Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar addysg, gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, Parcio am ddim i Weithwyr Allweddol mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor, help llaw i'r rhai sydd mewn angen, Treth Gyngor, paratoi cartrefi ar gyfer
Image
Mae amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth wedi'u rhoi ar waith i bobl sy'n profi anawsterau gyda bwyd a darpariaethau hanfodol eraill ar hyn o bryd.
Image
Newyddion ar drefniadau ysgolion, angladdau a phriodasau, gwirfoddolwyr, hybiau, dosbarthiad bagiau gwastraff a busnesau yn diystyru cyfarwyddiadau'r llywodraeth
Image
Newyddion ar lety i'r digartref, meysydd chwarae wedi'u cau, trefniadau gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol, cau Neuadd y Sir a CAGCau
Image
Gofynnir i rieni ar draws Caerdydd i gadw eu plant gartref - os gallant - wrth i drefniadau gofal plant newydd ar gyfer plant gweithwyr allweddol baratoi i agor yn y ddinas.
Image
Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd Cafodd Gyda’n Gilydd dros Gaerdydd ei lansio heddiw mewn ymgais i ddatgloi potensial gwirfoddoli ledled y ddinas wrth i breswylwyr geisio cefnogi ei gilydd yn ystod y feirws COVID-19.
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo ysgolion i gau ar gyfer addysg statudol ar ôl heddiw (dydd Gwener 20 Mawrth, 2020), fel rhan o ymdrechion y Llywodraeth i leihau lledaeniad y feirws COVID-19. Mae Caerdydd wedi datblygu datrysiad diwygiedig i gefnog
Image
Mae'r diweddariad diweddaraf hwn yn ymdrin ag ysgolion, y porth gwirfoddoli, a chymorth i fusnesau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi newidiadau i nifer o'i wasanaethau wrth iddo symud tuag at ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau hanfodol i ddiogelu'r henoed a'r bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas yn ystod yr achos hwn o COVID-19.
Image
Fel y cyhoeddwyd ddoe, mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau, gan adlewyrchu'r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar y Coronafeirws (COVID-19), ac i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.
Image
Yn dilyn cyngor y Llywodraeth ar Coronafeirws, mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno'r newidiadau canlynol i helpu i oedi lledaeniad COVID-19, ac i flaenoriaethu gwasanaethau
Image
Mae ymrwymiad Cyngor Caerdydd i fynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn mannau trafferthus ledled y ddinas wedi ei amlygu yn y polisi diweddaraf ar gatiau lonydd cefn.
Image
Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: "Rydym am sicrhau trigolion y byddwn ni, mewn cydweithrediad â'n partneriaid, yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau lles ein cymunedau.
Image
Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: "Anfonwyd llythyr gennyf fi a'r Prif Weithredwr at staff y Cyngor y prynhawn yma ynglŷn â'r cynllunio a'r paratoadau y mae'r awdurdod yn ymgymryd â nhw mewn ymateb i ledaeniad y Coronafeirws Ne
Image
Caiff buddsoddiad £17 miliwn i gladio pum bloch uchel o fflatiau yn y ddinas ei drafod gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Bydd y Cabinet yn ystyried cyfle cyffrous i ddatblygu tai newydd o amgylch un o dirnodau adnabyddus Caerdydd yr wythnos nesaf