The essential journalist news source
Back
20.
June
2024.
Ysgol Gynradd Pentyrch yn dathlu agor meithrinfa newydd ac ehangiad yr ysgol

20/6/2024

 

Mae Ysgol Gynradd Pentyrch wedi dathlu cwblhau gwaith adeiladu a oedd yn cynnwys ehangu adeilad presennol yr ysgol ac agor ei darpariaeth feithrin gyntaf erioed.

Mae'r datblygiad newydd, a gwblhawyd gan y contractwr Knox a Wells, wedi cynnwys ystod eang o waith, gan gynnwys estyniad unllawr newydd i ddarparu dwy ystafell ddosbarth gyda'u hardal chwarae/addysgu allanol eu hunain gan gynnwys canopïau, meithrinfa newydd gyda thoiledau ac ystafell newid, cegin addysgu, ystafell dawel a gofod addysgu allanol gyda chanopïau.

Mae adeilad toiledau newydd, swyddfa staff a swyddfa i'r Pennaeth wedi cael eu hadeiladu, yn ogystal â gwaith tirlunio caled a meddal, basn ymdreiddio a gardd law. Roedd y cynllun newydd yn cynnwys dymchwel yr adeilad toiledau unllawr a'r ystafelloedd dosbarth dwbl dros dro.

Yn ystod digwyddiad arbennig ar ddydd Gwener 14 Mehefin, gwahoddwyd disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr ac aelodau o'r gymuned i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, o grefftau naturiol i gemau tân gwersyll, traddodiadol a pharti, yn ogystal â phob plentyn yn gwneud crogdlws gyda logo'r ysgol newydd fel cofrodd a dylunio a phaentio cerrig coffa i'w gosod yn ardal cwrt newydd yr ysgol. Cafodd y gwesteion gyfle i fynd ar daith o amgylch adeilad newydd yr ysgol a gweld arddangosfa o luniau o Ysgol Gynradd Pentyrch dros amser.

Gwahoddwyd cyn-ddisgyblion a adawodd yr ysgol y llynedd i ymuno yn y dathliadau yn ogystal â phlant Blwyddyn 10 presennol a gollodd eu dathliadau blwyddyn 6 oherwydd Covid.

 

Daeth y dathliadau i ben gyda chinio picnic ysgol gyfan gyda theisennau dathlu a wnaed gan gogydd yr ysgol yn ogystal â cherddoriaeth o bumawd pres, Côr Meibion Pendyrus, côr yr ysgol gyfan a pherfformiad dawns gan ddisgyblion.

Dywedodd y Pennaeth Sarah Coombes: "Dyma ddiwrnod pwysig i Ysgol Gynradd Pentyrch a chymuned y pentref. Mae'r ysgol ar daith anhygoel a thrwy bŵer cydweithio rydym bellach wedi gallu darparu Meithrinfa i blant Pentyrch ynghyd ag estyniad ysgol i ddarparu ar gyfer mwy o ddisgyblion o'r ardal leol. Mae'r gofal cofleidiol newydd ei sefydlu a darpariaeth ar ôl ysgol hefyd yn rhoi cymorth y mae mawr ei angen ar gyfer teuluoedd sy'n gweithio.

"Ar ôl blynyddoedd o gynllunio, rydym bellach wedi gallu gwireddu'r freuddwyd ac rydym yn falch iawn o agor ein hadeilad newydd a bywiog yn swyddogol heddiw. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gwneud hyn yn bosibl: yr Awdurdod Lleol am alluogi mynediad at gyllid grant; y Consortia ar gyfer brocera partneriaeth gydweithredol ag Ysgol Gynradd Llanishen Fach i feithrin galluedd i alluogi wella a Knox and Wells ar gyfer adeiladu ein cyfleusterau o'r radd flaenaf, yn aml mewn tywydd heriol iawn ym Mhentyrch!

"Rwy'n estyn fy niolchiadau i'r Corff Llywodraethu am eu cymorth a'u hegni aruthrol i sicrhau dyfodol yr ysgol; y staff sydd wedi gweithio drwy heriau na ellir eu dychmygu ac sydd wedi mynd y filltir ychwanegol bob cam o'r ffordd; y rhieni a'r gymuned am y cymorth parhaus y maent yn ei ddangos i'r ysgol; ac i'n plant gwych sydd wedi dangos llawer iawn o wydnwch, gallu i addasu ac amynedd yn ystod y prosiect. Rydym mor falch o agor ein hysgol ar ei newydd wedd lle gall plant Pentyrch ffynnu."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae cwblhau'r gwaith yn nodi pennod newydd gyffrous ar gyfer Ysgol Gynradd Pentyrch ac mae disgyblion, staff a rhieni eisoes yn mwynhau manteision y cyfleusterau newydd a gwell sydd wedi cael eu darparu gan y cynllun.

"Trwy Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd, mae'r ysgol yn gallu ymateb i'r galw cynyddol am leoedd mewn ysgolion yn yr ardal yn ogystal â galluogi teuluoedd ym Mhentyrch i gael mynediad i addysg feithrin gyda gofal plant cofleidiol, ac am y tro cyntaf gallant barhau â'u haddysg gynradd ar yr un safle.

"Mae'r cynllun yn fuddsoddiad o bron £3m ac mae wedi'i ariannu ar y cyd trwy gyllid cyfalaf a 106 o gyfraniadau, gan gefnogi ymrwymiad Caerdydd i wella lleoliadau addysg a chyfleoedd i'n holl bobl ifanc er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd."