The essential journalist news source
Back
5.
March
2022.
Y cyhoedd yn rhoi adborth i adolygiad radical o'r Ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

5/3/2022

Mae cyfres o gynigion iehangu'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Anghenion Dysgu Cymhleth (CLN) ac Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol wedi cael ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar a bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi yr wythnos hon. 

Yn un o'r rhaglenni gwelliannau mwyaf cynhwysfawr i'r sector yng Nghaerdydd, ymgynghorodd y Cyngor ar gynlluniau i greu cyfanswm o 517 o leoedd newydd ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed mewn 13 safle gwahanol ledled y ddinas, gan ddarparu ar gyfer plant ag amrywiaeth o anghenion ychwanegol, gan gynnwys y rhai ar y sbectrwm awtistig.

Mae'r cynigion yn cynnwys mwy na dwsin o ysgolion arbennig, cynradd ac uwchradd, sy'n cynnig addysg Cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Dywedodd y Cynghorydd Sarah Merry, Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Cyngor Caerdydd: "Rhoddodd y broses, a gynhaliwyd rhwng mis Hydref y llynedd a mis Chwefror 2022, gyfle i bawb yr effeithiwyd arnynt gan y newidiadau arfaethedig gael dweud eu dweud ac mae'n braf gweld bod cymaint o bobl yn cefnogi cynlluniau sylweddol Caerdydd i gynyddu'r amrywiaeth o opsiynau ar gyfer dysgwyr ag anghenion ychwanegol.

"O bosib, dyma'r trawsnewidiad mwyaf radical o'r ddarpariaeth addysg anghenion arbennig a welwyd yng Nghaerdydd dros y blynyddoedd diwethaf a bydd yn gwella safon y cyfleusterau ar draws y ddinas yn sylweddol ac yn cynyddu nifer y lleoedd sydd ar gael yn sylweddol," meddai.

"Nod ein cynlluniau yw mynd i'r afael â chyflwr gwael rhai adeiladau ysgol ac addasrwydd amgylcheddau dysgu i sicrhau bod ein disgyblion mwyaf agored i niwed yn gallu cael mynediad at leoliadau ac arbenigedd arbenigol fel y gallant ffynnu yn y dyfodol.

Roedd y safbwyntiau a roddwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn unfrydol o blaid y cynlluniau sylweddol, fodd bynnag, roedd rhai pryderon yn benodol i'r cynigion i ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ag Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol rhwng 11 a 19 oed.

Roedd y cynllun cychwynnol hwn yn ceisio cynyddu capasiti Ysgol Greenhill o 64 i 160 o le drwy drosglwyddo'r ysgol i adeiladau newydd ar draws dau safle yn Ffordd Tŷ Glas yn Llanisien a thir yng Nghanolfan Arddio Dutch. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Merry:  "Mae Caerdydd, fel sawl ardal, wedi gweld cynnydd yn y galw mewn addysg arbenigol. Mae twf poblogaeth disgyblion a chymhlethdod cynyddol anghenion rhai dysgwyr wedi golygu bod y gofyniad am ddarpariaeth arbenigol wedi cynyddu a bod nifer y disgyblion sydd angen lle mewn ysgol arbennig neu CAA yn parhau i dyfu.

"Mae'r Cyngor hwn wedi ymrwymo i ehangu ac ad-drefnu'r ddarpariaeth ar gyfer pob dysgwr ag anghenion ychwanegol fel eu bod yn cael lleoedd o'r ansawdd uchaf. Rydym yn gwneud cais i fod yn Ddinas UNICEF sy'n Dda i Blant gyntaf Cymru - ac rydym yn credu yn hawliau plant ac wrth roi'r cyfleoedd gorau iddynt mewn bywyd. Rydym yn gobeithio y bydd y strategaeth hon yn gwneud rhywfaint o waith i helpu plant yng Nghaerdydd i gyrraedd eu llawn botensial."

Ychwanegodd y Cynghorydd Merry, o ganlyniadau'r ymgynghoriad, rydym yn cydnabod bod rhai pryderon wedi bod ynghylch rhai agweddau ar y cynigion a bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio nawr i lunio cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae cynigion ynghylch Ysgol Greenhill yn dal i gael eu hadolygu ac mae rhagor o ddichonoldeb i'w archwilio. Mae'r cynigion yn dal i fod ar gam cynnar a phan fyddant yn mynd rhagddynt, byddant yn gwneud llawer i fynd i'r afael â'r diffyg hwnnw yn ein darpariaeth a bydd hefyd yn helpu i ledaenu'r cyfleusterau ledled Caerdydd." Dwedodd y Cynghorydd Merry:

Ymhlith y cynigion a gynlluniwyd gan y Cyngor mae:

  • Cau safle Ysgol Arbennig hen ffasiwn The Court yn Llanisien a rhannu ei chyfleusterau rhwng safleoedd newydd yn; Ysgol Gynradd y Tyllgoed ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg a fydd yn symud i adeiladau newydd yn natblygiad St Edern yn 2023. Byddai hyn yn cynyddu nifer y lleoedd o 42 i 72
  • Sefydlu 30 lle newydd yn Ysgol Uwchradd Willows yn Nhremorfa
  • Creu mwy na 40 o leoedd newydd yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yng Nghaerau, a
  • Rhoi hwb i'r niferoedd yn Ysgol Arbennig Hollies ym Mhentwyn o 60 lle
  • Sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol ag 20 o leoedd yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd o fis Medi 2022
  • Sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol ag 20 o leoedd yn Ysgol Uwchradd y Dwyrain o fis Medi 2023.

Bydd yr adroddiadau helaeth ar y broses ymgynghori nawr yn cael eu trafod gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod nesaf ddydd Iau, 10 Mawrth.

Maent ar gael i'w darllen ymaAgenda Cabinet ar Dydd Iau, 10fed Mawrth, 2022, 2.00 pm : Cyngor Dinas Caerdydd (moderngov.co.uk)