The essential journalist news source
Back
21.
August
2019.
Camu ymlaen yn yr ymgyrch yn erbyn trais domestig

Unwaith eto bydd strydoedd canol dinas Caerdydd yn cynnal digwyddiad blynyddol Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi y mis nesaf.

Caiff dynion o bob oedran eu hannog i gofrestru ar y daith gerdded ddydd Gwener, 20 Medi er mwyn dangos eu cefnogaeth dros yr ymgyrch i gael gwared ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol trwy gwblhau taith filltir o amgylch canol y ddinas yn gwisgo esgidiau menywod, er caiff dynion wisgo eu sgidiau eu hunain os ydynt yn dymuno.

Bellach yn ei chweched flwyddyn, mae'r digwyddiad yn rhan o'r ymgyrch Rhuban Gwyn - mudiad rhyngwladol a ddechreuwyd gan ddynion i godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, a'i atal; ac mae'n un o sawl digwyddiad sy'n arwain at Ddiwrnod y Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd.

Mae'r daith gerdded yn broject partneriaeth rhwng y Cyngor, Cymdeithas Tai Cadwyn a Chyngor Bro Morgannwg ac mae wedi dod yn fwyfwy llwyddiannus o flwyddyn i flwyddyn.

Bydd y digwyddiad eleni'n dechrau yng Nghastell Caerdydd a bydd cyfranogwyr yn cerdded i lawr Heol y Frenhines, Ffordd Churchill, ar hyd Heol y Bont ac ymlaen i'r Aes cyn dychwelyd i'r castell ar hyd Heol yr Eglwys a'r Stryd Fawr.Bydd y digwyddiad yn dod i ben yng Nghastell Caerdydd gydag areithiau cyweirnod a lluniaeth.

Gall dynion sy'n dymuno cymryd rhan gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn www.walkinhershoes.cymru.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y Cynghorydd Susan Elsmore: "Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i roi terfyn ar drais a cham-drin yn erbyn menywod a chawsom statws y Rhuban Gwyn y llynedd, ar y cyd â Chyngor Bro Morgannwg, i gydnabod yr ymrwymiad hwnnw.

"Mae digwyddiad Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi yn rhan o'r wythnos rydyn ni'n ei chynnal i godi ymwybyddiaeth o'r pwnc ac i dynnu sylw at y gwasanaethau sydd ar gael i'r rhai mae trais domestig yn effeithio arnynt.Er ein bod am i bawb mwynhau'r digwyddiad, mae neges ddifrifol iawn wrth ei wraidd wrth gwrs a hynny yw bod trais yn erbyn menywod yn gwbl annerbyniol.

"Mae'r daith gerdded yn ffordd wych o sbarduno sgyrsiau am drais domestig, herio agweddau ac annog dynion i ystyried y pwnc.Gobeithiwn y bydd cefnogaeth dros y digwyddiad eleni yn parhau i dyfu ac rydyn ni'n gwahodd busnesau a sefydliadau yng nghanol y ddinas i gefnogi'r digwyddiad hefyd."

Dywedodd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth a Hyrwyddwr Rhuban Gwyn Cyngor Caerdydd,"Er gall trais, cam-drin domestig a thrais rhywiol effeithio ar unrhyw un, mae tystiolaeth yn dangos bod hyn yn effeithio ar nifer anghymesur o fenywod a merched, felly mae'n bwysig bod dynion yn dangos eu gwrthsafiad yn erbyn pob math o drais tuag at fenywod.

"Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi yw ein cyfle ni i wneud hynny yn gyhoeddus.Fel Cennad Rhuban Gwyn, rwyf am annog mwy o ddynion - y rhai ifanc a hen fel ei gilydd - i ymuno â'r niferoedd cynyddol sy'n fodlon dangos cefnogaeth dros hawl pawb i fyw bywyd cadarnhaol, annibynnol heb ddioddef trais a cham-drin.

Meddai Keith Palmer, Prif Weithredwr Tai Cadwyn,"Mae Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi wedi tyfu o ddechrau dinod pan gymerodd dyrnaid o ddynion o Cadwyn ran yn y daith gerdded gyntaf yn 2014. Bellach yn ei chweched flwyddyn, rydym yn gobeithio, ynghyd â'n partneriaid yng Nghyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, y bydd mwy na 150 o ddynion yn ymuno â ni mewn ymdrech i godi ymwybyddiaeth o Ymgyrch y Rhuban Gwyn i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Dewch i ymuno â ni i gefnogi'r ymgyrch hynod bwysig hon."

Er mwyn darparu ar gyfer pawb sydd am gymryd rhan yn y daith gerdded y mis nesaf, mae'r trefnwyr yn gofyn am bobl i gyfrannu sgidiau menywod mewn maint 9 neu uwch i ddynion eu gwisgo ar y dydd. 

Gellir cyfrannu sgidiau yn y lleoliadau canlynol:

 

-         Unrhyw hybiau Cyngor Caerdydd - ceir y cyfeiriadau llawn yma:https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Pages/default.aspx

-         Cyngor Caerdydd - Tŷ Willcox, Rhodfa Dunleavy CF11 0BA

-         Cyngor Caerdydd - Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd CF10 4UW

-         Prif Swyddfa Cadwyn, 197 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 1AJ 

 

Am fwy o wybodaeth am Ymgyrch y Rhuban Gwyn neu er mwyn cofrestru fel llysgennad ewch iwww.whiteribbon.org.uk

Os ydych chi neu rywun y gwyddoch amdano/amdani yn dioddef o drais domestig gallwch geisio cymorth a chefnogaeth gan y llinell gymorth Byw Heb Ofn: 0808 10 800 (llinell gymorth gyfrinachol 24 awr am ddim) https://bywhebofn.llyw.cymru/