The essential journalist news source
Back
12.
March
2024.
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 12 Mawrth 2024

Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys:

  • Gwaith adeiladu yn dechrau ar system newydd amddiffyn llifogydd i warchod cartrefi Caerdydd
  • Datgelu cynllun Caerdydd i wella llwybrau bysiau allweddol
  • Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd

 

Gwaith adeiladu yn dechrau ar system newydd amddiffyn llifogydd i warchod cartrefi Caerdydd

Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd newydd a fydd yn amddiffyn 2,800 o gartrefi rhag perygl llifogydd.

Yn ymestyn dros 1.5 cilomedr ar hyd y blaendraeth, o Tidefields Road i aber Afon Rhymni, bydd y cynllun £35 miliwn, y mae'r rhan fwyaf ohono'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cymryd tua thair blynedd i'w gwblhau ac fe'i cynlluniwyd i:

  • amddiffyn eiddo rhag cynnydd yn lefelau'r môr am y 100 mlynedd nesaf.
  • darparu amddiffyniad yn erbyn digwyddiad tywydd garw 1-waith-mewn-200-mlynedd, gan gynnwys caniatáu ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Bydd y gwaith yn golygu y bydd 150,000 tunnell o amddiffynfeydd creigiog yn cael eu gosod ar hyd y glannau i reoli erydiad a llanw uchel yn ogystal â gosod pyst seiliau a dalenni a chynnal a chadw argloddiau pridd ar hyd aber yr afon.

Fel rhan o'r prosiect, gwneir gwelliannau hefyd i gyflwr rhan o Lwybr Arfordir Cymru sydd wedi'i leoli o fewn ffiniau'r cynllun, law yn llaw â gwelliannau mynediad i'r llwybr.

Darllenwch fwy yma

 

Datgelu cynllun Caerdydd i wella llwybrau bysiau allweddol

Mae cynllun newydd i wella chwe llwybr bysiau allweddol i ganol dinas Caerdydd, a gynlluniwyd i roi hwb i nifer y teithwyr a chynnig amseroedd teithio cyflymach, wedi'i ddatgelu.

Bydd y Cynllun Seilwaith Bysiau, sy'n nodi cyfres o ymyriadau ar-y-stryd posibl gyda'r nod o wella coridorau bysiau allweddol i Gaerdydd, yn cael ei drafod gan Gabinet y cyngor yn ei gyfarfod ddydd Iau, 21 Mawrth.

Mae'r cynllun, sydd wedi'i lunio mewn ymgynghoriad â Bws Caerdydd, Trafnidiaeth Cymru, a gweithredwyr eraill, yn nodi cyfres o welliannau a allai wneud teithiau bysiau yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy.

Os caiff ei gymeradwyo gan y Cabinet, rhoddir awdurdod i ymgynghori â'r cyhoedd ar y cynlluniau.

Dyma amlinelliad o'r chwe llwybr bysiau allweddol arfaethedig:

Llwybr 1) Trelái i Ganol y Ddinas - Bydd y llwybr hwn yn cysylltu Trelái, Treganna a Glan-yr-afon gyda chysylltiadau ymlaen i ganol y ddinas.

Llwybr 2) Ysbyty Athrofaol Cymru i'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol - Mae'r llwybr hwn wedi cael ei ddewis i sicrhau llwybr bws hanfodol i Ysbyty Athrofaol Cymru, ac i greu cyswllt allweddol â Grangetown, y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ac ymlaen i Fro Morgannwg.

Llwybr 3) Canol y Ddinas i Heol Casnewydd, i Barc Caerdydd a Chasnewydd - Bydd y llwybr hwn yn rhedeg o Ganol y Ddinas i lawr Heol Casnewydd i Barc Caerdydd ac ymlaen i ffin Casnewydd. Bydd hyn yn darparu gwasanaethau i Bentwyn, Pontprennau, Tredelerch a Llaneirwg.

Llwybr 4) Canol y Ddinas i Fae Caerdydd - Nod y llwybr hwn fyddai diogelu llwybrau bysiau presennol at y dyfodol i gefnogi datblygiadau yn y dyfodol a llwybrau rheilffordd presennol.

Llwybr 5) Canol y Ddinas i Ogledd Caerdydd, RhCT a Chaerffili - Y llwybr hwn yw'r llwybr bysiau mwyaf sefydledig hyd yma ac mae'n cynnwys sawl llwybr sy'n cysylltu â Gogledd Caerdydd trwy Gylchfan Gabalfa ac ymlaen i ganol y ddinas, gydag opsiynau i deithio ymlaen i RhCT a Chaerffili.

Llwybr 6) Canol y Ddinas i Blasnewydd a Gogledd-ddwyrain Caerdydd - Bydd y llwybr hwn yn cysylltu ardaloedd poblog Plasnewydd a Phen-y-lan, gan gynnig mynediad i gyfleusterau addysgol allweddol.

Darllenwch fwy yma

 

Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd

Mae cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd wedi cymryd cam pellach ymlaen heddiw - gyda'r newyddion y bydd partner dylunio ac adeiladu yn cael ei benodi, er mwyn cyflwyno'r dyluniad manwl ar gyfer cam cyntaf y cynllun o Gaerdydd Canolog i Orsaf Drenau Bae Caerdydd.

Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn derbyn diweddariad ar y cynllun yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth, gydag argymhellion i gaffael a phenodi partner cyflawni i gyflwyno cam cyntaf y cynllun, a rhoi awdurdod i'r cyngor a Thrafnidiaeth Cymru (TC) ddechrau'r broses ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Ym mis Ionawr 2023, sicrhaodd Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â TC, £100m o gyllid ar gyfer prosiect Cledrau Croesi Caerdydd. Sicrhawyd £50m gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU, gyda Llywodraeth Cymru yn rhoi arian cyfatebol o £50m pellach ar gyfer y prosiect.

Rhaid gwario'r £50m o gyllid Llywodraeth y DU erbyn canol 2026 a bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddyfarnu mewn pedwar rhandaliad blynyddol o £12.5m yr un o 2026.

Darllenwch fwy yma