The essential journalist news source
Back
22.
August
2019.
Cynllun tai arloesol yn cael golau gwyrdd gan yr Adran Gynllunio

Project tai modwlar yn Crofts Street, Plasnewydd fydd yn darparu 100% o dai fforddiadwy 

Rhan o bartneriaeth Cyngor Caerdydd gyda'r datblygwr cenedlaethol Wates Residential 

Mae cynllun peilot arloesol fydd yn arwain at adeiladu'r tai modwlar cyntaf yn cael eu hadeiladu yn rhan o raglen adeiladu tai Cyngor Caerdydd wedi cael cadarnhad gan y Pwyllgor Cynllunio.

Bydd y project tai 100% fforddiadwy ar Crofts Street ym Mhlasnewydd yn arwain at naw o dai dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu i'w rhentu gan y Cyngor.

Mae'n rhan o'r bartneriaeth 10 mlynedd ‘Cartrefi Caerdydd' rhwng y datblygwr cenedlaethol, Wates Residential a Chyngor Caerdydd i ddarparu oddeutu 1,500 o dai ledled y ddinas i helpu i daclo'r galw cynyddol am dai.Crofts Street fydd y cynllun modwlar peilot cyntaf.

Caiff tai modwlar eu dylunio a'u manwerthu oddi ar y safle dan amodau a reolir gan ddefnyddio'r dechnoleg a'r deunyddiau adeiladu diweddaraf.Mae'r dull adeiladu arloesol hwn yn arwain at fanteision sylweddol gan gynnwys llai o amser ar y safle a lefelau uchel o gynaliadwyedd ac effeithlonrwydd ynni.

Ym Mhlasnewydd, mae hyn yn golygu rhaglen sylweddol lai o waith ar y safle gan gynnwys llai o draffig ar y safle, gan leihau'r tarfu ar gymunedau presennol a chan leihau allyriadau.Bydd gan bob tŷ systemau awyru peirianyddol a naturiol, gan gynnig cyfforddusrwydd ledled y flwyddyn, ac mae disgwyl i'r biliau gwres fod oddeutu 90% yn llai na thai traddodiadol, gan helpu i leihau tlodi tanwydd. 

Bydd y project yn cael ei ddarparu drwy Wates Residential a Homeshell, menter ar y cyd rhwng penseiri Rogers Stirk Harbour + Partners ac AECOM.Bydd disgwyl i'r gwaith ar y safle tir llwyd, oedd yn arfer bod yn labordy, ddechrau'n nes ymlaen eleni.

Daw'r penderfyniad cynllunio ar ôl i'r cynllun gael grant Rhaglen Tai Arloesol, sy'n cefnogi arloesedd o ran adeiladu, gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2018. Mae'r project hefyd wedi cael ei adolygu gan Gomisiwn Dylunio Cymru.

Ym mhob rhan o'r project ‘Cartrefi Caerdydd' bydd 40% o'r tai a ddarperir yn dai cyngor fydd ar gael i'w rhentu drwy'r broses ddyrannu presennol neu i brynu drwy gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

Yn rhan o'r project, mae Wates Residential hefyd wedi gwneud addewid ar y cyd â Chyngor Caerdydd i greu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i breswylwyr lleol, gan gynnwys prentisiaethau ar y safle, lleoliadau profiad gwaith a rhaglenni hyfforddiant wedi'u strwythuro.

Dywedodd Edward Rees, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Wates Residential: 

"Mae'n wych gweld bod y project tai fforddiadwy hwn wedi cael caniatâd, sy'n rhan o'n partneriaeth hir dymor gyda Chyngor Caerdydd.Bydd y dyluniad modwlar yn cynyddu effeithlonrwydd ynni ac yn lleihau ein hamser ar y safle, gan helpu i leihau allyriadau a lleihau'r tarfu ar breswylwyr presennol.

"Mae hyn yn un ffordd y gall datrysiadau arloesol helpu i daclo'r galw cynyddol am dai ac edrychwn ymlaen at weithio gyda'r cyngor i ddarparu mwy o dai dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod."

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne:

"Bydd y datblygiad Crofts Street yn cynnig naw o dai cyngor newydd yn y ddinas, ac mae'n helpu ni ar ein ffordd tuag at adeiladu 2,000 o dai cyngor newydd, ac mae oddeutu 600 ohonynt yn cael eu darparu drwy ein partneriaeth Cartrefi Caerdydd gyda Wates Residential.

"Rydym wastad yn chwilio am gyfleoedd a ffyrdd newydd o ddatblygu mwy o dai fforddiadwy i daclo'r galw cynyddol yn y ddinas ac i wneud hynny cyn gynted â phosibl.Bydd modd cyflawni'r cynllun cyffrous hwn, sef y tro cyntaf yr ydym wedi defnyddio system adeiladu modwlar sy'n effeithlon iawn o ran ynni, mewn llai o amser na phroject adeiladu tai traddodiadol ac mae wedi cael Cyllid Tai Arloesol gan Lywodraeth Cymru.

"Ymhlith manteision y cynllun mae biliau ynni is i denantiaid, gan helpu i drechu tlodi tanwydd, tra bod cyfanswm yr amser adeiladu ar y safle yn sylweddol is, sy'n fantais amlwg i bobl sy'n byw yn y gymuned o amgylch y datblygiad."

Dywedodd John Lewis, Pennaeth Masnachol - Adeiladau a Lleoedd, AECOM:

"Mae'r cynllun Crofts Street yn bwrw ymlaen â datblygiad tai cymdeithasol a fforddiadwy, gan ddefnyddio dyluniad arloesol i greu datrysiadau preswyl perfformiad uchel i bobl Caerdydd.Rydym yn edrych ymlaen at ddod â'n cydweithrediad gyda Rogers Stirk Harbour + Partners i Gyngor Caerdydd, yn gweithio gyda Wates Residential i ddarparu'r cynllun ac i ddangos beth sy'n bosibl wrth ddefnyddio technegau modwlar ansawdd uchel, wedi'i weithredu'n ofalus i helpu i fodloni'r galw mawr yn y DU am dai newydd."

Dywedodd Andrew Partridge, Partner Cysylltiol, Rogers Stirk Harbour + Partners:

"Mae hwn yn gyfle gwych i weithio gyda Chyngor Caerdydd gyda chefnogaeth WDA ac wedi'i hwyluso gan Wates i osod cynsail newydd i dai Cyngor y DU."