyn yn y swydd.
Image
Caiff Caerdydd sy’n Deall Demensia – mudiad i annog a chefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i fod yn fwy ystyriol o ddemensia, ei lansio’n swyddogol wythnos nesaf.