The essential journalist news source
Back
2.
October
2020.
660 o feiciau eisoes wedi'u dosbarthu fel rhan o gynllun Fflyd Beiciau Ysgolion Caerdydd

 

2/10/ 2020 

Bydd cynllun i annog plant a phobl ifanc i feicio a hyrwyddo Teithio Llesol yn arwain at 660 o feiciau'n cael eu danfon i ysgolion ledled y ddinas erbyn diwedd y mis.

Mae cynllun Fflyd Beiciau'r Ysgol yn rhoi fflyd o feiciau i ysgolion i ddisgyblion eu defnyddio yn yr ysgol ar gyfer hyfforddiant beicio.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae'r cynllun yn broject partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Beicio Cymru a British Cycling.

 

Dywedoddyr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Caro Wild: "Nod y Cynllun Beiciau Ysgol fydd cynyddu nifer y plant sy'n beicio drwy ei ymgorffori yng nghwricwlwm yr ysgol.

 

"Mae gallu beicio'n ddiogel ac yn hyderus yn sgil bywyd ac mae'n hyrwyddo teithio llesol ymhlith plant a phobl ifanc. Bydd y newid ymddygiad hwn yn cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau a'u dyfodol, gan gynnwys gwella lles corfforol ac emosiynol yn ogystal â lleihau allyriadau er mwyn creu amgylchedd gwyrddach i fyw ynddo.

 

"Mae hwn yn un o nifer o brojectau i helpu'r ddinas i drawsnewid ei system trafnidiaeth gyhoeddus, hyrwyddo mwy o fathau o Deithio Llesol ac, yn bwysig, ymateb i'r argyfwng hinsawdd fel y nodir yn Uchelgais Cyfalaf Caerdydd."

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry: "Mae'r project hwn yn cynnig llu o fanteision cadarnhaol i blant a phobl ifanc yma yng Nghaerdydd gan gynnwys y cyfle i feicio - efallai am y tro cyntaf - yn ogystal â'r cymorth a'r hyfforddiant sydd eu hangen i helpu plant i ddatblygu sgil newydd a fydd ganddynt wedyn pan fyddant yn oedolion.

 

"Rydyn ni'n gwybod pwysigrwydd gweithgarwch corfforol a'r cyfraniadau mae'n eu gwneud i hybu iechyd meddwl a chorfforol cadarnhaol.  Drwy roi cyfleoedd fel hyn i blant a phobl ifanc, mae'n cefnogi ymhellach uchelgais Caerdydd i fod yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF, gan helpu i wneud Caerdydd yn ddinas wych i dyfu'n hŷn ynddi."

Dywedodd Dan Coast, Swyddog Datblygu Beicio Cymru: "Mae'n wych gweld cynifer o ysgolion a phobl ifanc y ddinas mor awyddus i gymryd rhan yn y rhaglen feicio hon. Dim ond un elfen o'r gwaith y mae Beicio Cymru wedi'i wneud yw'r rhaglen hon mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd i helpu i gefnogi newid moddol yn ein harferion trafnidiaeth a rhoi cyflwyniad cychwynnol gwych i feicio a chreu mwy o bencampwyr beicio fel Elinor Barker a Geraint Thomas y dyfodol!"

 

Bydd cam cyntaf y cynllun wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Hydref 2020 a bydd yn golygu bod 32 o fflydoedd beiciau wedi'u danfon i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Caerdydd. 

 

Gall ysgolion wneud cais nawr i gael eu cynnwys yng ngham dau'r cynllun a fydd yn danfon o leiaf 32 o fflydoedd beiciau eraill i Ysgolion Caerdydd.

 

Mae pob ysgol gynradd yn derbyn 20 beic disgybl, helmedau, cynhwysydd storio 10 troedfedd gyda storfa ddiogel, pecyn offer a phwmp beic, adnoddau Hyfforddiant Beicio Safonol Cenedlaethol a chynlluniau gwersi a grëwyd gan Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Caerdydd, i gefnogi'r ysgol i ymgorffori beicio yn eu cwricwlwm a chysylltiad clwb ysgol am ddim fel rhan o Raglen Go-Ride HSBC y DU Beicio Cymru.

 

Mae ysgolion uwchradd yn cael 30 beic disgybl, 2 feic athro, helmedau, cynhwysydd storio 20 troedfedd gyda storfa ddiogel, pecyn offer a phwmp, Hyfforddiant Beicio Safonol Cenedlaethol a chynlluniau gwersi a grëwyd gan Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Caerdydd a Chysylltiad am Ddim â'r Clwb Ysgolion: Rhan o Raglen Go Ride HSBC y DU Beicio Cymru.

 

Mae ysgolion hefyd yn cael cymorth gan Dîm Teithio Llesol Cyngor Caerdydd i greu Cynllun Teithio Llesol pwrpasol ar gyfer eu hysgol.

 

Ymunwch â'r sgwrs: #FflydBeicYsgolionCaerdydd #CDYDDSy'nDdaiBlant