The essential journalist news source
Back
28.
May
2024.
Mae gan breswylwyr Cartref Cŵn Caerdydd ardd newydd i'w mwynhau

28.5.24

Mae gan breswylwyr sy'n aros yng Nghartref Cŵn Caerdydd ardd newydd i'w mwynhau wrth iddynt aros i gael clywed am eu cartref am byth.

Mae'r ardd, sy'n rhoi lle ychwanegol i'r cŵn ymarfer corff a chwarae gyda'r tîm Cartref Cŵn, wedi ei gwneud yn bosibl gyda chefnogaeth elusen gysylltiedig y Rescue Hotel, gwirfoddolwyr y Cartref Cŵn, Cadwch Gymru'n Daclus a'r partner datblygu tai, Lovell.

A group of women walking on a dirt path with a dogDescription automatically generated

Un o'r preswylwyr yn mwynhau'r ardd newydd gyda thîm y Cartref Cŵn.

Dwedodd Aelod Cabinet Caerdydd sydd â chyfrifoldeb dros Gartref Cŵn Caerdydd, y Cynghorydd Dan De'Ath: "Mae llawer o'r cŵn sy'n cael eu hunain yng Nghartref Cŵn Caerdydd wedi dod o sefyllfaoedd anodd ac maen nhw'n haeddu ychydig o foethusrwydd yn ystod eu harhosiad.

"Bydd cael yr ardd newydd hon ar y safle yn helpu i sicrhau bod y cŵn yn gallu treulio mwy o amser y tu allan i'w cybiau, ac yn rhoi lle iddynt lle gall y tîm weithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn barod i gael eu hailgartrefu - diolch yn fawr i'n holl wirfoddolwyr gwych, y Rescue Hotel, Cadwch Gymru'n Daclus, a'r tîm yn Lovell a gefnogodd y prosiect yn hael."

Darparodd Cadwch Gymru'n Daclus flychau plannu, blychau cynefin, planhigion, coed, tyweirch, sied storio ac offer amrywiol, yn ogystal â gwneud gwaith i'r ardal o ordyfiant gynt ger Afon Taf

Dwedodd Owen Derbyshire, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus: "Diolch i gefnogaeth barhaus Llywodraeth Cymru, rydym wedi gallu darparu pecynnau gardd am ddim i gymunedau a sefydliadau ledled Cymru drwy'r cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.

"Rydyn ni'n gwybod bod garddio a bod allan ym myd natur yn cael effaith gadarnhaol ar les meddyliol, ac mae'n ffordd wych o ddod â chymunedau at ei gilydd a mwynhau'r awyr agored.

"Mae'n wych gweld y bydd ein pecynnau Perllan Gymunedol a Gardd Bywyd Gwyllt yn gwneud gwahaniaeth mor gadarnhaol i'r staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a'r cŵn yng Nghartref Cŵn Caerdydd nawr ac i'r blynyddoedd i ddod." 

Cyflenwyd a gosodwyd y ffensys i'r ardd gan gwmni Lovell ac aeth gwirfoddolwyr ati hefyd i helpu i weddnewid yr ardal.

Dwedodd Gemma Clissett, cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol Lovell: "Mae rhoi'n ôl i'r cymunedau rydym yn adeiladu ynddynt yn un o'r gwerthoedd creiddiol i ni yn Lovell, felly roeddem yn falch iawn o gynnig ein cefnogaeth i'r prosiect hwn. Mae Cartref Cŵn Caerdydd yn gwneud gwaith rhagorol yn y gymuned, dros y cŵn y maent yn gofalu amdanynt ac i'r teuluoedd, y cyplau a'r unigolion sy'n gallu cyfoethogi eu bywydau trwy fabwysiadu anifail anwes annwyl, diolch i'r gwaith caled a wneir i gymdeithasu ac adsefydlu'r cŵn hynny yr oedd angen gofal ychwanegol arnynt.

"Rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn mwynhau'r ardd, ac edrychwn ymlaen at roi help llaw gyda phrosiectau tebyg yn y dyfodol".