The essential journalist news source
Back
15.
May
2019.
Iechyd da! Llyfrgelloedd Cymru wrth galon eu cymunedau

 

Mae Llyfrgelloedd Cymru'n chwarae eu rhan mewn Cymru hapusach ac iachach gyda lansiad ymgyrch newydd i hybu lles y wlad.

Mae Byw'n Dda yng Nghymru yn fenter genedlaethol sy'n dod â llyfrgelloedd cyhoeddus a sefydliadau partner ynghyd i dynnu sylw at y rôl bwysig mae llyfrgelloedd yn ei chwarae wrth galon eu cymunedau lleol a hyrwyddo'r miloedd a ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n hybu iechyd a lles mewn llyfrgelloedd bob blwyddyn.

Gan ganolbwyntio ar bedair ymgyrch ymwybyddiaeth allweddol, bydd y fenter yn rhoi sylw i'r cyfoeth o adnoddau iechyd a lles sydd ar gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus yn ogystal â'r rhan y mae'r cyfleusterau hyn yn ei chwarae fel canolfannau cymdeithasol yn eu cymunedau, gan helpu i daclo unigedd, yn arbennig ymysg y genhedlaeth hŷn, a hyrwyddo cyfranogiad cymunedol.

Mae Llyfrgelloedd Cymru wedi ymuno â'r Gymdeithas Alzheimer's i hyrwyddo gweithgareddau ac adnoddau yn ystod  Wythnos Gweithredu ar Ddemensia(20-26 Mai) i godi ymwybyddiaeth a galluogi cymunedau i wneud newidiadau bach a all gefnogi pobl â demensia i fyw'n dda.

Ym mis Medi (11-17), bydd yr ymgyrch yn cefnogi  Wythnos ‘Nabod Eich Rhifau!'Blood Pressure UKdrwy gynnal digwyddiadau a hyrwyddo gwybodaeth sy'n annog pobl i ddysgu am eu pwysau gwaed a chymryd y camau angenrheidiol i gyflawni rhifau iach.

Cymdeithas Dyslecsia Gwledydd Prydain yw'r partner allweddol ar gyfer codi ymwybyddiaeth yn ystod yr  Wythnos Dyslecsia Genedlaethol(2-8 Hydref), a bydd Mind, Amser i Newid Cymru a'r Samariaid yn gweithio gyda Llyfrgelloedd Cymru ar  Ddydd Llun Llwm, 21 Ionawr, i annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd i wella eu lles corfforol a meddyliol ar ‘ddiwrnod mwyaf llwm y flwyddyn'.

Dywedodd Is-Gadeirydd Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (Cymru) a'r Rheolwr Llyfrgell a Strategaeth Arweiniol yng Nghyngor Caerdydd, Nicola Pitman:"Llyfrgelloedd yw'r llefydd perffaith i hybu iechyd a lles cymunedau lleol.

"Maent yn adnoddau gwych o ran y wybodaeth a'r deunyddiau sydd ar gael yno ond hefyd fel hyb neu ganolbwynt i'r gymdogaeth, lle gall pobl ddod ynghyd ar gyfer digwyddiadau neu weithgareddau sydd o fudd i'w lles.

"Nod yr ymgyrch Byw'n Dda yng Nghymru yw dathlu ein llyfrgelloedd cyhoeddus ac annog pobl i gael mwy mas o'u cyfleuster lleol.Rydym wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda phartneriaid ffantastig i hyrwyddo'r agenda bwysig hon i helpu pobl i fyw'n dda yn ein cymunedau."

 

Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau:"Mae hybiau a llyfrgelloedd yn lleoliadau cymunedol y mae pobl yn ymddiried ynddynt sydd â staff medrus a gwybodus a all roi help a chymorth i bobl sydd am gael gwybodaeth am iechyd a lles, cael eu hatgyfeirio at wasanaethau cymorth a chael mynediad at weithgareddau cymdeithasol.

"Yng Nghaerdydd, rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o'r ymgyrch Byw'n Dda yng Nghymru ac yn edrych ‘mlaen at gynnig digwyddiadau a gweithgareddau yn ein llyfrgelloedd a hybiau drwy gydol y flwyddyn i helpu i adeiladu cymunedau lleol iachach."

 

I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Byw'n Dda yng Nghymru, cysylltwch ag Andrea Currie, tîm y Wasg a Chyfathrebu Cyngor Caerdydd ar 02920 873107 neu e-bostiwch:acurrie@caerdydd.gov.uk