The essential journalist news source
Back
29.
February
2024.
Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf

29.02.24
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.

Mae'r ddogfen yn nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ei weledigaeth 'Cryfach, Tecach, Gwyrddach' ar gyfer Caerdydd, er mwyn gwella bywydau ei holl drigolion drwy ei raglen eang o waith.

Cafodd ei drafod yn wreiddiol gan bwyllgorau Craffu'r Cyngor, cyn cael ei gytuno gan y Cabinet. Bydd y cynllun nawr yn mynd ymlaen i gyfarfod llawn y Cyngor ddydd Iau, 7 Mawrth, i'w drafod a phleidleisio arno.

Croesawodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, gymeradwyaeth y cynllun a dywedodd ei fod yn rhan hanfodol o ymrwymiad y Cyngor i greu dinas 'gryfach, decach, wyrddach' i'w thrigolion. "Rydym wedi gwneud cynnydd da ers ein hail-ethol yn 2022. Er gwaethaf yr argyfwng costau byw ac ôl-effeithiau'r pandemig credwn fod Caerdydd mewn sefyllfa dda i arwain yr adferiad yng Nghymru.

"Mae llawer o waith i'w wneud, fodd bynnag, ac mae'r saith amcan lles clir hyn yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu'r ddinas ond hefyd yn dangos yr hyn yr ydym am ei gyflawni - ac y gallwn ei gyflawni."

YR AMCANION LLES

Mae Caerdydd yn lle gwych i gael eich magu

"Mae'r Cyngor yn cymryd ei gyfrifoldebau tuag at blant a phobl ifanc o ddifrif," meddai'r Cynghorydd Thomas, "ac mae cefnogi eu lles wrth wraidd ein Cynllun Corfforaethol. Rhaid i'n blaenoriaethau gynnwys adeiladu ysgolion o ansawdd uchel a chreu gweithlu addysg o'r radd flaenaf, yn ogystal ag amddiffyn plant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n agored i niwed."

Mae'r cynigion yn y maes hwn yn cynnwys:

 •  Gan adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud sydd wedi gwneud Caerdydd y ddinas gyntaf UNICEF sy'n Dda i Blant yn y DU
 • Cefnogi ysgolion i wella presenoldeb, gan ganolbwyntio ar absenoldeb parhaus
 • Gwella deilliannau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Cwblhau cyflwyno prydau ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd yng Nghaerdydd erbyn mis Medi eleni

Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu’n hŷn 

"Ddwy flynedd yn ôl, enillodd Caerdydd aelodaeth o Rwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i Bobl Hŷn ac mae ein blaenoriaethau yn y maes hwn yn parhau i gynnwys cefnogi pobl hŷn i gadw'n heini a chysylltu mewn Dinas sy'n Dda i Bobl Hŷn," meddai'r Cynghorydd Thomas. "Mae hynny'n golygu cefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol gartref trwy wasanaethau ataliol a gofal a chymorth cynaliadwy o ansawdd uchel."

Ymhlith y cynigion yma mae:

 •  Recriwtio Cenhadon gwirfoddol Sy'n Deall Dementia, i annog busnesau lleol i fod yn ystyriol o ddementia.
 • Annog cyflogaeth ac atal gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yn y farchnad swyddi
 • Yn dilyn datblygiad llwyddiannus Hwb Lles Llanedern, gan weithio gyda Bwrdd Iechyd y Brifysgol i greu cynlluniau tebyg yn Nhrelái a Chaerau, gan helpu i atal unigrwydd ac unigedd
 • Parhau i ddarparu tai newydd i bobl hŷn, a dechrau gweithio ar Bentref Lles Llanfihangel
 • Gwrando ar ofalwyr a theuluoedd di-dâl i sicrhau eu bod yn cael yr help sydd ei angen arnynt

Cefnogi pobl allan o dlodi

"Mae'r argyfwng costau byw yn sicr wedi taro aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas galetaf," meddai'r Cynghorydd Thomas, "ac mae'n bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i'w helpu. Mae hyn yn cynnwys cefnogi pobl i mewn i waith, parhau i adeiladu ar ein cyflawniadau Dinas Cyflog Byw ac ymgorffori ein dull newydd o atal digartrefedd a dod â chysgu ar y stryd i ben yng Nghaerdydd."

I'r perwyl hwn, bydd y Cyngor yn:

 •  Cefnogi pobl i mewn i waith drwy barhau i lenwi a darparu prentisiaethau newydd, a chyfleoedd newydd i brentisiaid o fewn y Cyngor
 • Gweithio ochr yn ochr â phrosiectau adfywio mawr, gan gynnwys yr Arena Dan Do newydd, i gefnogi pobl leol i'r swyddi newydd y byddant yn eu creu.
 • Arwain i greu Dinas Cyflog Byw drwy annog a chefnogi sefydliadau i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig
 • Gwella mynediad i'r sector rhentu preifat a gwella ansawdd ei lety â chymorth a dros dro

Cymunedau diogel, hyderus a grymus

"Mae argyfwng tai yn y wlad hon yn hysbys iawn ac mae'r Cyngor yn arwain yr ymateb iddo," meddai'r Cynghorydd Thomas. "Mae hynny'n golygu, ymhlith pethau eraill, buddsoddi i greu cymunedau diogel a chynhwysol a darparu parciau a mannau cyhoeddus o ansawdd uchel."

Yn y maes hwn, bydd y Cyngor yn:

 •  Ehangu graddfa a chyflymder rhaglen adeiladu tai y cyngor, gan gynnwys penodi partner datblygu newydd a ffefrir erbyn mis Rhagfyr 2024 ar gyfer partneriaeth newydd gyda Chyngor Bro Morgannwg
 • Gweithio mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i wneud y mwyaf o dai fforddiadwy
 • Codi safonau yn y sector rhentu preifat drwy ddelio ag asiantau twyllodrus a landlordiaid, a gweithio gyda pherchnogion tai a landlordiaid i ail-ddefnyddio eiddo gwag
 • Gwella'r cymorth sydd ar gael i bobl â phroblemau iechyd meddwl, a
 • Gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill i leihau anghydraddoldebau iechyd ledled Caerdydd

Prifddinas sy’n gweithio dros Gymru 

"Pan fydd Caerdydd yn ffynnu, mae Cymru'n ffynnu," meddai'r Cynghorydd Thomas, "ac mae'n bwysig ein bod yn arwain y ffordd o ran datblygu economaidd, ac mae hynny'n golygu denu swyddi da, sy'n talu'n dda i'r ardal a hefyd cefnogi'r sector diwylliannol a denu digwyddiadau mawr i'r ddinas."

Mae cynigion yn cynnwys: 

 •  Sicrhau bod Caerdydd yn parhau i fod yn ddinas ryngwladol agored, gystadleuol ac allanol
 • Gwella canol y ddinas fel lleoliad ar gyfer busnesau a buddsoddiad drwy ddatblygu Metro Canolog a'r Cei Canolog
 • Parhau i adfywio Bae Caerdydd drwy ddarparu'r Arena Dan Do newydd erbyn 2026/27, adfywio Glanfa'r Iwerydd, a datblygu yr ardal Dociau Sych
 • Cwblhau gwaith adfer ac adnewyddu Marchnad Caerdydd erbyn Rhagfyr 2026
 • Cyflwyno gŵyl gerddoriaeth fawr yr hydref hwn, denu a chyflwyno digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mawr newydd, gan gynnwys Cwpan Pencampwyr Investec 2025, Rowndiau Terfynol Cwpan Her EPCR a gemau pêl-droed Euro 2028

Caerdydd Un Blaned  

"Fel dinas, mae'n rhaid i Gaerdydd ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac mae hynny'n golygu trawsnewid ein system drafnidiaeth gyhoeddus," meddai'r Cynghorydd Thomas. "Mae hefyd yn golygu gwella ein hamddiffynfeydd rhag llifogydd, dod yn ddinas ailgylchu sy'n arwain y byd a gweithio gyda'n gilydd i gadw ein strydoedd yn lân."

Ymhlith y blaenoriaethau mae:

 •  Cyflawni'r contract dylunio ac adeiladu ar gyfer Cam Un Rhwydwaith Gwres Caerdydd
 • Trosglwyddo fflyd y cyngor i lanhau cerbydau a gweithio gyda phartneriaid i sicrhau cyllid ar gyfer cam nesaf seilwaith cerbydau trydan cyhoeddus
 • Cyflawni Cam Un Metro Cledrau Croesi canol y ddinas i Fae Caerdydd erbyn 2028
 • Parhau i fuddsoddi mewn rhwydwaith beicio ar wahân ar draws y ddinas
 • Ystyried ac adolygu opsiynau codi tâl ar ddefnyddwyr ffordd

Moderneiddio ac integreiddio ein gwasanaethau cyhoeddus  

"O ran sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus yn wyneb galw cynyddol a phwysau cyllidebol enfawr, mae'n rhaid i ni drawsnewid y ffordd rydym yn gweithio" meddai'r Cynghorydd Thomas. "Rhaid i'n hadeiladau fod yn wyrddach, rhaid i ni wella ein gwasanaethau digidol i gwsmeriaid, rhaid i ni flaenoriaethu lles ein staff a sicrhau ein bod yn cynrychioli ac yn ymateb i amrywiaeth ein cymunedau."

Mae addewidion yn y maes hwn yn cynnwys:

 •  Adnabod a gwerthu adeiladau a thir y cyngor nas defnyddiwyd
 • Annog pobl i ddefnyddio llwyfannau digidol y Cyngor
 • Gwella ymgysylltiad â phobl sydd ar hyn o bryd yn llai tebygol o gymryd rhan mewn etholiadau a'r broses o wneud penderfyniadau
 • Sicrhau bod gweithlu'r Cyngor yn cynrychioli ac yn cynnwys y cymunedau y mae'n eu gwasanaethu

Mae'r adroddiad llawn ar gael i'w weldar Agenda'r Cabinet yma Agenda ar gyfer y Cabinet ar ddydd Iau, 29 Chwefror,2024, 2.00 pm : Cyngor Caerdydd (moderngov.co.uk)   

Bydd yr adroddiad yn cael ei drafod gan y cyfan Cyngor ar 7 Mawrth, ar yr un noson mae'r Gyllideb yn cael ei dwyn gerbron y Cyngor. Bydd modd gweld ffrwd fyw o'r cyfarfod hwnnw o 4.30pm yma Agenda ar gyfer y Cabinet ar Ddydd Iau, 7 Mawrth, 2024,4.30 pm : Cyngor Caerdydd (moderngov.co.uk)