Diweddaraf Datganiadau

Image
Y newyddion gan Gyngor Caerdydd y gallech fod wedi'i fethu'r wythnos ddiwethaf
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: nodyn i'ch atgoffa y bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o'r dydd Llun yma; 1,000 o wirfoddolwyr yn ymuno â Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd; pryd ar Glud y
Image
Erbyn hyn, mae aelodaeth grŵp gwirfoddolwyr Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd yn cynnwys 1000 o breswylwyr o bob rhan o’r ddinas sydd wedi ymrwymo i neilltuo eu hamser a’u gwasanaethau i helpu pobl mewn angen yn ystod argyfwng COVID-19.
Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mynwentydd i gau dros dro ar ôl nifer uchel o ymwelwyr ar y penwythnos, a newidiadau i Farchnad Caerdydd yn sicrhau bod stondinau sy'n gwerthu nwyddau hanfodol yn aros ar agor.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: y cynnydd diweddaraf yn y ddarpariaeth ddigartrefedd, mireinio'r casgliadau gwastraff wythnosol newydd, ac ati.
Image
Er mwyn ymateb i'r argyfwng COVID-19 presennol, a pharatoi at yr heriau sydd o'n blaenau, mae gwasanaethau Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y parheir i ddarparu gwasanaethau hanfodol, er mwyn diogelu ein d
Image
Datgelir cynlluniau i ddefnyddio gwesty ychwanegol i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer unigolion digartref yn ystod yr argyfwng coronafeirws.
Image
Mae diweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd ar gyfer heddiw yn cynnwys y diweddaraf o ran y cymorth sy'n cael ei ddarparu i fusnesau, adran holi ac ateb wedi'i diweddaru ar y trefniadau newydd ar gyfer casglu gwastraff, a chyfyngiadau taliadau bathodynnau g
Image
Mae diweddariad COVID-19 heddiw Cyngor Caerdydd yn trafod adleoli staff, apêl am eitemau parseli bwyd, help i'r hunangyflogedig, ceisiadau cynllunio a chwestiynau cyffredin casglu gwastraff.
Image
Dyma'r diweddariad COVD-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â chasgliadau gwastraff wythnosol newydd, darpariaeth ychwanegol ar gyfer y digartref, cymorth i fusnesau lleol, gwasanaethau i denantiaid tai cyngor, a staff y GIG yn cael teithio am d
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar addysg, gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor, help llaw i'r rhai sydd mewn angen, Treth Gyngor, paratoi cartrefi ar gyfer
Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
Image
Newyddion ar lety i'r digartref, meysydd chwarae wedi'u cau, trefniadau gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, cau Neuadd y Sir a CAGCau
Image
Gofynnir i rieni ar draws Caerdydd i gadw eu plant gartref - os gallant - wrth i drefniadau gofal plant newydd ar gyfer plant gweithwyr allweddol baratoi i agor yn y ddinas.
Image
Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd Cafodd Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd ei lansio heddiw mewn ymgais i ddatgloi potensial gwirfoddoli ledled y ddinas wrth i breswylwyr geisio cefnogi ei gilydd yn ystod y feirws COVID-19.