The essential journalist news source
Back
21.
May
2024.
Plant ysgol lleol yn cael profiad dysgu ymarferol ar safle dymchwel Tŷ Glas.

May 21, 2024


Mae'r safle dymchwel yn hen adeiladau swyddfa CThEF yn NhŷGlas yn Llanishenyn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion ysgolion lleol ddysgu am a phrofi proses o ddymchwel byw.

Dan ofal Erith, y contractwr dymchwel a ddewiswyd i ymgymryd â'r gwaith, mae disgyblion o Ysgol Gynradd Crist y Brenin, Ysgol y Wern ac Ysgol Uwchradd Llanisien, wedi mwynhau ymweliadau pwrpasol â'r safle lle maent wedi gweld y gwaith dymchwel adeilad uchel trawiadol ar waith, wedi cynnal trafodaethau ag uwch aelodau'r tîm dymchwel ac wedi gweld cyflwyniadau i ategu eu profiadau dysgu yn y dosbarth. Mae'r ardaloedd dan sylw wedi cynnwys hanes lleol, dymchwel, ailgylchu deunyddiau, agweddau amgylcheddol a gweithdrefnau cynllunio, yn ogystal â mewnwelediad gyrfaol i ddymchwel.

Dywedodd Brenda Miles, Pennaeth Ysgol Gynradd Crist y Brenin: "Roedd ein hymweliad â safle'r Swyddfa Dreth ynNhŷGlasyn rhan o'n hastudiaethau am yr ardal leol. Fel ysgol Baner Platinwm Eco, roedd gennym ddiddordeb mewn darganfod sut y bydd cael gwared ar y deunyddiau a ddymchwelwyd, ac roeddem yn falch o weld eu bod yn mynd i gael eu hailgylchu fel agregiad ar gyfer gwaith adeiladu yn y dyfodol."

Dywedodd Pennaeth Ysgol y Wern, Moira Kellaway: "Roedd yn gyfle gwych i'n disgyblion weld drostynt eu hunain beth sy'n digwydd ar y safle yn eu hardal leol a gallu trafod digwyddiad neu fater amserol. Yn sicr, mae wedi meithrin diddordeb ymhlith y disgyblion ac wedi ehangu eu gwybodaeth am newidiadau sy'n digwydd yn eu hardal leol."

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd, a'r Aelod Cabinet dros Addysg:  "Mae'n bwysig ein bod yn cynnwys pobl ifanc wrth drawsnewid eu hamgylchedd lleol ac mae'r cynllun hwn yn ffordd wych o ymgysylltu â meddyliau ifanc brwd. Fel Dinas sy'n Dda i Blant UNICEF gyntaf y DU, ein blaenoriaeth yw cynnwys pobl ifanc yn y prosiectau rydym yn eu cynnal, yn enwedig pan fyddant yn cael effaith ar ddyfodol eu hardal.

"Mae'r cyfleoedd cyffrous hyn yn dyfnhau dealltwriaeth myfyrwyr o hanes lleol, technegau dymchwel, a phwysigrwydd ailgylchu deunydd tra'n sicrhau nad gwylwyr yn unig ydyn nhw, ond yn gyfranogwyr gweithredol wrth ail-lunio eu cymuned."

Mae'r mentrau addysgol hyn yn rhan o ymrwymiad Erith i werthoedd cymdeithasol. Mae ysgolion eraill eisoes wedi mynychu sesiynau ar y safle ac wrth i'r prosiect barhau, mae Erith yn edrych ymlaen at groesawu mwy o ysgolion y gwanwyn hwn, gan gynnwys Greenhill a Choleg Caerdydd a'r Fro.

Dechreuodd y gwaith ar safleTŷGlasym mis Mehefin 2023 ac mae disgwyl iddo orffen yn yr hydref ar hyn o bryd.