The essential journalist news source
Back
17.
March
2023.
Buddsoddiad mawr mewn Cartrefi 'Anodd eu Gwresogi' yng Nghaerdydd


 

 23/3/23

Mae tua 250 o gartrefi 'anodd eu gwresogi' yng Nghaerdydd ar fin elwa o gynllun buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd i wella eu heffeithlonrwydd thermol a helpu i leihau costau ynni i drigolion.

 

Mae mwy na £7m wedi cael ei glustnodi ar gyfer y cynllun a fydd yn arwain at welliannau a fydd yn cael eu gwneud i gartrefi Cyngor a phreifat Ffederasiwn Haearn a Dur Prydain (BISF) yn Ystum Taf a Thredelerch.

 

Bydd y cynllun ôl-osod ynni-effeithlon yn golygu y bydd gwaith insiwleiddio ar waliau allanol yn cael ei wneud ar hyd at 252 o gartrefi anhraddodiadol â ffrâm ddur yn yr ardaloedd hyn, gan helpu i wneud y cartrefi'n fwy thermol effeithlon. 

 

Mae'r Cyngor eisoes wedi buddsoddi mewn gwelliannau i gartrefi BISF, ac wedi'u dosbarthu fel 'anodd eu gwresogi', yng Nghaerau lle gwnaeth cynllun ôl-osod tebyg helpu i godi trigolion o dlodi tanwydd a chynyddu perfformiad ynni'r eiddo.

 

Byddai'r cynllun diweddaraf, sy'n cwmpasu 100 o gartrefi yn stoc y cyngor ei hun a hyd at 152 o dai dan berchnogaeth breifat, yn gweld amcangyfrif o £7m yn cael ei wario ar uwchraddio'r cartrefi gyda gwaith inswleiddio waliau allanol sy'n cynnwys system wlân fwynol anhylosg, a £400,000 arall ar inswleiddio nenfydau'r cartrefi deiliadaeth breifat.

 

Bydd y Cyngor yn talu am welliannau i'w stoc ei hun o'r Cyfrif Refeniw Tai tra bod arian grant gan Lywodraeth Cymru i wneud gwaith ar y cartrefi preifat.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne:  "Rydym wedi bod yn gweithio ers nifer o flynyddoedd i ddod o hyd i ateb cyllid i wella nid yn unig ein cartrefi BISF ein hunain, ond y cartrefi preifat hefyd ac fel rhywun a fagwyd mewn cartref BISF fy hun, rwy'n falch iawn ein bod bellach mewn sefyllfa i symud y cynllun hwn ymlaen.

 

"Mae'n newyddion gwych i'r trigolion sy'n byw yn y cartrefi hyn yn Nhredelerch ac Ystum Taf.  Nawr yn fwy nag erioed, rydym i gyd mor ymwybodol o gostau cynyddol gwresogi ein cartrefi ac mae'r cartrefi hyn yn enwedig yn gostus o ran biliau tanwydd."

 

Yn ogystal â helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd, mae'r gwelliannau ôl-osod hefyd yn cefnogi ymdrechion y Cyngor tuag at ddod yn garbon niwtral, yn rhan o’r weledigaeth Cryfach, Tecach, Gwyrddach.   Mae Caerdydd Un Blaned, strategaeth newid yn yr hinsawdd y Cyngor, yn nodi bod tai yn cyfrannu'n sylweddol at allyriadau carbon y ddinas, ac yn cynnwys ymrwymiad i hwyluso'r gwaith o wella perfformiad ynni holl ddeiliadaethau tai'r ddinas.

 

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Newid yn yr Hinsawdd: "Gyda nwy yn cael ei ddefnyddio i gynhesu'r rhan fwyaf o gartrefi yng Nghaerdydd, mae 29% o allyriadau carbon y ddinas yn dod o gartrefi domestig.  Uwchraddio insiwleiddio yw'r ffordd symlaf a mwyaf effeithiol o leihau faint o ynni mae'n ei gymryd i aros yn gynnes gartref, sydd o fudd i bocedi trigolion, ac i'r blaned." 

 

Yn ogystal ag ôl-osod y stoc bresennol, mae rhaglen adeiladu tai newydd y Cyngor yn darparu cartrefi cyngor carbon isel, hynod gynaliadwy, o ansawdd da ledled y ddinas i ateb galw uchel am dai fforddiadwy.

 

Yn ei gyfarfod ddydd Iau, 23 Mawrth, argymhellodd y Cabinet i gymeradwyo’r strategaeth gomisiynu a’r modelau a threfniadau caffael arfaethedig ar gyfer y cynllun ôl-osod ynni-effeithlon gan roi awdurdod i’r Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau i ddelio â phob agwedd ar y gwaith caffael sy'n ymwneud â'r cynllun.

 

Gallwch weld yr adroddiad llawn yma: https://cardiff.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=151&MId=7960&Ver=4

 

Cyn y Cabinet, trafodwyd yr adroddiad gan y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymuned ac Oedolion mewn cyfarfod cyhoeddus am 2pm ddydd Llun 20 Mawrth yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir.