The essential journalist news source
Back
5.
December
2019.
Ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn ennill gwobr gofal diabetes da

Mae Ysgol Gynradd Baden Powell yn Nhremorfa, wedi ennill gwobr am ddarparu gofal wych i blant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1.

Cafodd yr ysgol ei dewis ar gyfer ‘Gwobr Gofal Diabetes Da mewn Ysgolion' oherwydd y gefnogaeth mae'n ei rhoi i ddisgyblion sydd â'r cyflwr, y cymorth y mae'n ei gynnig i reoli eu diabetes yn ddiogel, a'r gofal y mae'n ei gymryd i'w cynnwys yn holl weithgareddau'r ysgol.

Dywedodd Ceri Gibbon, Pennaeth dros dro Ysgol Gynradd Baden Powell, "Roedd plentyn gyda ni drwy yn y feithrin, y dosbarth derbyn a blwyddyn 1 gyda diabetes Math 1, a'n gadawodd ni i symud i ysgol arall yr haf diwethaf. Buon ni'n gweithio'n agos iawn gyda'r ysbyty a'r nyrs Paediatreg arbenigol i gynnig cymaint o gefnogaeth i'r teulu ag y gallen ni.

"Cynhalion ni hyfforddiant ysgol-gyfan i staff er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'r cyflwr ac yn gallu adnabod arwyddion a phryderon. Roedd staff yn gefnogol wrth sicrhau y cymerwyd darlleniadau, bod inswlin yn cael ei roi a bod pob carbohydrad yn cael ei gyfrif er mwyn sicrhau bod y plentyn oedd â diabetes yn iach ac yn iawn.

"Fel ysgol rydym yn blaenoriaethu lles ein holl blant ac roeddem wrth ein bod yn derbyn gwobr i gydnabod hyn."

Mae diabetes Math 1 yn gyflwr difrifol, gydol oes lle y mae lefelau glwcos yn y gwaed yn rhy uchel oherwydd na all y corff gynhyrchu hormon o'r enw inswlin.  Nid oes neb yn gwybod yn union beth sy'n ei achosi ond nid yw'n ymwneud â bod yn ordew ac nid yw'n bosibl ar hyn o bryd ei atal. Caiff ei drin gan ddosau inswlin bob dydd - wedi'u cymryd naill ai drwy bigiadau neu bwmp inswlin.

Mae angen i bobl sydd â diabetes Math 1 i wirio eu lefelau glwcos yn y gwaed gan ddefnyddio dyfais profi glwcos yn y gwaed sawl gwaith y dydd. Mae hyn yn bwysig oherwydd dros gyfnod hir o amser, gall lefelau glwcos uchel yn y gwaed arwain at gymhlethdodau. Ond gyda'r driniaeth a'r gofal cywir, gellir rheoli effeithiau hirdymor diabetes a lefelau glwcos uchel.

Nod y cynllun cydnabod yw codi ymwybyddiaeth o'r rôl hanfodol y mae gofal diabetes da yn yr ysgol yn ei chwarae wrth gadw disgyblion yn ddiogel, gan eu cefnogi i gyflawni eu potensial academaidd llawn ac i hyrwyddo eu datblygiad personol.

I gael rhagor o wybodaeth am y Wobr Gofal Diabetes Da yn yr Ysgol ewch i: www.diabetes.org.uk/care-award.